Regeling tot vaststelling van het maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1992

[Regeling materieel uitgewerkt per 19-05-1993.]
Geldend van 19-05-1991 t/m heden

Regeling tot vaststelling van het maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1992

De Staatssecretaris van Financiën, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken;

Gelet op artikel 147, vierde lid, van de Provinciewet (Stb. 1962, 17);

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Gelet op het voor het belastingjaar 1991 geldende maximum aantal te heffen opcenten van 32,7 en het bovenvermelde vierjaarlijks voortschrijdende gemiddelde, bedraagt het door de provincies te heffen aantal opcenten voor de periode 1 april 1992 tot en met 31 maart 1993 derhalve ten hoogste 34,2.

Artikel 2

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling tot vaststelling van het maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1992.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

M. J. J. van Amelsvoort

Terug naar begin van de pagina