Instellingsbeschikking Begeleidingscommissie vuurwapenopleiding

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geraadpleegd op 11-12-2023.
Geldend van 02-06-1991 t/m 31-01-2005

Instellingsbeschikking Begeleidingscommissie vuurwapenopleiding

De Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie,

Overwegende dat het met het oog op de wens te komen tot een meer adequate vuurwapenopleiding voor de Nederlandse politie, op basis van beschikbare nieuwe technologische ontwikkelingen met betrekking tot de interactieve beeldplaattoepassing, het noodzakelijk is dat een Begeleidingscommissie Vuurwapenopleiding wordt ingesteld,

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

In te stellen een Begeleidingscommissie Vuurwapenopleiding.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

De Begeleidingscommissie Vuurwapenopleiding heeft tot taak:

 • 2.1 het begeleiden van een onderzoek naar mogelijkheden om te komen tot een beter schietgedrag van de politieambtenaar door het gebruik van de interactieve beeldplaat in de vuurwapenopleiding;

 • 2.2 het er op toezien dat het in lid 1 vermelde onderzoek naar behoren wordt verricht;

 • 2.3 het uitbrengen van advies aan de Minister van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de voortgang van het project;

 • 2.4 het realiseren van een zo breed mogelijk draagvlak voor de acceptatie van het systeem van de interactieve beeldplaat.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 3.1 In de Begeleidingscommissie Vuurwapenopleiding hebben zitting:

  • a. als voorzitter, tevens lid:

   Prof. mr. A. Heijder, procureur-generaal, fungerend directeur van politie bij het gerechtshof te 's-Gravenhage

  • b. als leden:

   • de heer S. G. van Dijk, directeur van het Politie-opleidingscentrum Noord-Holland te Amsterdam,

   • de heer F. G. J. W. D. Kummer, beleidsmedewerker directie politie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Drs. R. Meeldijk, beleidsmedewerker directie politie van het Ministerie van Justitie,

   • de heer Th. J. Prenen, commandant van het district Dordrecht van het Korps Rijkspolitie,

   • Prof. dr. G. Semin, hoogleraar sociale psychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam,

   • de heer J. Terlaak, beleidsmedewerker directie politie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken,

   • de heer W. J. M. Velings, korpschef van gemeentepolitie te Tiel,

   • Drs. C. D. van de Vijver, commissaris van gemeentepolitie te Amsterdam,

   • Dr. D. J. van Vierssen, coördinator Werving, selectie en opleiding van het Landelijk Selectie en Opleidingsinstituut Politie te Amersfoort.

  • c. als secretaris:

   de heer R. Jansen, beleidsassistent directie politie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

 • 3.2 De vergaderingen van de Begeleidingscommissie zullen worden bijgewoond door een vertegenwoordiging van het projectteam van de Besloten vennootschap Circon te Amsterdam.

 • 3.3 Indien de Begeleidingscommissie dit wenselijk oordeelt kunnen deskundigen voor de vergadering van de Begeleidingscommissie worden uitgenodigd.

 • 3.4 De Begeleidingscommissie kan ten behoeve van de haar gestelde taken overgaan tot het instellen van één of meer werkgroepen, met een door de Begeleidingscommissie nader aan te geven taakopdracht en samenstelling.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 4.1 De Begeleidingscommissie rapporteert periodiek schriftelijk aan de minister van Binnenlandse Zaken.

 • 4.2 De leden van de Begeleidingscommissie worden voor een periode van drie jaar benoemd. Indien daartoe aanleiding is kan deze periode worden verlengd.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en in het Algemeen Politieblad en zij kan worden aangehaald als Instellingsbeschikking Begeleidingscommissie vuurwapenopleiding.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 29 april 1991

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
voor deze,
De

directeur politie,

De

Minister

van Justitie,
voor deze,
het

hoofd van de directie politie

Naar boven