Burgerlijk Wetboek Boek 8

Geldend van 19-09-2018 t/m 30-06-2019

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen BW
BW Boek 8
BW8
Niet officiële titelNieuw Burgerlijk Wetboek Boek 8
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0005034
RechtsgebiedVervoersrecht
OverheidsthemaVerkeer en vervoer

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht
 2. Besluit aanwijzing van zeeschepen ten aanzien waarvan artikel 693 en de afdelingen 12 en 12a van titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing zijn
 3. Besluit bepalingen met betrekking tot toezicht ex artikel 10 Spoorwegwet, enz. (instelling Inspectie Verkeer en Waterstaat)
 4. Besluit ex artikel 110 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek
 5. Besluit ex artikel 1105 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek
 6. Besluit ex artikel 1157 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek
 7. Besluit ex artikel 1182 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek
 8. Besluit ex artikel 85 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek
 9. Besluit ex artikel 905 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek
 10. Besluit ex artikel 983 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek
 11. Besluit lokaal spoor
 12. Besluit nationaliteitstoets zeeschepen
 13. Besluit regels avarij-grosse ex artikel 1022 Boek 8 Burgerlijk Wetboek
 14. Besluit regels avarij-grosse ex artikel 613 Boek 8 Burgerlijk Wetboek
 15. Besluit vaststelling bedragen ex artikelen 1359, 1399 en 1400 Boek 8 BW (beperking aansprakelijkheid vervoerder bij vervoer door de lucht)
 16. Maatregel te boek gestelde luchtvaartuigen 1996
 17. Maatregel teboekgestelde schepen 1992
 18. Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
 19. Uitvoeringsbesluit aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen en milieuverontreiniging
 20. Uitvoeringsbesluit artikel 1065, Boek 8 Burgerlijk Wetboek
 21. Uitvoeringsbesluit artikel 755, tweede lid, Boek 8 Burgerlijk Wetboek
 22. Wijzigingsbesluit enkele besluiten ter uitvoering van Boek 8 BW (verhoging aansprakelijkheidslimiet in binnenlands personenvervoer)
 23. Wijzigingsbesluit Kadasterbesluit, enz. (Herzieningswet Kadasterwet I en kadastrale aanduiding van kabelnetten)
 24. Wijzigingsbesluit twee besluiten ter uitvoering van artikelen 110 en 1157 Boek 8 BW (uitvoering Verordening (EU) Nr. 181/2011 en wijziging Verordening (EG) Nr. 2006/2004 (Pb EU L 55))

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Burgerlijk Wetboek Boek 8 (toetreding Koninkrijk tot Protocol tot wijziging Verdrag inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen)
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 3. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)
 4. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Titeldeel: 9
  Artikelen: 251, 252, 253, 255, 256, 257, 258
 5. Vuurwerkbesluit
  Artikel: 1.2.5
 6. Wet bestrijding maritieme ongevallen
 7. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikel: 60
 8. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES
  Artikel: 5
 9. Wetboek van Koophandel
  Artikel: 309
 10. Wijzigingswet Boek 8 BW, enz. (uitvoering Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, 2001)
 11. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 8, enz. (uitvoering Verdrag van Athene)
Terug naar begin van de pagina