Besluit aanwijzing ambtenaren ex artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 30-05-2024.
Geldend van 01-05-1991 t/m 21-09-2004

Besluit aanwijzing ambtenaren ex artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 6, zevende lid van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (Stb. 1963, 271);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

De ambtenaren van de Afdeling Ontslagtaken van het Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden aangewezen als ambtenren aan wie een Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening, aan wie de bevoegdheid tot het verlenen van toestemming de arbeidsverhouding te beëindigen is overgedragen, verplicht is desgevraagd binnen een daartoe gestelde termijn en op de aangewezen wijze alle opgaven en inlichtingen te verstrekken betreffende de wijze waarop die bevoegdheid is uitgeoefend.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Dit besluit, waarvan afschriften worden gezonden aan het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening, de Regionale Besturen voor de Arbeidsvoorziening en de Regionale Directeuren voor de Arbeidsvoorziening, wordt in de Staatscourant bekend gemaakt.

's-Gravenhage, 19 maart 1991

De

Minister

voornoemd,

B. de Vries

Naar boven