Wet versterking Wzv-instrumentarium

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 13-06-1991 t/m 31-12-2005

Wet van 29 april 1991, houdende opneming in de Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1971, 268) van enige bepalingen, waarbij aan Onze Minister de bevoegdheid wordt verleend zelf het ontwerp-plan voor ziekenhuizen vast te stellen indien provinciale staten niet binnen de gestelde termijn een ontwerp-plan hebben vastgesteld, en waarbij ten aanzien van de ziekenhuizen, naast sluiting, enige minder ingrijpende maatregelen worden mogelijk gemaakt teneinde de capaciteit van de ziekenhuizen met de plannen in overeenstemming te kunnen brengen, alsmede opneming van enige daarmee verband houdende bepalingen in de Ziekenfondswet (Stb. 1986, 347) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1990, 176)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op een betere aanwending van de voor de gezondheidszorg beschikbare middelen en met het oog op het beheersen van de kosten van de gezondheidszorg noodzakelijk is in de Wet ziekenhuisvoorzieningen enige bepalingen op te nemen die het mogelijk maken de totstandkoming van plannen voor ziekenhuizen te bevorderen en ten aanzien van de ziekenhuizen, naast sluiting, enige minder ingrijpende maatregelen te treffen teneinde de capaciteit van de ziekenhuizen met die plannen in overeenstemming te kunnen brengen, alsmede enige daarmee verband houdende wijzigingen aan te brengen in de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De beslissing op een verzoek tot uitbreiding van het aantal bedden, functie-eenheden of medische specialismen in ziekenhuizen, ingediend na 28 juni 1989, kan in afwijking van andersluidende wettelijke bepalingen worden aangehouden tot uiterlijk zes maanden na het tijdstip waarop deze wet in werking treedt.

Artikel V

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze wet treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt voor wat betreft artikel IV terug tot en met 28 juni 1989.

Artikel VI

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze wet kan worden aangehaald als Wet versterking Wzv-instrumentarium.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 29 april 1991

Beatrix

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

Uitgegeven de elfde juni 1991

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven