Instelling Commissie Beschrijving Budgetten Politie

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 28-09-2023.
Geldend van 19-03-1991 t/m 01-01-2005

Instelling Commissie Beschrijving Budgetten Politie

De minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken,

Overwegende dat;

in het regeerakkoord afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop het politiebestel zal worden georganiseerd, ten gevolge waarvan rijks- en gemeentepolitie uiteindelijk zullen opgaan in één Nederlandse politie;

het ten behoeve van planning en bestuur noodzakelijk is inzicht te verkrijgen in de budgetten en personeelssterkte zoals deze met de huidige politietaken samenhangen;

het gewenst is de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk te kunnen informeren over het politiebudget, de budgetoverdrachten en de budgetverschuivingen die met deze reorganisatie zijn gemoeid.

Gehoord de Minister van Financiën en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

 • 1 Er is een Commissie ‘Beschrijving Budgetten Politie’, hierna te noemen: de Commissie.

 • 2 Er is een projectteam ‘Beschrijving Budgetten Politie’, hierna te noemen: het projectteam.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De Commissie heeft tot taak:

 • a. inzicht te verschaffen in de samenstelling en bestemming van de jaarlijkse bedragen en meerjarige ramingen in de Rijksbegroting en Rijksrekening, direct of indirect betrekking hebbende op politietaken, waarbij onder meer inzicht wordt verschaft in de meerjarige begrotingstechnische personeelssterkte bij Justitie voor wat betreft de politietaken en in de personeelssterkte van de gemeentepolitie, zoals deze is opgenomen in de sterktecirculaires van Binnenlandse Zaken;

 • b. vast te stellen in hoeverre het noodzakelijk is om tevens gegevens betreffende politietaken in de begrotingen en rekeningen van gemeenten met gemeentepolitie nader in beeld te brengen en terzake aanbevelingen te doen;

 • c. de ministers te adviseren over al hetgeen de Commissie overigens van belang acht in verband met de hiervoor beschreven taken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

 • 1 In de Commissie hebben de volgende leden zitting:

  • drs. H. Peschar, voorzitter

  • mr. J. Drijber

  • drs. A. Vermeulen.

 • 2 W. Veldman RA is aangewezen als secretaris van de Commissie.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De Commissie zal op of omstreeks 1 juli 1991 een eerste rapportage aan de betrokken ministers doen toekomen. Zij streeft ernaar het onderzoek voor eind december 1991 af te ronden.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Bij de uitvoering van haar taak wordt de Commissie bijgestaan door het projectteam, bestaande uit:

 • -

  W. Veldman RA, voorzitter

 • -

  Plv. Directeur Centrale Accountantsdienst, ministerie van Financiën;

 • -

  Directeur Directie Planning en Financiën, Rijksgebouwendienst, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

 • -

  Directeur Departementale Accountantsdienst, ministerie van Binnenlandse zaken;

 • -

  Hoofd Departementale Accountantsdienst, ministerie van Justitie;

 • -

  Hoofd Centrale Directie Financieel-Economische Zaken, ministerie van Justitie;

 • -

  Directeur Financieel Economische-Zaken, ministerie van Binnenlandse Zaken;

 • -

  Drs. R. Vrugt, Secretaris.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Het projectteam handelt bij de uitvoering van de werkzaamheden overeenkomstig de aanwijzingen van de Commissie.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

 • 1 Het projectteam zal zich bij zijn werkzaamheden zonodig laten bijstaan door deskundigen van binnen en buiten de Rijksdienst.

 • 2 De Commissie kan naar behoefte personen binnen en buiten de Rijksdienst raadplegen.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Toekenning van vergoedingen aan de leden van de Commissie geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Stb. 1988, 205).

Artikel 9

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Het beheer van het archief van de Commissie geschiedt met inachtneming van de bepalingen van het Besluit Algemene Secretarie-aangelegenheden rijksadministratie (Stb. 1980, 182) op overeenkomstige wijze als voorgeschreven in de richtlijnen, door de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken vastgesteld op grond van artikel 9, lid 3 van dat Besluit. Het archief wordt bij de opheffing van de Commissie overgedragen aan het hoofd van de algemene secretarie van dat ministerie.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 19 maart 1991.

 • 2 Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 maart 1991

De

Minister

van Justitie,

E. M. H. Hirsch-Ballin

,
De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

C. I. Dales

Naar boven