Instelling Stuurgroep Informatie-uitwisseling Milieubeheer

Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 01-07-1991 t/m heden

Instelling Stuurgroep Informatie-uitwisseling Milieubeheer

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op het Besluit Informatievoorziening Rijksdienst 1990 (Stcrt. 29 januari 1991, nr. 20),

Besluit:

Artikel 2

 • 1 De stuurgroep is het adviesorgaan van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor het deelgebied milieu-informatievoorziening. De stuurgroep kan de minister desgevraagd of uit eigen beweging van advies dienen.

 • 2 Tot de taak van de stuurgroep behoort in ieder geval het tot stand brengen van een ontwerp van een structuurschets milieu-informatie als bedoeld in het Besluit Informatievoorziening Rijksdienst 1990, hierna aan te duiden als de ontwerp-structuurschets. De stuurgroep draagt met name zorg voor de bewaking van de kwaliteit van de ontwerp-structuurschets, van de voortgang van de totstandkoming en van de bestuurlijke haalbaarheid van het in de structuurschets op te nemen plan van aanpak. Voorts behoort het tot de taak van de stuurgroep om de structuurschets regelmatig aan te passen aan de ontwikkelingen op het gebied van de milieu-informatie.

 • 3 De ontwerp-structuurschets bevat in ieder geval een analyse van de huidige situatie ten aanzien van de uitwisseling van milieu-informatie met knelpunten en oplossingsrichtingen. Voorts bevat de ontwerp-structuurschets een plan van aanpak betreffende de coördinatie van de informatievoorziening in de openbare sector.

Artikel 3

 • 1 De directeur-generaal Milieubeheer is voorzitter tevens lid van de stuurgroep.

 • 2 Als lid hebben verder in de stuurgroep zitting:

  • a. een vertegenwoordiger van de Minister van Binnenlandse Zaken;

  • b. een vertegenwoordiger van de Minister van Verkeer en Waterstaat;

  • c. een vertegenwoordiger van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

  • d. een vertegenwoordiger van de Rijksplanologische Dienst;

  • e. een vertegenwoordiger uit de kringen van Justitie en Politie;

  • f. een vertegenwoordiger van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en de Milieuhygiëne;

  • g. een vertegenwoordiger van het Interprovinciaal Overleg;

  • h. een vertegenwoordiger van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

  • i. een vertegenwoordiger van de Unie van Waterschappen.

 • 3 De voozitter wijst een secretaris van de stuurgroep aan.

Artikel 4

 • 1 De stuurgroep stelt een werkgroep in, die het ontwerp van de structuurschets opstelt.

 • 2 Zij stelt een projectopdracht voor de werkgroep vast.

 • 3 De in de stuurgroep vertegenwoordigde instanties hebben een vertegenwoordiger in de werkgroep.

 • 4 De secretaris van de stuurgroep treedt uit hoofde van die hoedanigheid op als voorzitter van de werkgroep.

Artikel 5

De voorzitter roept de stuurgroep bijeen zo dikwijls hij dit nodig oordeelt in verband met de voortgang van de totstandkoming van de ontwerp-structuurschets.

Artikel 6

 • 1 De stuurgroep biedt de structuurschets aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

 • 2 Zij doet aanbevelingen over de uitvoering van het plan van aanpak.

's-Gravenhage, 25 april 1991

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. G. M. Alders

Naar boven