Warenwetbesluit Speelgoed

[Regeling vervallen per 20-07-2011.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 01-12-2010 t/m 19-07-2011

Besluit van 29 mei 1991, houdende regelen betreffende de veiligheid van speelgoed en kinderwaren

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 3 oktober 1990, VVP/P/U-689106 gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken;

Overwegende dat regelen moeten worden gesteld ter uitvoering van de richtlijn van de Raad van Europese Gemeenschappen van 3 mei 1988 (88/378/EEG, Pb EG L 187) inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen betreffende de veiligheid van speelgoed;

Overwegende dat het tevens wenselijk is om redenen van volksgezondheid regelen te stellen met betrekking tot de veiligheid van kinderwaren niet zijnde speelgoed in de zin van richtlijn 88/378/EEG;

Overwegende dat tevens uitvoering dient te worden gegeven aan de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 november 1982 houdende de tweede wijziging (benzeen) van richtlijn 76/769/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de beperking van het op de markt brengen en het gebruik van gevaarlijke stoffen en preparaten (82/806/EEG, Pb EG L 339), en aan de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 16 mei 1983 houdende vierde wijziging van vorengenoemde richtlijn 76/769/EEG (83/264/EEG, Pb EG L 147);

Gelet op de artikelen 4, eerste lid, onderdeel a, 8, onderdelen a, b en c, 11, 12, 13 en 14 van de Warenwet (Stb. 1988, 360);

Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet van 10 juli 1990, no. 14.166/(52)5;

De Raad van State gehoord (advies van 22 februari 1991, no. W 13.90.0495);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 15 mei 1991, VVP/P/U-690568, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

 • 1 In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. speelgoed: goederen of delen daarvan, die ontworpen of kennelijk bestemd zijn om bij het spelen door kinderen tot de leeftijd van 14 jaar te worden gebruikt waaronder begrepen teken-, schrijf- en kleurmateriaal, alsmede materiaal voor handenarbeid en leer- en ontwikkelingsmateriaal, met uitzondering van boeken;

  • b. kinderwaren: overige goederen of delen daarvan, die kennelijk geschikt zijn om bij het spelen door kinderen tot de leeftijd van 14 jaar te worden gebruikt;

  • c. het EEG-verdrag: het verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap van 25 maart 1957, laatstelijk gewijzigd door de Europese akte van 17 en 28 februari 1986 (Trb. 1986, 63);

  • d. richtlijn 67/548/EEG: richtlijn nr. 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PbEG L 196).

  • e. verordening (EG) nr. 1272/2008: verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PbEU L 353).

 • 2 Niet als speelgoed worden beschouwd de in bijlage 1 bij dit besluit vermelde artikelen.

 • 3 Tot kinderwaren behoren in ieder geval:

  • a. schertsartikelen;

  • b. fopspenen;

  • c. speelgoedstoommachines.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

 • 1 Het is verboden speelgoed en kinderwaren te verhandelen indien die niet voldoen aan de eisen gesteld bij of krachtens dit besluit met betrekking tot hun samenstelling, uitvoering, hoedanigheid of eigenschappen.

 • 2 Het is verboden speelgoed en kinderwaren te verhandelen anders dan met inachtneming van de voorschriften bij of krachtens dit besluit gesteld met betrekking tot de aanduiding, het bezigen van vermeldingen en het technisch dossier.

 • 3 Het is verboden met gebruikmaking van de in dit besluit aangegeven aanduiding ander speelgoed te verhandelen dan dat waarvoor die aanduiding in dit besluit is voorbehouden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

 • 1 Speelgoed en kinderwaren dienen zodanig te zijn samengesteld en zodanige eigenschappen te hebben alsmede van zodanige vermeldingen te zijn voorzien, dat zij bij gebruik overeenkomstig de bestemming of bij gebruik op een wijze die gezien het gangbare gedrag van kinderen te verwachten is, geen bijzonder gevaar opleveren voor de veiligheid of gezondheid van de gebruiker of van derden.

 • 2 Speelgoed en kinderwaren moeten voldoen aan de in bijlage 2 vermelde voorschriften.

 • 3 Onze Minister kan voor wat betreft kinderwaren nadere regelen vaststellen met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde samenstelling, eigenschappen en vermeldingen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

 • 1 De aanduiding houdende de CE-markering:

  • a. moet worden gebezigd voor speelgoed;

  • b. mag niet worden gebezigd voor kinderwaren.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde aanduiding mag uitsluitend voor speelgoed worden gebezigd:

  • a. dat geheel is vervaardigd in overeenstemming met de door Onze Minister daartoe aan te wijzen normen, of

  • b. waarvoor een verklaring is afgegeven waaruit blijkt dat het speelgoed bij gebruik overeenkomstig de bestemming of bij gebruik op een wijze die gezien het gangbare gedrag van kinderen te verwachten is, geen bijzonder gevaar oplevert voor de veiligheid en/of gezondheid van de gebruiker of derden.

 • 3 Speelgoed, waarbij de in het eerste lid bedoelde aanduiding, overeenkomstig het tweede lid wordt gebezigd, wordt vermoed te voldoen aan het bij artikel 3, tweede lid, bepaalde.

 • 4 Onze Minister kan nadere regels stellen inzake vorm en grootte van de in het eerste lid genoemde aanduiding.

 • 5 Ten aanzien van speelgoed en kinderwaren mogen geen vermeldingen, voorstellingen of aanduidingen worden gebezigd die met de in het eerste lid genoemde aanduiding kunnen worden verward.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

 • 1 Speelgoed en kinderwaren dienen te zijn voorzien van de naam, firmanaam of handelsmerk alsmede het adres van de fabrikant, de importeur die de waren binnen het grondgebied waarop het EEG-verdrag van toepassing is dan wel het grondgebied van een van de staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, in de handel brengt of heeft gebracht, of de binnen de hiervoor bedoelde grondgebieden gevestigde gemachtigde van de fabrikant.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde vermeldingen mogen worden afgekort mits identificatie van fabrikant, diens gemachtigde of importeur mogelijk blijft.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

 • 1 De bij of krachtens dit besluit voorgeschreven vermeldingen en aanduiding moeten, voor zover bij of krachtens dit besluit niet anders is bepaald, duidelijk zichtbaar, gemakkelijk leesbaar en onuitwisbaar in de Nederlandse taal op speelgoed en kinderwaren of de verpakking ervan worden aangebracht.

 • 2 Bij speelgoed van klein formaat en speelgoed dat bestaat uit onderdelen van klein formaat, mogen de in het eerste lid bedoelde vermeldingen en aanduiding worden aangebracht op de verpakking, op een etiket of op een bijgesloten mededeling.

 • 3 Indien de in het eerste lid bepaalde vermeldingen niet op het speelgoed zijn aangebracht, moet de consument op de verpakking, het etiket of de bijgesloten mededeling erop worden gewezen dat het nuttig is bedoelde vermeldingen te bewaren.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

 • 1 De in artikel 4, tweede lid, onderdeel b, bedoelde verklaring kan uitsluitend worden afgegeven door:

  • a. de door Onze Minister aangewezen instanties;

  • b. de door de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten van de EEG dan wel die van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, daartoe aangewezen instanties.

 • 2 Voor een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid, onder a, komen slechts in aanmerking instanties die voldoen aan de in bijlage 3 neergelegde voorwaarden. Onze Minister kan nadere voorwaarden stellen.

 • 3 Indien Onze Minister constateert dat een door hem aangewezen instantie niet meer voldoet aan de in bijlage 3 neergelegde voorwaarden, trekt hij de aanwijzing in.

 • 4 De in het eerste lid, onder a, bedoelde aanwijzing, alsmede de intrekking of wijziging daarvan worden bekend gemaakt in de Staatscourant.

 • 5 De verklaring, bedoeld in het eerste lid, kan door de in dat lid onder a bedoelde instanties uitsluitend worden afgegeven aan de fabrikant, of aan de binnen het grondgebied waarop het EEG-verdrag van toepassing is dan wel het grondgebied van een van de staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gevestigde gemachtigde van de fabrikant.

 • 6 Onze Minister stelt nadere regelen omtrent het indienen van een aanvraag als bedoeld in het vierde lid, waaronder de daarbij over te leggen documenten, en de behandeling daarvan door de in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde instanties, alsmede omtrent de vorm van de door deze instanties af te geven verklaringen.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

 • 1 Ten aanzien van het met de in artikel 4, eerste lid, bedoelde aanduiding voorziene speelgoed dient een technisch dossier voorhanden te zijn bij de fabrikant, diens gemachtigde of, indien deze niet gevestigd zijn binnen het grondgebied waarop het EEG-verdrag van toepassing is dan wel het grondgebied van een van de staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, de importeur die het speelgoed binnen een van de hiervoor bedoelde grondgebieden in de handel heeft gebracht.

 • 2 Het in het eerste lid bedoelde dossier moet ten minste omvatten:

  • a. gegevens met betrekking tot de wijze waarop de fabrikant zorgdraagt dat het speelgoed voldoet aan de in artikel 4, tweede lid onderdeel a, bedoelde normen dan wel voldoet aan het gestelde in de in artikel 4, tweede lid, onderdeel b, bedoelde verklaring.

  • b. gegevens met betrekking tot ontwerp en vervaardiging;

  • c. adressen van opslag en vervaardiging.

 • 3 Heeft het in het eerste lid bedoelde dossier betrekking op speelgoed waarvoor een verklaring als bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdeel b, is afgegeven, dan omvat het tevens deze verklaring of een gewaarmerkt afschrift daarvan.

 • 4 Onze Minister kan nadere regelen stellen omtrent de inhoud van het dossier.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

 • 1 Als methoden van onderzoek welke bij uitsluiting beslissend zijn voor de vaststelling of met betrekking tot kinderwaren al dan niet is voldaan aan bij of krachtens dit besluit gestelde regels, worden aangewezen methoden op het gebied van analytisch - chemisch, fysisch - mechanisch en microbiologisch onderzoek.

 • 2 Onze Minister kan omtrent de in het eerste lid bedoelde methoden van onderzoek nadere regels stellen.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

Het Speelgoedbesluit (Warenwet) 1985 (Stb. 1985, 751) wordt ingetrokken.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de zevende kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat speelgoed en kinderwaren die voldoen aan het Speelgoedbesluit 1985 (Warenwet) zoals dat luidde onmiddellijk vóór de inwerkingtreding van dit besluit en voor die inwerkingtreding voor het eerst zijn verhandeld, nog 6 maanden na die inwerkingtreding mogen worden verhandeld.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

Dit besluit kan worden aangehaald als Warenwetbesluit Speelgoed.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 29 mei 1991

Beatrix

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

Uitgegeven de zesde juni 1991

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Bijlage 1. behorende bij het Warenwetbesluit Speelgoed

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

Artikelen die niet als speelgoed in de zin van dit besluit worden aangemerkt ( artikel 1, tweede lid)

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

 • 1. kerstversiering

 • 2. schaalmodellen voor volwassen verzamelaars

 • 3. uitrusting, bestemd voor collectief gebruik op speelterreinen

 • 4. sportuitrusting

 • 5. watersportuitrusting voor gebruik in diep water

 • 6. folkloristische en sierpoppen en andere soortgelijke artikelen voor volwassen verzamelaars

 • 7. "professioneel" speelgoed, opgesteld in openbare gelegenheden (grootwinkelbedrijven, stations, enz.)

 • 8. puzzels met meer dan 500 stukjes, of zonder voorbeeld, voor hobbyisten

 • 9. luchtdrukwapens

 • 10. vuurwerk, met inbegrip van slaghoedjes (*1)

 • 11. slingers (werptuigen) en katapulten

 • 12. spellen met werppijltjes met metalen punten

 • 13. electrische fornuisjes, strijkijzertjes en dergelijke functionele artikelen, gevoed met een nominale spanning van meer dan 24 volt

 • 14. artikelen met een verwarmingsoppervlak, die in pedagogisch verband onder leiding van een volwassene moeten worden gebruikt

 • 15. voertuigjes met verbrandingsmotor

 • 16. speelgoedstoommachines

 • 17. sport- en toerfietsen

 • 18. videospellen, met een voeding van nominaal meer dan 24 volt, die kunnen worden verbonden met een videobeeldscherm

 • 19. fopspenen

 • 20. natuurgetrouwe imitaties van echte vuurwapens

 • 21. namaakjuwelen voor kinderen.

(*1) met uitzondering van slaghoedjes die speciaal zijn ontworpen voor speelgoed.

Bijlage 2. behorende bij het Warenwetbesluit Speelgoed

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

Voorschriften waaraan speelgoed en kinderwaren dienen te voldoen ( artikel 3, tweede lid)

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

Voor kinderwaren en speelgoed gelden de volgende voorschriften:

A. Algemene voorschriften

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

Voorschriften inzake fysisch-mechanische veiligheid

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

 • 1. Speelgoed en kinderwaren dienen:

  • a. de nodige mechanische eigenschappen en in voorkomend geval de vereiste stabiliteit te hebben, om de bij het gebruik uitgeoefende druk te weerstaan zonder dat zij daarbij breken of kunnen vervormen met gevaar voor lichamelijk letsel;

  • b. een zo klein mogelijke kans op lichamelijk letsel bij aanraking van bereikbare hoeken, uitstekende delen, snoeren, kabels en bevestigingen ervan te bieden;

  • c. een minimale kans op lichamelijk letsel ten gevolge van de beweging van de delen ervan te bieden;

  • d. indien kinderen in het speelgoed of de kinderwaren kunnen kruipen, een uitgang te hebben die gemakkelijk van binnenuit kan worden geopend;

  • e. geen gevaar voor verstikking of verwurging op te leveren; dit zelfde geldt voor de verpakking ervan.

 • 2. Speelgoed en kinderwaren, kennelijk bestemd voor kinderen jonger dan 36 maanden, moeten zo groot zijn dat zij niet door hen kunnen worden ingeslikt of ingeademd.

 • 3. Speelgoed en kinderwaren bestemd om in ondiep water te worden gebruikt en om het kind te dragen of drijvende te houden op het water, moeten, gelet op het aanbevolen gebruik ervan, een zo klein mogelijk gevaar voor verlies van het drijfvermogen alsmede van de steun die zij aan het kind geven, hebben.

 • 4. Speelgoed en kinderwaren waarmee het kind zich kan voortbewegen, moeten voor zover mogelijk voorzien zijn van aan de waar aangepaste remmen die berekend zijn op de door het speelgoed opgewekte kinetische energie. Deze remmen moeten gemakkelijk door het kind bediend kunnen worden zonder dat het daarbij gevaar loopt uit of van het speelgoed of kinderwaar af te vallen of zichzelf of anderen te verwonden.

 • 5. De constructie, vorm en -samenstelling van projectielen en de kinetische energie die deze kunnen ontwikkelen bij lancering door een daartoe ontworpen stuk speelgoed of kinderwaar, moeten zodanig zijn dat het gevaar voor verwonding van de gebruiker van het speelgoed of kinderwaar, of van derden niet onredelijk groot is, gelet op de aard van het speelgoed of kinderwaar.

 • 6. Speelgoed dat warmte-elementen bevat en kinderwaren, uitgezonderd stoommachines, die dergelijke elementen bevatten, moeten zodanige eigenschappen hebben dat:

  • a. de hoogste temperatuur die aan elke toegankelijke zijde wordt bereikt zodanig is dat aanraking daarvan geen verbranding tot gevolg heeft;

  • b. de temperatuur of druk van de vloeistoffen, dampen en gassen in het speelgoed niet zo hoog oplopen dat deze, indien zij voor de goede werking van het speelgoed moeten ontsnappen, brandwonden of ander lichamelijk letsel kunnen veroorzaken.

Voorschriften inzake brandbaarheid en ontploffingsgevaar

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

7.

7.1. Speelgoed en kinderwaren anders dan vouw-, teken- en soortgelijk knutselpapier, dienen te zijn samengesteld uit materialen die:

 • a. niet branden onder de directe inwerking van een vlam of vonk of andere potentiële oorzaak van ontbranding, dan wel;

 • b. moeilijk ontvlambaar zijn, dan wel;

 • c. indien zij vlam vatten, traag branden, waarbij de vlam zich langzaam verspreid, dan wel;

 • d. ongeacht de chemische samenstelling van het speelgoed, zodanig zijn behandeld dat het verbrandingsproces wordt vertraagd.

7.2. Het in het speelgoed of de kinderwaar aanwezige brandbare materiaal, mag geen gevaar van ontbranding meebrengen voor andere In het speelgoed of de kinderwaar verwerkte stoffen.

8. Speelgoed en kinderwaren mogen als zodanig geen stoffen of mengsels bevatten die ontvlambaar worden door het verlies van vluchtige niet-ontvlambare componenten, indien het om te kunnen functioneren, met name materiaal en apparatuur voor scheikundige experimenten, modelbouw, boetseren met kunststof of klei, emailleren, fotograferen of soortgelijke activiteiten, mengsels bevat die gevaarlijk zijn zoals omschreven in richtlijn 67/548/EEG, noch stoffen waarvoor de criteria van een of meer van de volgende gevarenklassen of categorieën van bijlage I bij verordening (EG) nr. 1272/2008 vervuld zijn:

 • de gevarenklassen 2.1 tot en met 2.4, 2.6 en 2.7, 2.8 typen A en B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorieën 1 en 2, 2.14 categorieën 1 en 2, en 2.15 typen A tot en met F;

 • de gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 schadelijke effecten op de seksuele functie en de vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8 andere effecten dan een narcotische werking, 3.9 en 3.10;

 • de gevarenklasse 4.1;

 • de gevarenklasse 5.1.

9.

9.1. Speelgoed en kinderwaren uitgezonderd slaghoedjes, speciaal ontworpen voor speelgoed en kinderwaren, mogen niet ontplofbaar zijn en mogen geen ontplofbare bestanddelen bevatten.

9.2. Speelgoed en kinderwaren mogen geen stoffen of mengsels bevatten:

 • a. die bij vermenging een ontploffing kunnen veroorzaken door chemische reactie dan wel bij vermenging met oxyderende stoffen;

 • b. die vluchtige componenten bevatten die ontvlambaar zijn in de lucht en ontvlambare of explosieve mengsels van damp en lucht kunnen vormen.

Voorschriften inzake chemische veiligheid

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

10. Speelgoed en kinderwaren dienen geen gevaar voor de gezondheid of lichamelijk letsel bij inslikken, inademing of contact met de huid, de slijmvliezen of de ogen met zich mee te brengen voortkomend uit de chemische samenstelling van het speelgoed of de kinderwaar.

11.

11.1 Speelgoed en kinderwaren mogen geen mengsels bevatten die gevaarlijk zijn in de zin van richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten, noch stoffen waarvoor de criteria van een of meer van de volgende gevarenklassen of categorieën van bijlage I bij verordening (EG) nr. 1272/2008 vervuld zijn:

 • de gevarenklassen 2.1 tot en met 2.4, 2.6 en 2.7, 2.8 typen A en B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorieën 1 en 2, 2.14 categorieën 1 en 2, en 2.15 typen A tot en met F;

 • de gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 schadelijke effecten op de seksuele functie en de vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8 andere effecten dan een narcotische werking, 3.9 en 3.10;

 • de gevarenklasse 4.1;

 • de gevarenklasse 5.1,

in hoeveelheden die de gezondheid van het kind dat het speelgoed of de kinderwaar gebruikt, kunnen schaden. In ieder geval is het verboden in speelgoed of kinderwaren dergelijke stoffen of mengsels te verwerken indien het speelgoed of de kinderwaar bestemd is om als zodanig bij het spelen te worden gebruikt.

11.2 Onverminderd het in voorschrift 11.1 bepaalde mag de biologische beschikbaarheid ten gevolge van het gebruik van speelgoed en kinderwaren, per dag voor de onderstaande elementen en verbindingen niet meer bedragen dan de daarbij vermelde hoeveelheden:

0,2 µg voor antimoon;

0,1 µg voor arsenicum;

25,0 µg voor barium;

0,6 µg voor cadmium;

0,3 µg voor chroom;

0,7 µg voor lood;

0,5 µg voor kwik;

5,0 µg voor selenium.

11.3. Met uitzondering van het speelgoed en de kinderwaren als bedoeld in voorschrift 8 mogen speelgoed en kinderwaren niet als zodanig bestaan of mede bestaan uit gevaarlijke stoffen en mengsels in de zin van richtlijn 67/548/EEG of richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten (PbEG L 200).

11.4. Het speelgoed en de kinderwaren als bedoeld in voorschrift 8, mogen slechts bestaan uit gevaarlijke stoffen en mengsels in de zin van de richtlijn 67/548/EEG of richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten (PbEG L 200) indien deze worden genoemd in de door Onze Minister aangewezen versie van de norm CEN 71, deel 4 en de in deze norm genoemde maximum toegelaten concentraties van deze stoffen en mengsels niet worden overschreden.

Voorschriften inzake elektrische veiligheid

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

12.

12.1. Delen van speelgoed en kinderwaren die in contact staan of kunnen komen met een elektriciteitsbron die een elektrische schok kan veroorzaken, alsmede de kabels of draden waarlangs de elektriciteit naar deze delen wordt geleid, dienen goed geïsoleerd en mechanisch beveiligd te zijn om het gevaar van elektrische schokken te voorkomen.

Voorschriften inzake verbrandingsgevaar

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

13. Speelgoed en kinderwaren moeten zodanige eigenschappen hebben dat de hoogste temperaturen die optreden aan de oppervlakte van alle rechtstreeks toegankelijke delen, bij aanraking daarvan geen brandwonden kunnen veroorzaken.

Voorschriften inzake hygiëne

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

14. Speelgoed en kinderwaren dienen zodanig te voldoen aan de eisen inzake hygiëne en zuiverheid dat gevaar voor infectie, ziekte en besmetting wordt vermeden.

Voorschriften inzake radio-activiteit

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

15. Speelgoed en kinderwaren mogen geen radio-actieve elementen of stoffen bevatten in een vorm of hoeveelheid die schade kan berokkenen aan de gezondheid van het kind.

Voorschriften inzake vermeldingen en gebruiksaanwijzingen

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

16.

16.1. Speelgoed en kinderwaren die gevaarlijk kunnen zijn voor kinderen beneden de 36 maanden, dienen te zijn voorzien van de aanduiding "Niet bedoeld voor kinderen jonger dan 36 maanden" of van de vermelding "Niet bedoeld voor kinderen jonger dan drie jaar", alsmede van een korte vermelding - die ook in de gebruiksaanwijzing mag voorkomen - van de specifieke gevaren waardoor deze aanduiding wordt gemotiveerd.

17.

17.1. Speeltoestellen dienen te zijn voorzien van een gebruiksaanwijzing, waarin de aandacht wordt gevestigd op de noodzaak van periodieke controles en onderhoud van de belangrijkste delen zoals ophangingsmiddelen, haken en bevestiging op de grond en waarin wordt aangegeven dat bij het nalaten van deze controle gevaar voor vallen van de kinderen of omvallen van de toestellen ontstaat.

17.2. In de in het eerste lid bedoelde gebruiksaanwijzing moeten tevens aanwijzingen worden gegeven betreffende de correcte montage, met vermelding van de onderdelen die bij verkeerde montage gevaren kunnen opleveren.

18.

18.1. Speelgoed en kinderwaren die als speelwaarde een functie hebben welke vergelijkbaar is met die van apparaten en/of installaties bestemd voor gebruik door volwassenen, dienen te zijn voorzien van de aanduiding "Waarschuwing! Alleen te gebruiken onder toezicht van een volwassene".

18.2. Speelgoed en kinderwaren als bedoeld in het eerste lid, dienen tevens te zijn voorzien van een gebruiksaanwijzing waarin dient te worden vermeld:

 • a. de instructies inzake de bediening en de in acht te nemen voorzorgsmaatregelen;

 • b. de gevaren voortkomende uit veronachtzaming van deze voorzorgsmaatregelen;

 • c. de waarschuwing het speelgoed of de kinderwaren buiten bereik van zeer jonge kinderen te houden.

19.

19.1. Speelgoed en kinderwaren als bedoeld in voorschrift 8 dienen te zijn voorzien van een gebruiksaanwijzing waarin is aangegeven:

 • a. de gevaarlijke aard van de stoffen en mengsels als bedoeld in dat artikel;

 • b. de voorzorgsmaatregelen die het kind in acht dient te nemen ter vermijding van de gevaren voortvloeiende uit die gevaarlijke aard;

 • c. aanwijzingen inzake te verlenen eerste hulp bij ernstige ongevallen met het speelgoed of de kinderwaar;

 • d. de vermelding het speelgoed of de kinderwaar buiten bereik van zeer jonge kinderen te houden.

19.2. Speelgoed en kinderwaren als bedoeld in voorschrift 8, dienen op de verpakking te zijn voorzien van de aanduiding "Voorzichtig!" gevolgd door de vermelding van de leeftijdscategorie waarvoor het speelgoed of de kinderwaar uitsluitend bestemd is en de toevoeging dat de waar slechts onder toezicht van volwassenen mag worden gebruikt.

19.3 Onverminderd de onderdelen 18.1 en 18.2 en onverminderd verordening (EG) nr. 1272/2008 wordt op de gebruiksaanwijzing van het speelgoed of de kinderwaar die mengsels bevatten die als zodanig gevaarlijk zijn of stoffen waarvoor de criteria van een of meer van de volgende gevarenklassen of categorieën van bijlage I bij verordening (EG) nr. 1272/2008 vervuld zijn:

 • de gevarenklassen 2.1 tot en met 2.4, 2.6 en 2.7, 2.8 typen A en B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorieën 1 en 2, 2.14 categorieën 1 en 2, en 2.15 typen A tot en met F;

 • de gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 schadelijke effecten op de seksuele functie en de vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8 andere effecten dan een narcotische werking, 3.9 en 3.10;

 • de gevarenklasse 4.1;

 • de gevarenklasse 5.1,

de gevaarlijke aard van deze stoffen of mengsels vermeld, alsmede de voorzorgsmaatregelen die de gebruiker in acht moet nemen om de desbetreffende gevaren te vermijden, die al naargelang van het type speelgoed of kinderwaar kort nader moeten worden aangeduid. Tevens wordt aangegeven welke eerste hulp moet worden verleend bij ernstige ongevallen die het gevolg zijn van het gebruik van dit soort speelgoed of kinderwaar. Ook wordt vermeld dat het speelgoed of kinderwaar buiten het bereik van zeer jonge kinderen moet worden gehouden.

20. Schaatsplanken en rolschaatsen moeten zijn voorzien van:

 • a. de vermelding "Waarschuwing! Alleen te gebruiken met beschermingsuitrusting".

 • b. een gebruiksaanwijzing waarin er op wordt gewezen dat men met dit speelgoed voorzichtig moet omgaan, daar er grote behendigheid vereist is en om ongevallen voor de gebruiker en derden te voorkomen. Tevens wordt aangegeven welke beschermingsuitrusting wordt aangeraden.

21. Speelgoed en kinderwaren als bedoeld in voorschrift 3, dienen te zijn voorzien van de vermelding "Waarschuwing! Alleen te gebruiken onder toezicht en in water waar kinderen kunnen staan.".

B. Onverminderd de onder A. gestelde voorschriften dienen het desbetreffende speelgoed en de desbetreffende kinderwaren tevens te voldoen aan de navolgende specifieke voorschriften.

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

Fopspenen

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

1.

1.1. Fopspenen dienen onverminderd het in voorschrift 2 bepaalde te voldoen aan de volgende eisen:

 • a. zij mogen niet zijn voorzien van band, koord, touw, elastiek of ander materiaal;

 • b. de speen mag niet zijn voorzien van een opening;

 • c. zij dienen te zijn voorzien van een schild, dat zodanig van vorm en stevigheid is dat de fopspenen met een trekkracht van 60N niet door de opening van de testplaat, zoals omschreven in de desbetreffende methoden van onderzoek van de Warenwetregeling onderzoeksmethoden kinderwaren (Stcrt. 1991, 106) kunnen worden getrokken. De fopspeen mag daarbij niet scheuren of losraken;

 • d. de afstand van de top van de speen tot het schild mag niet groter zijn dan 30 mm;

 • e. zij mogen geen losse, afneembare of afbijtbare onderdelen bevatten die passen in de testholte als omschreven in de desbetreffende methoden van onderzoek van de Warenwetregeling onderzoeksmethoden kinderwaren.

1.2. Fopspenen dienen te zijn voorzien van de volgende vermeldingen:

 • a. met de hand goed schoonwrijven onder stromend water; daarna enige minuten uitkoken.

 • b. regelmatig controleren op gaatjes en zwakke plekken, vooral als het kind tandjes heeft. Bij beschadiging vervangen.

 • c. een fopspeen is om op te zuigen; kinderen die op fopspenen bijten kunnen beter een bijtring gebruiken;

 • d. gebruik de fopspeen niet langer dan 6 weken.

Slaghoedjes speciaal ontworpen voor speelgoed en kinderwaren

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

3.

3.1. De in de slaghoedjes aanwezige lading mag niet meer dan 7,5 mg knalsas per stuk bevatten en moet zodanig stabiel zijn, dat deze bij het bewaren of het gebruiken niet spontaan explodeert. De in de klappertjes aanwezige lading moet een voldoende bestendigheid tegen druk bezitten.

3.2. Slaghoedjes mogen bij het ontbranden slechts een zodanig explosie druk veroorzaken dat deze een geluidsniveau (L Piek) oplevert van niet meer dan 150 db (lin).

3.3. Slaghoedjes moeten zijn voorzien van de volgende vermelding:

"Waarschuwing! Niet in de buurt van ogen of oren afschieten. Niet los in de broekzak bewaren."

Speelgoedstoommachines

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

4. Speelgoedstoommachines moeten zodanige eigenschappen hebben, dat:

 • a. de capaciteit van de ketel de 2000 cm3 niet overschrijdt;

 • b. de absolute druk in de ketel maximaal 0,15 MPa (1,5 bar) is;

 • c. de ketel is voorzien van een of meer veiligheidsventielen van roestvrij materiaal, welke niet door middel van gewichten mogen werken;

 • d. de oppervlakte van de warmtebron geen hogere temperatuur kan opleveren dan 150° C.

Schertsartikelen

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

5. Schertsartikelen mogen niet in aantoonbare hoeveelheden bevatten:

 • - alifatische en aromatische verbindingen met een nitrogroep;

 • - verbindingen uit de groep 2-alkoxy-ethanol en de esters daarvan;

 • - gehalogeneerde alifatische en aromatische verbindingen;

 • - alifatische en aromatische aminen;

 • - zwavelkoolstof;

Elektrisch speelgoed en elektrische kinderwaren

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

6. Elektrisch speelgoed en elektrische kinderwaren mogen slechts functioneren op een nominale spanning van ten hoogste 24 volt waarbij geen enkel onderdeel van de waar onder spanning van meer dan 24 volt mag staan, met uitzondering van transformatoren welke dienen te voldoen aan nen-en 60 7 42.

Bijlage 3. behorende bij het Warenwetbesluit Speelgoed

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

Voorwaarden waaraan instanties als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a. van dit besluit dienen te voldoen

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

De in artikel 7, eerste lid, onder a, van dit besluit bedoelde instanties dienen te beschikken over:

 • - voldoende beschikbaarheid van personeel, alsmede van de nodige middelen en uitrusting;

 • - voldoende technische bekwaamheid en professionele integriteit van het personeel;

 • - onafhankelijkheid bij het uitvoeren van proeven, het opstellen van verslagen, het afgeven van verklaringen en het uitoefenen van het in deze richtlijn voorgeschreven toezicht, van het kaderpersoneel en het technisch personeel ten aanzien van alle kringen, groeperingen en personen die rechtstreeks of indirect belangen hebben op het gebied van speelgoed.

  Tevens dienen deze instanties zorg te dragen voor:

  • - bewaring van het beroepsgeheim door het personeel;

  • - afsluiten van een verzekering van wettelijke aansprakelijkheid.

Naar boven