Kennisgevingsformulier Besluit mestbassins Hinderwet

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 22-05-2024.
Geldend van 27-03-1991 t/m 31-12-2012

Kennisgevingsformulier Besluit mestbassins Hinderwet

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 4, derde lid, van het Besluit mestbassins Hinderwet (Stb. 1990, 618);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Als model van het formulier, bedoeld in artikel 4, derde lid, van het Besluit mestbassins Hinderwet (Stb. 1990, 618), wordt vastsgesteld het als bijlage bij deze regering behorende kennisgevingsformuler.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Als de gegevens, bedoeld in de bij het Besluit mestbassins Hinderwet behorende bijlage II, onder 1, onder d, worden nader aangewezen de gegevens, bedoeld onder 4, 5 en 6.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die waarop zij in de Staatscourant wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 februari 1991.

's-Gravenhage, 1 maart 1991

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. G. M. Alders

Naar boven