Regeling verkeer niet ingeschreven rassen 1991

[Regeling vervallen per 01-02-2006.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 22-03-1991 t/m 31-01-2006

Regeling verkeer niet ingeschreven rassen 1991

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 82 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet (Stb. 1966, 455);

Gehoord de Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst voor landbouwgewassen, de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen, het Produktschap voor Landbouwzaaizaden en de Nederlandse Vereniging van kwekers van en handelaren in Zaaizaad en Plantgoed;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder gemeenschappelijke rassenlijst: de rassenlijst bedoeld in artikel 18 van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 september 1970 betreffende de gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen (Pb EG L 225).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

 • 1 Onverminderd het bepaalde in het tweede lid mag teeltmateriaal van niet in het Nederlands rassenregister opgenomen rassen van landbouwgewassen, welke zijn vermeld op de gemeenschappelijke rassenlijst of zijn toegelaten in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen in het verkeer worden gebracht, verder verhandeld en uitgevoerd:

  • -

   indien het ras is vermeld op de gemeenschappelijke rassenlijst, onder de op deze lijst vermelde benaming;

  • -

   indien het ras tot het verkeer is toegelaten in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen, onder de bij deze toelating vermelde benaming.

 • 2 Ten aanzien van in Nederland voortgebrachte teeltmateriaal is het bepaalde in het eerste lid van toepassing nadat door tussenkomst van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Gemeenschappen waar het ras tot het verkeer is toegelaten, aan de Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen een officiële beschrijving en een standaardmonster van het ras zijn verstrekt.

 • 3 Degene die voornemens is teeltmateriaal in het verkeer te brengen draagt zorg voor de verstrekking van de beschrijving en het standaardmonster, bedoeld in het tweede lid.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

 • 1 Met betrekking tot een ras dat niet in het Nederlands rassenregister is ingeschreven en dat tot het verkeer is toegelaten in een land dat geen deel uitmaakt van de Europese Gemeenschappen kan de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij besluiten dat teeltmateriaal daarvan in Nederland in het verkeer gebracht mag worden met het oog op de uitvoer buiten het grondgebied van de Europese Gemeenschappen op voorwaarde dat het ras voor keuringsdoeleinden voldoende homogeen is.

 • 2 Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt slechts genomen indien:

  • -

   een daartoe strekkende aanvrage is ingediend bij de Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst voor landbouwgewassen;

  • -

   de commissie een advies heeft uitgebracht omtrent de aanvrage;

  • -

   door de zorg van de aanvrager de beschrijving en het standaardmonster, bedoeld in artikel 2, tweede lid, aan de Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen zijn verstrekt.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

 • 1 Van een in de bijlage bij deze regeling opgenomen landbouwgewas mag soortecht teeltmateriaal in het verkeer worden gebracht, verder behandeld en uitgevoerd worden, met dien verstande dat dit geldt voor de gewassen in de bijlage, onderdeel A, tot 1 juli 1991.

 • 2 Onverminderd het in het eerste lid bepaalde mag van één der in het derde lid aangegeven landbouwgewassen soortecht teeltmateriaal met het oog op de uitvoer in het verkeer gebracht en vervolgens uitgevoerd worden.

 • 3 De in het tweede lid bedoelde landbouwgewassen zijn die, welke zijn vermeld in artikel 2, eerste lid, sub A, van de Richtlijnen van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van bietenzaad onderscheidenlijk zaaizaad van groenvoedergewassen (Pb EG L 125).

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

De Regeling verkeer niet ingeschreven rassen (landbouwgewassen) 1979 en verkeer soortrecht teeltmateriaal (Stcrt. 1979, 82) wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

 • 1 De regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 18 maart 1991

De

minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Bijlage

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

A

Agrostis casnina L.

kruipend struisgras en heidestruisgras

Alopecurus pratensis L.

beemdvossestaart

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv.

Frans raaigras

ex J.S. et K.B. Presl.

 

Bromus catharticus Vahl.

paardegras

Bromus sitchensis Trin.

Alaskadravik

Festuca ovina L.

schapegras

Poa nemoralis L.

bosbeemdgras

Trisetum flavescens (L.) Beauv.

goudhaver

Lupinus albus L.

witte lupine, bittere rassen

Lupinus angustifolius L.

blauwe lupine

Lupinus luteus L.

gele lupine

Trifolium alexandrinum L.

Alexandrijnse klaver

Trifolium incarnatum L.

incarnaatklaver

Trifolium resupinatum L.

Perzische klaver

Vicia sativa L.

voederwikke

Vicia villosa Roth.

zachte wikke

Phacelis tanacetifolia Benth.

Phacelia

Sinapis alba L.

gele mosterd

B

Arachis hypogea L.

grondnoten

Brassica nigra (L.) Koch

bruine mosterd

Cynosurus cristatus L.

kamgras

Glycine max. (L.) Mesril

soja

Hedysarum coronarium L.

hanekam

Koeleria macrantha Leteb.

gewoon fakkelgras

Onobrychis sativa Lam.

esparcette

Ornithopus sativus Brot.

seradelle

Poa annua L.

straatgras

Poa compressa L.

plathalmig beemdgras

Spergula arvensis L.

spurrie

Trigonella foenum graecum L.

bokshoorn

Vicia pannonica Crantz

Pannonische wikke.

Naar boven