Internationale Organisatie voor Migratie

[Regeling vervallen per 17-09-2010.]
Geraadpleegd op 24-02-2024.
Geldend van 06-05-1991 t/m 16-09-2010

Internationale Organisatie voor Migratie

1. Inleiding

[Regeling vervallen per 17-09-2010]

Per 1 mei 1991 is te ’s-Gravenhage de Nederlandse vestiging van de Internationale Organisatie voor Migratie, hierna genoemd de Organisatie, operationeel. De Nederlandse vestiging heeft als doel de uitvoering van migratieprogramma’s. De voorrechten en immuniteiten van de Organisatie in Nederland zijn geregeld bij overeenkomst van 1 mei 1990 tussen de Nederlandse regering en de Organisatie (Tractatenblad 1990, nr. 81). Deze overeenkomst wordt opgenomen in het boekwerk Internationale Fiscale Zaken onder nr. 331.00.00.

2. Belastingvrijstellingen van de organisatie

[Regeling vervallen per 17-09-2010]

Vrijstelling van belastingen bij invoer

[Regeling vervallen per 17-09-2010]

De Organisatie geniet vrijstelling van belastingen bij invoer van goederen (inclusief motorrijtuigen), bestemd voor de uitoefening van haar officiële werkzaamheden.

Artikel 63a van de Regeling vrijstellingen belastingen bij invoer is op de Organisatie van toepassing. De organisatie zal daartoe zo spoedig mogelijk worden opgenomen in bijlage XIIIA van de Regeling vrijstellingen belastingen bij invoer.

Het verzoek om afgifte van de voor de vrijstelling benodigde vergunning dient te worden gericht aan het Hoofd van het Douanedistrict Hoofddorp.

Vrijstelling van omzetbelasting

[Regeling vervallen per 17-09-2010]

De Organisatie geniet vrijstelling van omzetbelasting begrepen in de prijs van hier te lande door haar betrokken goederen (exclusief motorrijtuigen) en diensten, bestemd voor het verrichten van haar officiële werkzaamheden. De vrijstelling wordt verleend in de vorm van teruggaaf. Verzoeken voor een zodanige teruggaaf moeten worden ingediend bij het Hoofd van de Belastingdienst/Ondernemingen/’s-Gravenhage, binnen drie maanden na afloop van elk kwartaal, met gebruikmaking van een formulier OB nr. 95. Het Hoofd van de Belastingdienst kan voorwaarden stellen inzake het overleggen van facturen en andere bescheiden ter staving van het verzoek.

Als minimumbedrag waarover belasting wordt terugbetaald, geldt een bedrag van f 500 (exclusief omzetbelasting). Met betrekking tot facturen en dergelijke waarop een vergoeding van minder dan f 500 in rekening wordt gebracht, wordt daarom in beginsel geen teruggaaf verleend. toegestaan is evenwel dat de Organisatie facturen met een vergoeding van minder dan f 500 afkomstig van eenzelfde ondernemer, in een verzamelstaat samenvat indien;

  • a. zij doorlopende prestaties betreffen, zoals leveringen van gas, water en elektriciteit, waarvan de factuurdata binnen het desbetreffende kwartaal zijn gelegen;

  • b. facturen anderszins voortvloeien uit één enkele opdracht of overeenkomst, mits de factuurdata eveneens binnen het desbetreffende kwartaal zijn gelegen.

Vrijstelling van accijns van minerale oliën

[Regeling vervallen per 17-09-2010]

Vrijstelling van accijns wordt verleend voor hier te lande betrokken minerale oliën, bestemd voor de uitoefening van de officiële werkzaamheden van de Organisatie. Daartoe behoren gebruik voor haar motorrijtuigen en verwarming van haar officiële gebouwen. De vrijstelling wordt verleend in de vorm van teruggaaf.

Verzoeken voor een zodanige teruggaaf moeten worden ingediend bij het Hoofd van het Douanedistrict Hoofddorp, binnen drie maanden na afloop van elk kwartaal. Het verzoek moet zijn vergezeld van de originele facturen. Voorzover het betreft minerale oliën die bestemd zijn voor gebruik in motorrijtuigen van de Organisatie kan worden volstaan met de overlegging van de afleveringsbonnen, onder voorwaarde dat deze de volgende gegevens bevatten:

  • naam van de leverancier;

  • naam van de bestuurder van het motorrijtuig;

  • soort, hoeveelheid en prijs van de minerale oliën;

  • kenteken van het motorrijtuig waaraan de olie is afgeleverd.

De afleveringsbon moet voor akkoord getekend zijn door de leverancier en de bestuurder. Tevens moet een recapitulatie van de hoeveelheden bij het verzoek om teruggaaf worden gevoegd. De inspecteur plaatst op de overgelegde bescheiden, voorzover deze aan de Organisatie worden teruggegeven, een aantekening dat de vrijstelling is verleend.

Vrijstelling van motorrijtuigenbelasting

[Regeling vervallen per 17-09-2010]

De Organisatie geniet vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor motorrijtuigen die op naam van de Organisatie in het kentekenregister zij gesteld en die bestemd zijn voor de uitoefening van haar officiële werkzaamheden. Verzoeken voor de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting moeten worden ingediend bij het Hoofd van het Centraal bureau motorrijtuigenbelasting (CBM) te Apeldoorn. De vrijstelling is eerst van toepassing nadat daartoe door het Hoofd van het CBM een beschikking is afgegeven.

Lijst met namen van gemachtigden

[Regeling vervallen per 17-09-2010]

Verzoeken om toepassing van de in deze paragraaf vermelde vrijstellingen moeten zijn ondertekend door een daartoe door de Organisatie gemachtigde functionaris. Een lijst met de handtekening van deze functionarissen is door het Ministerie van Financiën verstrekt aan de desbetreffende eenheden van de belastingdienst.

3. Vrijstellingen voor het personeel

[Regeling vervallen per 17-09-2010]

Inkomstenbelasting

[Regeling vervallen per 17-09-2010]

In artikel 12 van voormelde overeenkomst is bepaald dat het Hoofd van de Nederlandse vestiging vrijstelling geniet van inkomstenbelasting op het door de Organisatie uitbetaalde salaris en de emolumenten. Deze vrijstelling is eveneens van toepassing op zijn plaatsvervanger indien het Hoofd voor meer dan drie maanden zijn functie niet kan uitoefenen danwel gedurende die periode afwezig is.

De door de Organisatie uitbetaalde pensioenen en soortgelijke uitkeringen zijn wel belastbaar voor de inkomstenbelasting. Het overige personeel geniet géén vrijstelling van belasting.

Sociale zekerheid

[Regeling vervallen per 17-09-2010]

Zolang de Organisatie geen eigen systeem voor sociale zekerheid kent, zijn de Nederlandse sociale verzekeringswetten op het Hoofd van het kantoor van toepassing. Zodra de Organisatie een eigen systeem voor sociale zekerheid invoert zal ik u daaromtrent inlichten.

In een vrijstelling van premieheffing voor de overige personeelsleden is niet voorzien.

Verhuisgoedvrijstelling

[Regeling vervallen per 17-09-2010]

Indien verhuisgoed en persoonlijke bezittingen door personeelsleden van de Organisatie worden binnengevoerd, zijn daarop de normale procedures van toepassing.

Naar boven