Tarievenwet brandstofheffingen milieu 1991

Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-03-1991 t/m heden

Wet van 26 februari 1991, tot wijziging van de tarieven van de bestemmingsheffingen Wet algemene bepalingen milieuhygiëne en van de tijdelijke toeslag op de accijns van gelode lichte olie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de tarieven van de bestemmingsheffingen in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Stb. 1988, 133) en het tarief van de tijdelijke toeslag op de accijns van gelode lichte olie in de Wet tijdelijke toeslag op de accijns van gelode lichte olie (Stb. 1989, 187) te verhogen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

  • 1 Indien deze wet in werking treedt op een later tijdstip dan 1 januari 1991 wordt vanaf het tijdstip van inwerkingtreding tot 1 januari 1992 het tarief van een heffing als bedoeld in artikel 61d, eerste lid, 61h, eerste lid, 61j, eerste lid, 61l, eerste en tweede lid, en 61n van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne verhoogd met de uitkomst van de volgende berekening: het aantal maanden in 1991 dat voor de inwerkingtreding van dat onderdeel is verstreken gedeeld door het aantal maanden in 1991 dat na de inwerkingtreding nog rest, vermenigvuldigd met het verschil tussen het tarief dat ingevolge de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, zoals deze luidt na die inwerkingtreding, geldt en het tarief dat voor die inwerkingtreding ingevolge de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne gold.

  • 2 De uitkomst van de berekening wordt afgerond tot op twee decimalen, waarbij een bedrag kleiner dan 0,005 naar beneden en een bedrag gelijk aan of hoger dan 0,005 naar boven wordt afgerond.

  • 3 In afwijking van het tweede lid wordt de uitkomst van de berekening van de verhoging van het tarief voor aardgas afgerond tot op vijf decimalen, waarbij een bedrag kleiner dan 0,000005 naar beneden en een bedrag gelijk aan of hoger dan 0,000005 naar boven wordt afgerond.

  • 4 Indien deze wet op een later tijdstip na 1 januari 1991 in werking treedt, maakt Onze Minister vóór haar inwerkingtreding de met toepassing van het eerste, tweede en derde lid verhoogde tarieven in de Staatscourant bekend.

Artikel IV

  • 1 Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1991. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 27 december 1990, treedt zij in werking met ingang van de eerste dag van de eerste kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Deze wet kan worden aangehaald als Tarievenwet brandstofheffingen milieu 1991.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 26 februari 1991

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. G. M. Alders

De Staatssecretaris van Financiën,

M. J. J. van Amelsvoort

Uitgegeven de achtentwintigste februari 1991

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven