Regeling examenprogramma's Arabische en Turkse taal l.b.o. en m.a.v.o.

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 04-05-1991 t/m 30-12-2004

Vaststelling van het examenprogramma Arabische taal en Turkse taal eindexamens l.b.o. en m.a.v.o. en staatsexamen m.a.v.o.

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-l.b.o. (Stb. 1989, 327) en artikel 11 van het Besluit staatsexamens v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. 1978 (Stb. 1978, 623);

Gehoord de Onderwijsraad (advies van 26 september 1989, OR 1548.S);

Besluit:

Artikel 1. Examenprogramma Arabische taal en Turkse taal l.b.o. en m.a.v.o.

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Het examenprogramma Arabische taal en Turkse taal eindexamens l.b.o.-D en m.a.v.o.-D wordt vastgesteld zoals is aangegeven in de bijlage behorende bij de publikatie VO/AVV/AOB-90058721 van 30 juni 1990 (Uitleg OenW-Regelingen nr. 18c extra van 25 juli 1990).

  • 2 Het examenprogramma Arabische taal en Turkse taal staatsexamen m.a.v.o.-D wordt vastgesteld zoals is aangegeven in de bijlage behorende bij deze regeling.

Artikel 2. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt bekendgemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de dagtekening van het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen waarin deze regeling is bekendgemaakt.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling examenprogramma's Arabische en Turkse taal l.b.o. en m.a.v.o.

drs. J. Wallage

Bijlage

[Vervallen per 31-12-2004]

Examenprogramma Arabische taal en Turkse taal staatsexamen m.a.v.o.-D.

1

[Vervallen per 31-12-2004]

Het staatsexamen bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte. Het schriftelijke gedeelte heeft een duur van twee uren. Het mondelinge gedeelte bestaat uit twee onderdelen met elk een duur van vijfentwintig minuten en elk een voorbereidingstijd voor de kandidaat van twintig minuten.

2

[Vervallen per 31-12-2004]

De onderdelen van het staatsexamen zijn:

  • 1.1 De leesvaardigheid (intensief lezen of tekstbegrip).

  • 1.2 De leesvaardigheid (extensief of globaal lezen).

  • 1.3 De spreek- en luistervaardigheid.

  • 1.4 De schrijfvaardigheid.

De onderdelen 1.1. tot en met 1.3. worden getoetst bij het mondelinge examengedeelte. Onderdeel 1.4. wordt getoetst bij het schriftelijke gedeelte.

Terug naar begin van de pagina