Instelling Commissie coördinatie en harmonisatie kansspelbeleid

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 25-04-2024.
Geldend van 12-03-1991 t/m 01-01-2005

Instelling Commissie coördinatie en harmonisatie kansspelbeleid

De Staatssecretaris van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, de Staatssecretaris van Financiën, de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Overwegende dat het wenselijk is een commissie in te stellen, die advies uitbrengt over de wijze waarop aan een verbeterde coördinatie en harmonisatie van het kansspelbeleid vorm kan worden gegeven;

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

 • 1 Er is een Commissie coördinatie en harmonisatie kansspelbeleid, hierna aan te duiden als de commissie.

 • 2 In de commissie worden benoemd:

  a. tot lid, tevens voorzitter:

  mevr. mr. E. A. Haars, te Breukelen;

  b. tot lid:
  • dhr. H. A. M. Hoefnagels, te 's-Gravenhage;

  • dhr. drs. V. I. Goedvolk, te Zwijndrecht;

  • dhr. mr. J. W. Masman, te Assen;

  • dhr. W. J. Lokhorst, te Deil;

  c. tot secretarissen:
  • dhr. mr. E. A. van Vondelen, te Rotterdam;

  • dhr. mr. J. J. H. Middeldorp, te 's-Gravenhage.

Artikel II

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

 • 1 De commissie heeft tot taak advies uit te brengen over de wijze waarop aan een verbeterde coördinatie en harmonisatie van de regelgeving en uitvoering op het gebied van de kansspelen vorm kan worden gegeven en of in het kader daarvan een orgaan in het leven dient te worden geroepen met advies- of beheersbevoegdheden op het terrein van de kansspelen.

 • 2 Bij het uit te brengen advies dient de commissie in beschouwing te nemen de kabinetsbesluiten terzake en de in de Tweede Kamer aangenomen moties die hierop betrekking hebben.

 • 3 Bij het uit te brengen advies dient de commissie in acht te nemen de financiële gevolgen voor de rijksoverheid, welke moeten passen binnen de regels inzake budgetdiscipline; eveneens dient de commissie daarbij in acht te nemen de financiële belangen van de aanbieders en beneficiënten van kansspelen.

Artikel III

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

 • 1 De commissie dient binnen één jaar advies uit te brengen. Indien het advies strekt tot wijziging van de Wet op de kansspelen, dient het vergezeld te gaan van een concept-wetsvoorstel.

 • 2 Met het uitbrengen van het advies is de taak van de commissie beëindigd en is de commissie daarmee ontbonden.

Artikel IV

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

 • 1 De commissie kan bij personen en instellingen inlichtingen inwinnen. De commissie kan personen en instellingen uitnodigen tot het bijwonen van vergaderingen van de commissie, teneinde door haar te worden gehoord.

 • 2 De commissie kan aan personen uit haar midden of aan anderen opdracht geven tot het instellen van een onderzoek. De commissie kan voor onderdelen van haar taak werkgroepen instellen, waarin ook personen van buiten de commissie zitting kunnen hebben.

Artikel V

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit besluit en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel VI

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt met inachtneming van de bepalingen van artikel 9, vierde lid, van het Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie (Stb. 1980, 182). Na afloop van de werkzaamheden van de commissie zal het hoofd van de algemene secretarie van het Ministerie van Justitie met het beheer van het archief worden belast.

Artikel VII

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van heden en wordt bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant en in afschrift gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 6 maart 1991

De

Staatssecretaris

van Justitie,

A. Kosto

Naar boven