Zimbabwaanse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Zimbabwe

Geldend van 01-06-1991 t/m heden

Zimbabwaanse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Zimbabwe

De staatssecretaris van Financiën

Besluit:

Door plaatsing in de Staatscourant het navolgende ter kennis van belanghebbende inwoners van Nederland te brengen;

Regeling inzake vermindering en vrijstelling van Zimbabwaanse belasting op dividenden, interest en royalty's, genoten door inwoners van Nederland.

Artikel 1. Aanspraken van inwoners van Nederland

Aan de op 18 mei 1989 tussen Nederland en Zimbabwe gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten (Trb. 1989, nr. 95 en 119), kunnen inwoners van Nederland onder meer de volgende aanspraken ontlenen, geregeld in de hieronder tussen haakjes vermelde artikelen van de Overeenkomst:

 • a. Vermindering tot 20% van de Zimbabwaanse belasting op dividenden, betaald door een lichaam dat inwoner van Zimbabwe is aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 10, tweede lid, onderdeel a).

 • b. Vermindering tot 10% van de Zimbabwaanse belasting op dividenden betaald door een lichaam dat inwoner van Zimbabwe is aan een lichaam (niet zijnde een maatschap of een vennootschap onder firma) dat inwoner van Nederland is, indien dat lichaam de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden is en het onmiddellijk ten minste 25 percent bezit van het kapitaal van het Zimbabwaanse lichaam dat de dividenden betaalt (artikel 10, tweede lid, onderdeel b).

 • c. Algehele vrijstelling van de Zimbabwaanse belasting op uit Zimbabwe afkomstige interest, indien deze wordt verkregen door de Regering van Nederland, een staatkundig onderdeel of een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam van Nederland dan wel door een agentschap of instantie van de Regering van Nederland, een staatkundig onderdeel of een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam van Nederland (artikel 11, derde lid).

 • d. Algehele vrijstelling van Zimbabwaanse belasting op interest, afkomstig uit Zimbabwe en betaald aan de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. en de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. (artikel 11, vierde lid).

 • e. Vermindering tot 10% van de Zimbabwaanse belasting op niet onder de onderdelen c en d vallende interest afkomstig uit Zimbabwe en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 11, tweede lid).

 • f. Vermindering tot 10% van de Zimbabwaanse belasting op royalty's (vergoedingen van welke aard ook voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik van, een auteursrecht op een werk op het gebied van letterkunde, kunst of wetenschap (waaronder begrepen bioscoopfilms alsmede films of banden voor radio of televisie), van een octrooi, een fabrieks- of handelsmerk, een tekening of model, een plan, een geheim recept of een geheime werkwijze, dan wel voor het gebruik van, of het recht van gebruik van, nijverheids- en handelsuitrusting of wetenschappelijke uitrusting, of voor inlichtingen omtrent ervaringen op het gebied van nijverheid, handel of wetenschap, alsmede vergoedingen van welke aard ook aan een persoon, niet zijnde een werknemer van degene die de betalingen verricht, ter zake van diensten van technische, leidinggevende of adviserende aard), afkomstig uit Zimbabwe en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 12, tweede lid en vierde lid).

De in de onderdelen a, b, e en f van dit artikel vermelde verminderingen zijn niet van toepassing indien de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden, de interest of de royalty's in Zimbabwe een bedrijf uitoefent door middel van een aldaar gevestigde vaste inrichting of in Zimbabwe zelfstandig arbeid verricht vanuit een aldaar gevestigd vast middelpunt, en het aandelenbezit uit hoofde waarvan de dividenden worden betaald, de vordering uit hoofde waarvan de interest wordt betaald of het contract op grond waarvan de royalty's worden betaald, tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting of tot het beroepsvermogen van dat vaste middelpunt behoort (artikel 10, vijfde lid, respectievelijk artikel 11, zevende lid, en artikel 12, vijfde lid).

Artikel 2. Zimbabwaanse regeling

Ter uitvoering van artikel 1 is van Zimbabwaanse zijde de volgende regeling getroffen:

 • 1. Wijze waarop de vermindering of vrijstelling wordt verleend. De in artikel 1 vermelde verminderingen en vrijstellingen worden in Zimbabwe in het algemeen bij de bron verleend. Ter verkrijging van de vermindering en vrijstelling aan de bron, dient de belanghebbende inwoner van Nederland zich te wenden tot de Zimbabwaanse schuldenaar van de dividenden, interest en royalty's met het verzoek bij de Commissioner of Taxes, P.O. Box 8126, Causeway, Harare, een machtiging te vragen dat de Zimbabwaanse inkomsten op grond van de Overeenkomst mogen worden uitbetaald zonder inhouding van de Zimbabwaanse belasting of onder inhouding van Zimbabwaanse belasting naar ten hoogste het in die Overeenkomst neergelegde percentage.

  Voor het verkrijgen van een machtiging als hiervoor bedoeld dient de in Nederland wonende gerechtigde van de dividenden, interest en royalty's aan de Zimbabwaanse schuldenaar van die inkomsten over te leggen een gedateerde en ondertekende verklaring van het hoofd van de eenheid van de Belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij woont of gevestigd is, inhoudende een bevestiging dat hij op de datum(s) van betaling van de desbetreffende dividenden/interest/royalty's inwoner van Nederland is in de zin van artikel 4 van de Overeenkomst en ter zake van die inkomsten aan de belasting is onderworpen.

  De hiervoor bedoelde verklaring kan door de belanghebbende inwoner van Nederland worden aangevraagd bij vorenbedoeld hoofd van de eenheid van de Belastingdienst. In de Engelse taal zal de tekst van deze verklaring kunnen luiden als volgt:

  The undersigned, Head of the Taxation Unit at .....

  certifies that ..........

  (naam en adres van de verzoeker) on the payable date(s) of the dividends/interest/royalties concerned is a resident of the Netherlands within the meaning of Article 4 of the Convention between the Netherlands and the Republic of Zimbabwe and he is subject to tax in respect of the income concerned.

  De gedateerde en ondertekende verklaring zal voorzien zijn van het officiële stempel van de desbetreffende eenheid van de Belastingdienst.

 • 2. Teruggaaf, indien te veel Zimbabwaanse belasting is ingehouden

  In gevallen waarin bij de uitbetaling van dividenden, interest en royalty's te veel belasting is ingehouden, kan de belanghebbende inwoner van Nederland zich met een verzoek om teruggaaf van hetgeen te veel is ingehouden wenden tot:

  The Commissioner of Taxes

  P.O. Box 8126

  Causeway

  Harare

  Zimbabwe

  In het verzoek om teruggaaf, gesteld in de Engelse taal, dient de belanghebbende inwoner van Nederland te vermelden:

  • (a) de naam van de betalende Zimbabwaanse maatschappij, het aantal en de soort van de aandelen, de datum(s) van betaalbaarstelling van de dividenden en de bedragen van de daarover geheven Zimbabwaanse belasting;

  • (b) de naam en het adres van de Zimbabwaanse schuldenaar van de interest en royalty's;

  • (c) zijn uiteindelijk gerechtigdheid tot de dividenden, interest en royalty's. Bij zijn verzoek om teruggaaf moet de belanghebbende inwoner van Nederland overleggen:

  • a). de dividendnota(s), waaruit de opbrengst van de desbetreffende dividenden en de geheven Zimbabwaanse belasting blijken;

  • b). een verklaring van de Zimbabwaanse schuldenaar van de interest en royalty's, waaruit blijken het bruto bedrag, de geheven belasting en het netto bedrag van de desbetreffende interest en royalty's;

  • c). een gedateerde en ondertekende verklaring van het hoofd van de eenheid van de Belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij woont of gevestigd is, inhoudende een bevestiging dat hij op de datum(s) van betaling van de desbetreffende dividenden/interest/royalty's inwoner van Nederland was in de zin van artikel 4 van de Overeenkomst en ter zake van die inkomsten aan de belasting was onderworpen.

  De hiervoor bedoelde verklaring kan door de belanghebbende inwoner van Nederland worden aangevraagd bij vorenbedoeld hoofd van de eenheid van de Belastingdienst.

  In de Engelse taal zal de verklaring kunnen leiden als volgt:

  The undersigned, Head of the Taxation Unit at .....

  certifies that ..........

  (naam en adres van de verzoeker) on the payable date(s) of the dividends/interest/royalties concerned was a resident of the Netherlands within the meaning of Article 4 of the Convention between the Netherlands and the Republic of Zimbabwe and he was subject to tax in respect of the income concerned.

  De gedateerde en ondertekende verklaring zal voorzien zijn van het officiële stempel van de desbetreffende eenheid van de Belastingdienst.

 • 3. Termijn van indiening Verzoeken om teruggaaf van Zimbabwaanse belasting geheven van dividenden, interest en royalty's moeten worden ingediend binnen een tijdvak van drie jaren nadat de belasting is geheven (onderdeel (II) van het Protocol).

Artikel 3. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als: Zimbabwaanse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Zimbabwe.

 • 2 Zij vindt toepassing met betrekking tot dividenden, interest en royalty's, die op of na 21 april 1991 zijn betaald of worden betaald.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

M. J. J. van Amelsvoort

Terug naar begin van de pagina