Besluit beperking pensioenbijdrage

[Regeling vervallen per 04-05-2007.]
Geraadpleegd op 19-06-2024.
Geldend van 01-01-1989 t/m 03-05-2007

Besluit van 4 april 1991, houdende regelen betreffende beperking pensioenbijdrage als bedoeld in artikel C 3, vijfde lid, van de Algemene burgerlijke pensioenwet (Stb. 1986, 540)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 22 januari 1991, nr. AW89/153/U19, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidsvoorwaarden, afdeling pensioenen en sociale zekerheid, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Financiën;

Gelet op artikel C 3, vijfde lid, van de Algemene burgerlijke pensioenwet (Stb. 1986, 540);

Gehoord het bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds;

De Raad van State gehoord (advies van 26 februari 1991, nr. W04.91.0045);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 25 maart 1991, nr. AW89/153/21, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidsvoorwaarden, afdeling pensioenen en sociale zekerheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de wet: de Algemene burgerlijke pensioenwet;

 • b. ambtenaar: ambtenaar in de zin van de Algemene burgerlijke pensioenwet;

 • c. pensioenbijdrage: de pensioenbijdrage verschuldigd ingevolge artikel C 3, eerste lid, van de Algemene burgerlijke pensioenwet.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

 • 1 Gedurende de tijd die ingevolge artikel F 2, eerste of vierde lid, van de wet niet meetelt bij de pensioenberekening bedraagt de pensioenbijdrage vijfentwintig honderdste van de wettelijk vastgestelde pensioenbijdrage.

 • 2 Indien over tijd als bedoeld in het eerste lid meer is betaald dan ingevolge dat lid was verschuldigd, wordt het meerdere op schriftelijk verzoek van het betrokken orgaan door het fondsbestuur gerestitueerd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

 • 1 Indien naar het oordeel van het fondsbestuur niet meetelt de tijd:

  • a. bedoeld in artikel F 2, tweede lid, van de wet wegens het daarbedoelde voorbehoud;

  • b. bedoeld in artikel F 2, derde lid, onder b, van de wet omdat de daarbedoelde voorwaarde is vervuld,

  bedraagt de pensioenbijdrage vijfentwintig honderdste van de wettelijk vastgestelde pensioenbijdrage.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Bij toepassing van artikel 2, tweede lid, of artikel 3, tweede lid, wordt geen rente vergoed over het te restitueren bedrag.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1989.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit beperking pensioenbijdrage.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en het bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds.

's-Gravenhage, 4 april 1991

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

C. I. Dales

Uitgegeven de veertiende mei 1991

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven