Examenprogramma economie l.b.o.

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 24-09-2023.
Geldend van 20-07-1991 t/m 30-12-2004

Regeling houdende vaststelling van het examenprogramma economie l.b.o.

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,

Overwegende dat nu invoering van het C- en D-examenprogramma economie voor m.a.v.o. en l.b.o. is uitgesteld (Regeling van 15 mei 1990, nr. VO/AVV-9002 1634) en er voor het l.b.o. niet beschikt kan worden over een C- en D-examenprogramma economie, waardoor er een voor het l.b.o. ongewenste situatie ontstaat;

Dat het derhalve gewenst is een tijdelijke voorziening te treffen;

Gelet op artikel 7, derde lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-l.b.o. (Stb. 1989, 327);

Gehoord de Onderwijsraad (advies van 21 december 1990, O.R. 2B/1752 S);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Het examenprogramma economie l.b.o.-C en l.b.o.-D is gelijk aan het programma handelskennis eindexamen m.a.v.o.-C en m.a.v.o.-D (nieuwe stijl), vastgesteld bij Regeling van 26 oktober 1970, AVO-441542, Stcrt. 229.

  • 2 Deze regeling geldt niet voor de eindexamens lager landbouwonderwijs en individueel landbouwonderwijs.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de dagtekening van het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, waarin deze regeling is bekendgemaakt.

  • 2 Deze regeling vindt het eerst toepassing in het schooljaar 1991/1992.

Naar boven