Besluit wijziging Bekostigingsbesluit ISOVSO/OISOVSO en Huisvestingsbesluit ISOVSO in verband met afstoten dislocaties

[Regeling vervallen per 01-08-2003.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-01-1994 t/m 31-07-2003

Besluit van 22 maart 1991, houdende wijziging van het Bekostigingsbesuit ISOVSO/OISOVSO en het Huisvestingsbesluit ISOVSO in verband met het afstoten van dislocaties

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 27 september 1990, nr. 90079436/2431, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 70 van de Wet op de expertisecentra, 188 van deel II van het voortgezet onderwijs, 88n van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, E 23 en E 24 van de Overgangswet ISOVSO en artikel VI, vijfde lid, Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra);

Gehoord de Onderwijsraad (advies van 10 augustus 1990, nr. OR 1/2708 P);

De Raad van State gehoord (advies van 27 december 1990, nr. W05.90.0481);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 15 maart 1991, nr. 91005073/2431, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage , 22 maart 1991

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,

J. Wallage

Uitgegeven de negende april 1991

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven