Regeling vervoersverbod nieuwe varkensziekte 1991

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 04-05-1991 t/m 23-01-2004

Regeling vervoersverbod nieuwe varkensziekte 1991

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 19 van de Landbouwwet (Stb. 1957, 342);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

inspecteur:

inspecteur-districtshoofd van de Veterinaire Dienst;

spontane abortus:

geboorte van een foetus in de periode die loopt tot het dekken van het moederdier tot en met de 109e dag van de dracht en waarbij geen enkele foetus van de worp langer dan 24 uur in leven blijft;

vroeggeboorte:

geboorte van één of meer foetussen voor de 110e dag van de dracht en waarij een aantal biggen van de worp langer dan 24 uur in leven blijft;

besmet bedrijf:

bedrijf waar in de voorafgaande acht weken een ongewoon groot aantal spontane abortussen of vroeggeboorten bij zeugen of jonge zeugen en sterfte en zwakte bij jonge biggen is geconstateerd, die niet aan een bekende ziekte kunnen worden toegeschreven;

fokvarkens:

zeugen, jonge zeugen en beren.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Degene die fokvarkens voorhanden heeft op een besmet bedrijf is verplicht ervoor zorg te dragen dat deze dieren het bedrijf niet verlaten.

  • 2 Het is verboden fokvarkens afkomstig van een besmet bedrijf te vervoeren.

  • 3 Het verbod, bedoeld in het tweede lid, geldt niet indien:

    • a. het vervoer betreft van een besmet bedrijf naar een ander besmet bedrijf of naar een slachthuis en

    • b. bij het vervoer, bedoeld in onderdeel a, een door de inspecteur afgegeven op het vervoer betrekking hebbend geleidebiljet aanwezig is en het vervoer rechtstreeks langs de kortste weg plaatsvindt.

  • 4 Het bepaalde in het eerste lid geldt niet met betrekking tot fokvarkens voor het vervoer waarvan een geleidebiljet, als bedoeld in het derde lid, onderdeel b, is verkregen.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Degene die varkens voorhanden heeft op een besmet bedrijf is verplicht elk kraamhok na een spontane abortus, vroeggeboorte of geboorte van biggen onmiddellijk te reinigen en te ontsmetten.

  • 2 De reiniging en ontsmetting, bedoeld in het eerste lid, dient plaats te vinden met 0,25% natriumdichloorisocyanuraat of een 1% natronloog-oplossing.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Staatscourant.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling vervoersverbod nieuwe varkensziekte 1991.

's-Gravenhage, 6 mei 1991

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Terug naar begin van de pagina