Compensatieregeling vakonderwijs basisonderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 17-04-1991 t/m 30-12-2004

Compensatieregeling vakonderwijs basisonderwijs

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,

Overwegende dat in het overleg over de financiering van de Wet op het Basisonderwijs is afgesproken dat de zogenaamde compensatieregeling vakonderwijs geheel zou worden afgebouwd;

Dat bij circulaire van 6 juni 1985, kenmerk C850119 BO/KL/F-712.222 voorlopige bedragen per basisschoolleerling voor de periode 1 augustus 1985 tot en met 31 december 1986 op jaarbasis zijn vastgesteld, onder voorbehoud van loonsomstijging;

Besluit:

Artikel 1. Definitieve vergoedingsbedragen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 1 De definitieve vergoedingsbedragen als bedoeld in de compensatieregeling vakonderwijs zijn voor het basisonderwijs voor de jaren 1985, 1986, 1987 en 1988 vastgesteld als aangegeven in bijlage 1 van deze regeling.

  • 2 Bij de vaststelling van de bedragen is rekening gehouden met het afbouw-percentage als opgenomen in bijlage 2 van deze regeling.

  • 3 Bij de vaststelling van de bedragen is rekening gehouden met een percentage loonsomstijging als aangegeven in bijlage 3.

Artikel 2. Voorlopige vergoedingsbedragen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 1 De voorlopige vergoedingsbedragen zijn voor de jaren 1989, 1990 en 1991 vastgesteld als aangegeven in bijlage 1-A van deze regeling.

  • 2 Bij de vaststelling van deze bedragen is rekening gehouden met het afbouw-percentage als opgenomen in bijlage 2-A van deze regeling.

Artikel 3. Vergoeding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 2 Het totaal van de uitkering bedoeld in het eerste lid is gebaseerd op het aantal leerlingen van alle in de gemeente gevestigde basisscholen, berekend als aangegeven in bijlage 4.

  • 3 Voor wat betreft het jaar 1985 zal uitkering geschieden op basis van 5/12 van het opgenomen bedrag.

Artikel 4. Publikatie

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt bekend gemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking op de datum van publikatie in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Artikel 6. Citeertitel

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘compensatieregeling vakonderwijs basisonderwijs’.

Bijlage 1:

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Definitieve vergoedingsbedragen 1985, 1986, 1987 en 1988, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de regeling.

Bijlage 1-A:

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Voorlopige vergoedingsbedragen 1989, 1990 en 1991, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de regeling.

Bijlage 2:

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Afbouw-percentage 1985, 1986, 1987 en 1988, als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de regeling.

Bijlage 2-A:

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Afbouw-percentage 1989, 1990 en 1991, als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de regeling.

Bijlage 3:

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Percentage loonsomstijging 1984, 1985, 1986, 1987 en 1988, als bedoeld in artikel 1, derde lis, van de regeling.

Bijlage 4:

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Berekeningswijze leerlingen aantal als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de regeling.

Bijlage 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Definitieve vergoedingsbedragen compensatieregeling vakonderwijs basisonderwijs per leerling, per jaar.

1985:

1. Gemeenten > 250.000 inwoners:

f. 70,95

2. Gemeenten 100.000–250.000 inwoners:

f. 49,96

3. Gemeenten < 100.000 inwoners:

f. 12,17

1986:

1. Gemeenten > 250.000 inwoners:

f. 70,49

2. Gemeenten 100.000–250.000 inwoners:

f. 49,64

3. Gemeenten < 100.000 inwoners:

f. 12,09

1987:

1. Gemeenten > 250.000 inwoners:

f. 67,71

2. Gemeenten 100.000–250.000 inwoners:

f. 47,68

3. Gemeenten < 100.000 inwoners:

f. 11,61

1988:

1. Gemeenten > 250.000 inwoners:

f. 64,20

2. Gemeenten 100.000–250.000 inwoners:

f. 45,20

3. Gemeenten < 100.000 inwoners:

f. 11,01

N.B. Conform het besluit vakonderwijs LO 1985 (artikel 8) is 1 januari 1982 bepalend voor het inwoneraantal van de gemeente.

Bijlage 1-A

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Voorlopige vergoedingsbedragen compensatieregeling vakonderwijs basisonderwijs per leerling, per jaar.

1989:

1. Gemeenten > 250.000 inwoners:

f. 59,87

2. Gemeenten 100.000–250.000 inwoners:

f. 42,16

3. Gemeenten < 100.000 inwoners:

f. 10,27

1990:

1. Gemeenten > 250.000 inwoners:

f. 54,10

2. Gemeenten 100.000–250.000 inwoners:

f. 38,09

3. Gemeenten < 100.000 inwoners:

f. 9,28

1991:

1. Gemeenten > 250.000 inwoners:

f. 48,33

2. Gemeenten 100.000–250.000 inwoners:

f. 34,03

3. Gemeenten < 100.000 inwoners:

f. 8,29

N.B. Conform het besluit vakonderwijs LO 1985 (artikel 8) is 1 januari 1982 bepalend voor het inwoneraantal van de gemeente.

Bijlage 2

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Afbouw-percentage definitieve vergoedingen compensatie regeling vakonderwijs basisonderwijs.

1985:

0%

1986:

0%

1987:

5%

1988:

11%

Bijlage 2-A

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Afbouw-percentage voorlopige vergoedingen compensatieregeling vakonderwijs basisonderwijs.

1989:

17%

1990:

25%

1991:

33%

Bijlage 3

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Percentage loonsomstijging

1984:

– 2,6%

1985:

– 1,5%

1986:

– 0,65%

1987:

+ 1,1%

1988:

+ 1,2%

Bijlage 4

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Berekeningswijze leerlingen aantal

1985

Aantal leerlingen op 16-9-1985 van alle in de gemeente gevestigde scholen voor basisonderwijs plus 4% van dat aantal leerlingen.

1986

Aantal leerlingen op 16-9-1985 van alle in de gemeente gevestigde scholen voor basisonderwijs plus 4% van dat leerlingen aantal.

1987

Gemiddeld aantal leerlingen van alle in de gemeente gevestigde scholen voor basisonderwijs over de teldata 16-1-1986, 1-4-1986 en 16-10-1986.

1988

Gemiddeld aantal leerlingen van alle in de gemeente gevestigde scholen voor basisonderwijs over de teldata 16-1-1987, 1-4-1987 en 16-10-1987.

1989

Totaal aantal leerlingen van alle in de gemeente gevestigde scholen voor basisonderwijs op teldatum 16-1-1988.

1990

Totaal aantal leerlingen van alle in de gemeente gevestigde scholen voor basisonderwijs op teldatum 16-1-1989.

1991

Totaal aantal leerlingen van alle in de gemeente gevestigde scholen voor basisonderwijs op teldatum 16-1-1990.

Naar boven