Verlenging instellingsduur Interdepartementale Commissie Binnenlands Bestuur

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geraadpleegd op 07-12-2023.
Geldend van 01-07-1991 t/m 31-01-2005

Verlenging instellingsduur Interdepartementale Commissie Binnenlands Bestuur

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de Raad van ministers,

Overwegende dat bij beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken d.d. 30 november 1977, laatstelijk gewijzigd bij beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken van 14 maart 1986, is ingesteld de Interdepartementale Commissie Binnenlands Bestuur;

dat de Interdepartementale Commissie Binnenlands Bestuur van rechtswege is opgeheven op 1 april 1990;

dat uit de evaluatie van de Interdepartementale Commissie Binnenlands Bestuur blijkt dat voortzetting van de commissie voor een periode van 4 jaar wenselijk is;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

  • 1 Er is een Interdepartementale Commissie Binnenlands Bestuur.

  • 2 De commissie wordt ingesteld voor vier jaren. Binnen deze termijn evalueert de commissie haar taakvervulling en kan zij de minister van Binnenlandse Zaken voorstellen doen over haar voortbestaan en gewenste veranderingen. De minister van Binnenlandse Zaken besluit ter zake, de commissie gehoord.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

  • 1 De commissie heeft tot taak de minister van Binnenlandse Zaken alsmede de andere ministers desgevraagd of uit eigen beweging van advies te dienen omtrent de inrichting en werking van het binnenlands bestuur en omtrent de verdeling van taken tussen de verschillende bestuurslagen.

  • 2 De ministers vragen omtrent plannen en maatregelen, wanneer en voor zover deze gevolgen kunnen hebben voor de in het vorige lid genoemde onderwerpen, tijdig advies aan de commissie. Indien deze plannen en maatregelen om advies worden voorgelegd aan een andere interdepartementale commissie waarin de minister van Binnenlandse Zaken is vertegenwoordigd, kan er mee worden volstaan deze gelijktijdig ter kennisneming toe te zenden aan de commissie. In dat geval worden zij geacht om advies te zijn toegezonden indien een lid van bovenbedoelde andere interdepartementale commissies dit wenst, zulks onverminderd het recht van de commissie om eigener beweging advies uit te brengen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Aangelegenheden die aan de Ministerraad zullen worden voorgelegd en waarover in de commissie geen overeenstemming wordt bereikt, worden op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken behandeld in een overleg tussen de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Financiën, de minister onder wiens primaire verantwoordelijkheid de aangelegenheid valt en zonodig ook andere betrokken ministers.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

  • 1 De minister van Binnenlandse Zaken benoemt in overeenstemming met het gevoelen van de Raad van Ministers de voorzitter, tevens lid. De minister van Binnenlandse Zaken benoemt voorts de plaatsvervangend voorzitter en de secretaris. De plaatsvervangend voorzitter en de secretaris zijn tevens lid van de commissie.

    De minister van Binnenlandse Zaken draagt zorg voor het secretariaat van de commissie.

  • 2 de ministers van Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken, Justitie, Onderwijs en Wetenschappen, Financiën, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en Sociale Zaken en Werkgelegenheid benoemen ieder een lid en een plaatsvervangend lid. De overige ministers kunnen een lid en een plaatsvervangend lid benoemen. Een lid of plaatsvervangend lid kan zich doen bijstaan door andere vertegenwoordigers van zijn departement.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

De commissie kan voor onderdelen van haar taak werkgroepen instellen. De voorzitter benoemt de leden van deze werkgroepen en regelt het voorzitterschap en secretariaat daarvan.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

De commissie en de werkgroepen kunnen zich doen bijstaan door deskundigen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

De commissie kan nadere regels vaststellen omtrent de door haar of door de werkgroepen te volgen werkwijze.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Het besluit werkt terug tot 1 april 1990.

Dit besluit wordt in de Nederlandse Staatscourant gepubliceerd en in afschrift toegezonden aan alle ministers, alsmede aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 6 mei 1991

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

C. I. Dales

Naar boven