Faciliteitenregeling voorbereiding basisvorming

[Regeling vervallen per 18-06-2003.]
Geraadpleegd op 22-02-2024.
Geldend van 01-08-1991 t/m 17-06-2003

Facilitaire eenheden ten behoeve van de onderwijskundige en organisatorische voorbereiding op de invoering van de basisvorming

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,

Overwegende dat het wenselijk is aan de dagscholen/scholengemeenschappen a.v.o./v.w.o./l.b.o. gedurende het cursusjaar 1991/1992 facilitire eenheden ter beschikking te stellen ten behoeve van de onderwijskundige en organisatorische voorbereiding op de invoering van de basisvorming;

Gelet op artikel I-R403, derde lid, van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (Stb. 1985, 110);

Besluit:

Artikel 1. Doel regeling

[Regeling vervallen per 18-06-2003]

Ten behoeve van de onderwijskundige en organisatorische voorbereiding op de invoering van de basisvorming worden aan de dagscholen voor v.w.o., a.v.o. en l.b.o. en scholengemeenschappen a.v.o./v.w.o./l.b.o. voor het cursusjaar 1991/1992 facilitaire eenheden toegekend.

Artikel 2. Facilitaire eenheden

[Regeling vervallen per 18-06-2003]

 • 1 Het totaal aantal facilitaire eenheden basisvorming (Fb) wordt vastgesteld op basis van de volgende formules:

  • a. voor a.v.o./v.w.o.-scholen/scholengemeenschappen:

   Fb = 0,084 × l¹ + 0,042 × l²

   l¹ = het aantal leerlingen m.a.v.o. in de leerjaren 1 tot en met 3.

   l²= het aantal leerlingen h.a.v.o. of v.w.o. in de leerjaren 1 tot en met 3.

   In geval van een scholengemeenschap m.a.v.o./h.a.v.o. of m.a.v.o./h.a.v.o./v.w.o. worden de leerlingen van de gemeenschappelijke leerjaren 1, 1 en 2 of 1, 2 en 3 bij l¹ geteld indien het m.a.v.o. deel uitmaakt van die gemeenschappelijke leerjaren.

  • b.

   • voor scholen/scholengemeenschappen l.b.o. zonder een afdeling i.b.o.:

    Fb = 0,094 × het aantal leerlingen l.b.o. in de leerjaren 1 tot en met 3;

   • voor scholen/scholengemeenschappen l.b.o. met alleen een afdeling i.t.o. dan wel alleen een school voor i.t.o. wordt de uitkomst van de formule onder ten 1º vermeerderd met:

    Fb i.t.o. = 0,147 × het aantal leerlingen i.t.o. in de leerjaren 1 tot en met 3;

   • voor scholen/scholengemeenschappen l.b.o. met alleen een afdeling i.h.n.o. wordt de uitkomst van de formule onder ten 1º vermeerderd met:

    Fb i.h.n.o. = 0,155 × het aantal leerlingen i.h.n.o. in de leerjaren 1 tot en met 3;

   • voor scholen/scholengemeenschappen l.b.o. met alleen een afdeling i.l.o. wordt de uitkomst van de formule onder ten 1º vermeerderd met:

    Fb i.l.o. = 0,159 × het aantal leerlingen i.l.o. in de leerjaren 1 tot en met 3

   • voor scholengemeenschappen l.b.o. met ten minste twee afdelingen genoemd onder ten 2° tot en met ten 4° wordt de uitkomst van de formule onder ten 1° vermeerderd met:

    Fb i.b.o. = 0,151 × het aantal leerlingen in de leerjaren 1 tot en met 3.

  • c. voor scholengemeenschappen (v.w.o.) a.v.o./l.b.o.:

   Fb = 0,094 × het aantal leerlingen in de leerjaren 1 tot en met 3 exclusief de leerlingen in het individueel beroepsonderwijs. Voor laatstgenoemde leerlingen wordt de uitkomst bepaald op basis van de formules onder ten 2° tot en met ten 5°.

 • 2 De einduitkomst van het totaal van de formules bedoeld in het eerste lid onder a,b of c wordt afgerond op het naastbijgelegen gehele getal waarbij 0,5 of meer naar boven wordt afgerond. Afrondingen voorafgaand aan de einduitkomst vinden plaats op 3 decimalen, waarbij de derde decimaal indien de vierde decimaal 5 of meer bedraagt naar boven wordt afgerond en indien deze minder dan 5 bedraagt naar beneden wordt afgerond.

Artikel 3. Rechtspositie

[Regeling vervallen per 18-06-2003]

 • 1 De circulaire facilitaire eenheden van 14 februari 1986, kenmerk DI/AB 86–100 is, met uitzondering van het gestelde onder 1.2 en 1.3 in genoemde circulaire, van toepassing op de facilitaire eenheden die op grond van onderhavige regeling worden toegekend aan de scholen.

 • 2 De facilitaire eenheden volgens deze regeling kunnen worden aangewend voor het geven van lessen.

Artikel 4. Bekendmaking en inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 18-06-2003]

 • 1 Deze regeling wordt bekendgemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

 • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1991.

Artikel 5. Citeertitel

[Regeling vervallen per 18-06-2003]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Faciliteitenregeling voorbereiding basisvorming.

Naar boven