Besluit beperking reikwijdte Wet assurantiebemiddelingsbedrijf

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 20-07-2024.
Geldend van 29-03-2000 t/m 31-12-2005

Besluit van 19 maart 1991, tot uitvoering van artikel 2 van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 21 december 1990, no. BGW90-3292, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Verzekeringswezen;

Gelet op artikel 2 van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf;

Gezien het advies van de Sociaal-Economische Raad;

De Raad van State gehoord (advies van 6 februari 1991, no. W06.90.0658);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 18 maart 1991, no. BGW 91-538;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De Wet assurantiebemiddelingsbedrijf (Stb. 1991, 78) is niet van toepassing op bemiddeling in de volgende vormen van verzekering:

 • a. hagelschadeverzekering;

 • b. paarden- en veeverzekering;

 • c. glasverzekering met uitzondering van broeiglasverzekering;

 • d. herverzekering.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De Wet assurantiebemiddelingsbedrijf is niet van toepassing op bemiddeling door:

 • a. reisbureaus, in verzekering die met het oog op een reis of vakantie worden afgesloten alsmede in annuleringsverzekering, mits op de desbetreffende vestiging van het reisbureau tenminste één medewerker:

  • 1°. in het bezit is van het diploma Verzekeringsagent, bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel a, van het koninklijk besluit van 23 augustus 1956 (Stb. 485) dan wel een daaraan gelijkgesteld vakbekwaamheidsbewijs, voorzover het is afgegeven vóór 1 april 1991; of

  • 2°. voldoet aan de vakbekwaamheidseisen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a of onderdeel b, van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf; of

  • 3°. in het bezit is van het diploma vakbekwaamheid voor het reisbureaubedrijf, afgegeven door de Stichting Examens en Proeven voor het Reisbureaubedrijf na 1 juli 1992 dan wel een door de Minister van Financiën daaraan gelijkgesteld vakbekwaamheidsbewijs; of

  • 4°. in het bezit is van het certificaat "reisverzekeringen" afgegeven door de Stichting Examens en Proeven voor het Reisbureaubedrijf.

 • b. fietsverkoopbedrijven, in verzekeringen ter dekking van diefstal en reparatie van fietsen, tegen éénmalige premiebetaling, mits aan de desbetreffende vestiging van het bedrijf een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 3 van het Vestigingsbesluit bedrijven dan wel een ontheffing is verleend van deze vergunningsplicht op grond van artikel 15, eerste lid, van de Vestigingswet Bedrijven 1954.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 1991.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit beperking reikwijdte Wet assurantiebemiddelingsbedrijf.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 19 maart 1991

Beatrix

De Minister van Financiën,

W. Kok

Uitgegeven de zesentwintigste maart 1991

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven