Regeling informatieplicht

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 01-04-1991 t/m 31-12-2005

Regeling informatieplicht

De minister van Financiën en de minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 28, derde lid, van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf;

Gezien het advies van de Sociaal-Economische Raad;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De inzage, bedoeld in artikel 28, derde lid, van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf (Stb. 1991, 78) geschiedt op de navolgende wijzen:

 • 1. door het overleggen van stukken, eventueel in afschrift, door de betrokken verzekeraar of tussenpersoon.

  Deze stukken kunnen onder meer betrekking hebben op:

  • -

   correspondentie tussen verzekeraar, tussenpersoon en verzekeringnemer;

  • -

   premiebetaling;

  • -

   schade-dossiers;

  • -

   de schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van Wet assurantiebemiddelingsbedrijf;

  • -

   de beloning van de tussenpersoon;

  • -

   de aanstelling en aanwezigheid van een feitelijk leider;

  • -

   de juridische structuur van de tussenpersoon;

  • -

   gegevens met betrekking tot het bedrijfsapparaat.

  Op verzoek van de Sociaal-Economische Raad dienen stukken gewaarmerkt te worden door de daartoe bevoegde instantie.

 • 2. door het overleggen van een verklaring van degene die ingevolge de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 10 april 1984 (PbEG L 126 van 12 mei 1984) is toegelaten tot de wettelijke controle van boekhoudkundige bescheiden.

  Deze verklaring kan ondermeer betrekking hebben op:

  • -

   de resultatenrekening;

  • -

   een portefeuille- en produktie-overzicht;

  • -

   de beloning van de tussenpersoon;

  • -

   het in Nederland behaalde premie-inkomen.

 • 3. door het verstrekken van inlichtingen of inzage in persoon ten kantore van de Sociaal-Economische Raad indien het betreft een verzoek tot ontheffing als bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 1991 en zal worden geplaatst in de Staatscourant.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling informatieplicht.

De

minister

van Financiën,

W. Kok.

De

minister

van Economische Zaken,

J. E. Andriessen

Naar boven