Beschikking controlevoorschriften inzake derde landen erwten, tuin- en veldbonen en niet-bittere lupinen

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m 23-01-2004

Beschikking controlevoorschriften inzake derde landen erwten, tuin- en veldbonen en niet-bittere lupinen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Overwegende dat uitvoering moet worden gegeven aan artikel 31 van Verordening (EEG) nr. 3540/85 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 5 december 1985 houdende bepalingen ter uitvoering van de bijzondere maatregelen voor erwten, tuin- en veldbonen en niet-bittere lupinen (Pb. EG L 342), zoals gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1561/90 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 7 juni 1990 (Pv. EG L 148), op grond waarvan de Lid-Staten een zodanige controle moeten instellen op de gebruikers van erwten, tuin- en veldbonen en niet-bittere lupinen welke in de Europese Gemeenschap in het vrije verkeer worden gebracht, dat wordt gegarandeerd dat voor deze produkten geen steun wordt toegekend;

Overwegende dat ter uitvoering van deze bepaling tevens controles moeten worden verricht bij de gebruikers van erwten, tuin- en veldbonen en niet-bittere lupinen die geen aanspraak op steun maken;

Gelet op de artikelen 19, 27 en 28 van de Landbouwwet (Stb. 1957, 342);

Gehoord het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

In deze beschikking wordt verstaan onder:

 • a. verordening: Verordening (EEG) nr. 3540/85 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 5 december 1985 houdende bepalingen ter uitvoering van de bijzondere maatregelen voor erwten, tuin- en veldbonen en niet-bittere lupinen (Pb EG L 342);

 • b. erwten, tuin- en veldbonen en niet-bittere lupinen: erwten met uitzondering van kekers als bedoeld in onderverdeling 0713 10 90 van de Gecombineerde nomenclatuur, tuinbonen en veldbonen als bedoeld in onderverdeling 0713 50 90 van de Gecombineerde nomenclatuur en niet-bittere lupinen bestemd voor diervoeder, met uitzondering van duivenvoeder als bedoeld in onderverdeling 1209 29 50 van de Gecombineerde nomenclatuur;

 • c. gebruiker: natuurlijke of rechtspersonen die erwten, tuin- en veldbonen en niet-bittere lupinen, welke in de Europese Gemeenschap in het vrije verkeer zijn gebracht, overeenkomstig het in de verordening bepaalde gebruikt voor de be- of verwerking tot diervoeder of tot produkten bestemd voor de menselijke consumptie dan wel anderszins gebruikt, zonder dat hiervoor in het kader van de verordening steun is dan wel zal worden verleend;

 • d. be- of verwerkte produkten: overeenkomstig de verordening dan wel anderszins be- of verwerkte erwten, tuin- en veldbonen en niet-bittere lupinen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 ledere gebruiker is verplicht een administratie te voeren welke zodanig is ingericht, dat daaruit te allen tijde de volgende gegevens kunnen worden gekend:

  • a. de dag van ontvangst en de ontvangen hoeveelheid erwten, tuin- en veldbonen en niet-bittere lupinen, onderscheiden naar hun aard en herkomst, alsmede de naam en het adres van de leverancier;

  • b. de dag van be- of verwerking en de be- of verwerkte hoeveelheden erwten, tuin- en veldbonen en niet-bittere lupinen alsmede de daarnaast in de voorraden van deze produkten, als gevolg van retourzendingen, verliezen of soortgelijke oorzaken, onderscheiden naar aard en hoeveelheid van deze produkten, opgetreden wijzigingen;

  • c. de dag van aflevering dan wel uitvoer en de afgeleverde respectievelijk uitgevoerde hoeveelheden be- of verwerkte produkten, onderscheiden naar hun aard alsmede de naam en het adres van de afnemer respectievelijk importeur;

  • d. de voor de be- of verwerking van erwten, tuin- en veldbonen en niet-bittere lupinen gehanteerde recepturen.

 • 2 De gebruiker is eveneens verplicht om:

  • a. de in het eerste lid bedoelde administratie volledig, nauwkeurig en naar waarheid te voeren:

  • b. de administratie alsmede de leveringsbewijzen, de facturen en de verwerkingsstaten ter onderbouwing van de in het eerste lid bedoelde gegevens gedurende ten minste drie jaren te bewaren.

 • 3 De gebruiker dient éénmaal per kwartaal een voorraadopname van de erwten, tuin- en veldbonen en niet-bittere lupinen alsmede van de be- of verwerkte produkten te maken en de gegevens daaromtrent vast te leggen in de in het eerste lid bedoelde administratie.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van haar bekendmaking in de Staatscourant.

 • 2 Zij kan worden aangehaald als: Beschikking controlevoorschriften inzake derde landen erwten, tuin- en veldbonen en niet-bittere lupinen.

's-Gravenhage, 14 mei 1991

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Naar boven