Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet (verhoging van een aantal cursusgeldtarieven)

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 01-08-1991 t/m 30-11-2005

Besluit van 28 mei 1991, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet in verband met verhoging van een aantal cursusgeldtarieven

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen, mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 6 februari 1991, nr. 91005802/1303, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 6, vierde en vijfde lid, van de Les- en cursusgeldwet (Stb. 1987, 343);

De Raad van State gehoord (advies van 29 april 1991, nr. W05.91.0080);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen, mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij a.i., van 21 mei 1991, nr. 91040453/1303, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

In afwijking van het bepaalde in artikel 11, eerste lid onderdelen e, f en h, en tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet geldt in de eerste cursusgeldperiode van het cursusjaar 1991-1992 in plaats van het daar genoemde bedrag per vak een normbedrag per vak van f 24,-.

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

  • 1 De artikelen I en II van dit besluit treden in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het besluit is geplaatst, met dien verstande dat zij voor het eerst toepassing vinden met betrekking tot het cursusjaar dat op 1 augustus 1991 aanvangt.

  • 2 Artikel III treedt in werking met ingang van 1 augustus 1992.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 28 mei 1991

Beatrix

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij a.i.,

B. de Vries

Uitgegeven de twintigste juni 1991

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven