Regeling documenten visruimen en tanks voor gekoeld zeewater.

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geraadpleegd op 01-12-2023.
Geldend van 23-12-2004 t/m 31-07-2006

Regeling documenten visruimen en tanks voor gekoeld zeewater

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat;

Na overleg met het Produktschap voor Vis en Visprodukten, het Visserijschap en het Bedrijfschap voor de Groothandel in Vis en Aanverwante Bedrijven;

Gelet op artikel 3, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van het Reglement zee- en kustvisserij 1977 (Stb. 666)1Laatstelijk gewijzigd bij besluit van 19 april 1988 (Stb. 238);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Verordening:

Verordening (EEG) nr. 1381/87 van de Commissie van de Europese Gemeenschap van 20 mei 1987, inzake uitvoeringsbepalingen met betrekking tot kentekens voor vissersvaartuigen en met betrekking tot documenten aan boord van die vaartuigen (Pb. EG L 132/9):

Vissersvaartuig:

vaartuig dat gebruikt wordt voor de bedrijfsmatige uitoefening van de visserij:

Divisie Scheepvaart:

divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

Het is verboden te vissen met een vissersvaartuig van meer dan 17 meter lengte in andere wateren dan als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel d, van de Visserijwet 1963, zonder een document als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de verordening aan boord te hebben.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

De bevoegde instantie tot waarmerking van de documenten als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de verordening is de divisie Scheepvaart.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

  • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling documenten visruimen en tanks voor gekoeld zeewater.

  • 2 Zij treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Staatscourant, met uitzondering van artikel 2, dat in werking treedt met ingang van 1 juli 1992.

's-Gravenhage, 1 maart 1991

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
voor deze:
De

secretaris-generaal.

T. H. J. Joustra

Naar boven