Vaststelling GVP-premies

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geraadpleegd op 24-09-2023.
Geldend van 13-04-1991 t/m 31-01-2005

Vaststelling GVP-premies

De minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 9 van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1984 (Stb. 343);

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Voor het jaar 1990 wordt de procentuele GVP-premie vastgesteld op 6,36% van de heffingsgrondslag, met de volgende verdeling: een werknemersbijdrage van 2,51% en een werkgeversbijdrage van 3,85%.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

De nominale GVP-premie wordt vastgesteld op f 15,50 per volwassene per maand respectievelijk f 7,75 per kind per maand tot een maximum van twee kinderen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Het bedrag waarboven van de heffingsgrondslag geen bijdrage zal worden berekend, wordt vastgesteld op:

  • voor groep A: f 4598,64 per maand;

  • voor groep B: f 6363,36 per maand.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

De regeling van 30 januari 1991, nr. 43529/91/POL van het Directoraat-Generaal Politie en Vreemdelingenzaken resp. d.d. 25 januari 1991, nr. EA90/283/U14 van het Directoraat-Generaal Openbare Orde en Veiligheid (Stcrt. 1991, 22) wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat de artikelen 1 en 2 terugwerken tot en met 1 januari 1990 en artikel 3 terugwerkt tot en met 1 april 1990.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 21 maart 1991

De

minister

van Justitie,
Voor deze,
De

directeur politie

,

H.P. Wooldrik

's-Gravenhage, 21 maart 1991
De

minister

van Binnenlandse zaken,
Voor deze,
De

directeur politie,

J. Kapsenberg

Naar boven