Besluit vakbekwaamheidseisen gevolmachtigde agent

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 04-12-2023.
Geldend van 01-01-1998 t/m 31-12-2005

Besluit van 15 maart 1991, tot uitvoering van artikel 21, eerste lid, onderdeel c, van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 21 december 1990, no. BGW90-3292, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Verzekeringswezen;

Gelet op artikel 21, eerste lid, onderdeel c, van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf;

Gezien het advies van de Sociaal-Economische Raad;

De Raad van State gehoord (advies van 6 februari 1991, no. W06.90.0657);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 11 maart 1991, no. BGW 91-540;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De eisen ter waarborging van een vakkundige uitoefening van het verzekeringsbedrijf, bedoeld in artikel 21, eerste lid, onderdeel b, van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf, omvatten kennis van:

 • I. De interne en extere omgeving

  • - grondige kennis van de structuur van het verzekeringsbedrijf en de bedrijfskolom;

  • - grondige kennis van de verschillende organisaties en samenwerkingsvormen in het provinciale bedrijf en het beursbedrijf;

  • - globale kennis van de interne organisatie van het bedrijf van de verzekeraar;

  • - globale kennis van het financiële beheer en de opbouw en betekenis van de jaarrekening;

  • - kennis van de verschillende rechtsvormen en de belangrijkste juridische en fiscale consequenties daarvan;.

 • II. Verzekeringstechniek

  • - grondige kennis van algemene aspecten van risicobeoordeling en acceptatietechniek bij schade- en levensverzekering;

  • - grondige kennis van het redigeren van polisvoorwaarden en clausules en het kunnen toepassen daarvan;

  • - grondige kennis van algemene aspecten van schaderegeling en van de regeling van uitkeringen bij levensverzekering en het kunnen toepassing daarvan;

  • - kennis van de verschillende vormen van reserves en de wijze waarop deze moeten worden berekend;

  • - grondige kennis van de verschillende soorten herverzekering;

  • - grondige kennis van de gedragsregels die gelden voor verzekeraars en het kunnen toepassing daarvan;.

 • III. Volmachtgeving

  • - kennis van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf in het algemeen en grondige kennis van het hoofdstuk Gevolmachtigde Agent;

  • - kennis van de juridische positie van de gevolmachtigde agent en de vertegenwoordiger volgens het Burgerlijk Wetboek;

  • - kennis van de toezichtswetgeving op het verzekeringsbedrijf;

  • - globale kennis van andere nationale en Europese wetgeving voor zover deze gevolgen voor het verzekeringsprodukt of de verkoop daarvan heeft.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Van het voldoen aan de in artikel 1 gestelde eisen kan blijken uit het bezit van het diploma Gevolmachtigde Agent, afgegeven door of namens Onze Minister van Financiën.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Onze Minister van Financiën kan de organisatie van het examen, nodig ter verkrijging van het diploma Gevolmachtigde Agent, alsook de vaststelling van de examenopgaven, in handen leggen van een of meer instanties op het gebied van het verzekeringsbedrijf.

  Onze Minister van Financiën kan regels stellen, waaraan de organisatie van dit examen moet voldoen.

 • 2 De op grond van het eerste lid aangewezen instantie of instanties is danwel zijn verplicht alle examenopgaven en de overigens voor het examen te stellen normen vooraf ter instemming voor te leggen aan een door Onze Minister van Financiën te benoemen commissie. Onze Minister van Financiën kan voor deze commissie een instructie vaststellen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 1991.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit vakbekwaamheidseisen gevolmachtigde agent.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 15 maart 1991

Beatrix

De Minister van Financiën,

W. Kok

Uitgegeven de zesentwintigste maart 1991

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven