Regeling examens assurantiebemiddeling 1991

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 24-02-2024.
Geldend van 03-12-2005 t/m 31-12-2005

Regeling examens assurantiebemiddeling 1991

Definities

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Organisatie

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De stichting is belast met de organisatie van de examens, de vaststelling van de examenopgaven en de uitreiking van de diploma's en certificaten namens de minister.

 • 2 Bij de uitvoering van haar taak volgt de stichting de aanwijzingen van de minister.

 • 3 De stichting brengt jaarlijks aan de minister verslag uit van haar werkzaamheden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De stichting stelt een examenreglement op dat met betrekking tot de normen voor de examens de instemming van de commissie van toezicht behoeft en met betrekking tot de overige voorschriften voor de examens de instemming van de minister. Het examenreglement bevat in elk geval bepalingen omtrent:

 • -

  de wijze van aanmelden;

 • -

  het aantal malen dat per jaar gelegenheid wordt gegeven tot het afleggen van de afzonderlijke examens;

 • -

  de wijze van kennisgeving van plaats, datum en tijdstip van aanvang der examens;

 • -

  de legitimatie van de examinandus;

 • -

  de duur en wijze van examineren;

 • -

  de maatregelen in geval onregelmatigheden worden geconstateerd;

 • -

  de aanwijzing van de examinatoren bij de mondelinge examens;

 • -

  de correctie van het examenwerk;

 • -

  de termijn waarbinnen de examenuitslag wordt bekendgemaakt, alsmede de termijn waarbinnen het diploma wordt uitgereikt;

 • -

  de aanwijzing van degene of degenen die de uitslag van het schriftelijk examen vaststelt dan wel vaststellen;

 • -

  de beoordelingsnormen en normen voor slagen en afwijzen;

 • -

  het aantal certificaten dat te zamen recht geeft op een diploma, alsmede de voor het behalen van die certificaten vereiste kennis;

 • -

  de geldigheidsduur van de certificaten:

 • -

  de mogelijkheid tot vrijstelling van het afleggen van bepaalde examens op basis van reeds behaalde diploma's;

 • -

  de wijze van verkrijgbaarstelling van de examenopgaven en richtlijnantwoorden na afloop van een examen;

 • -

  de inzage in het gemaakte examenwerk;

 • -

  de bewaartermijnen voor het examenwerk;

 • -

  de beroepsprocedure.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De stichting draagt zorg voor voldoende toezicht bij de schriftelijke examens.

Examens

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De examens worden ten minste eenmaal per jaar afgenomen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De mogelijkheid tot het afleggen van examens staat voor een ieder een onbeperkt aantal malen open.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Indien met betrekking tot een examen onregelmatigheden geconstateerd worden kan de minister het examen geheel of gedeeltelijk ongeldig verklaren.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Diploma's en certificaten worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de stichting.

 • 2 De modellen van de diploma's en de certificaten behoeven de instemming van de minister.

Commissie van toezicht

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De stichting legt ten minste drie maanden voor de datum waarop het desbetreffende schriftelijke examen wordt afgenomen de examenopgaven, richtlijnantwoorden en beoordelingsnormen ter instemming voor aan de commissie van toezicht, die hierover uiterlijk twee maanden voor het examen haar oordeel geeft.

 • 2 De stichting draagt er zorg voor dat uiterlijk vier weken voor de datum waarop het desbetreffende examen plaatsvindt de examenopgaven waarmee nog niet is ingestemd vervangen worden door opgaven waarmee wel is ingestemd.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De stichting verstrekt aan de commissie van toezicht op haar verzoek de gegevens met betrekking tot de examens die zij nodig heeft voor de uitoefening van haar taak.

Gecommitteerden

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Voor elk schriftelijk en mondeling examen wijst de minister een of meer gecommitteerden aan die het examen bijwonen.

 • 2 De voor een mondeling examen aangewezen gecommitteerden hebben het recht de kandidaat vragen te stellen betreffende de te examineren onderwerpen.

 • 3 Na het afleggen van een mondeling examen door een kandidaat stellen de voor dit examen aangewezen gecommitteerden en de door de stichting voor dit examen aangewezen examinatoren gezamenlijk de uitslag van het examen vast.

 • 4 De gecommitteerden brengen aan de minister verslag uit omtrent het door hen bijgewoonde examen.

Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De minister stelt vergoedingen vast voor de gecommitteerden en de niet-ambtelijke leden van de commissie van toezicht.

 • 2 De in het eerste lid genoemde vergoedingen komen voor rekening van de stichting.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 1991 en zal worden geplaatst in de Staatscourant.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling kan worden aangehaald als:

Regeling examens assurantiebemiddeling, met vermelding van het jaartal van de Staatscourant waarin zij zal worden geplaatst.

De

minister

van Financiën,

W. Kok

Naar boven