Instelling verontreinigingsheffing rijkswateren voor lozingen afkomstig van bedrijfsruimten

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 23-02-2024.
Geldend van 01-08-1991 t/m 31-12-2023

Instelling verontreinigingsheffing rijkswateren voor lozingen afkomstig van bedrijfsruimten

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 11, lid 2 van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren;

Gezien het verzoek van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hasselt d.d. 28 november 1990, betreffende het jaar 1991;

Overwegende, dat het hiervoor vermelde openbaar lichaam met behulp van een werk, afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in rijkswateren brengt, zonder voorafgaande zuivering zijnerzijds;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Degenen die afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen afkomstig van bedrijfsruimten lozen op een werk van het hiervoor genoemde openbaar lichaam worden aan de verontreinigingsheffing rijkswateren onderworpen, zolang en voorzover dit openbaar lichaam deze stoffen zonder voorafgaande zuivering zijnerzijds in rijkswateren brengt.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 7 mei 1991

De

Minister

voornoemd,
namens de

minister

,
De

directeur-generaal van de Rijkswaterstaat

,

J. R. Hoogland

, I.D.-G
Naar boven