Aanwijzing rechtspersoon belast met inning en verdeling vergoeding

[Regeling vervallen per 03-06-2007.]
Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 01-03-1991 t/m 02-06-2007

Aanwijzing rechtspersoon belast met inning en verdeling vergoeding

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op artikel 16d, eerste lid, van de Auteurswet 1912;

Gezien de statuten van de stichting ‘Stichting De Thuiskopie’, gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld bij notariële akte, verleden op 19 februari 1991;

Besluit:

[Regeling vervallen per 03-06-2007]

Als rechtspersoon belast met de inning en de verdeling van de in artikel 16c Auteurswet 1912 bedoelde vergoeding, wordt aangewezen de stichting ‘Stichting De Thuiskopie’, gevestigd te Amsterdam.

Dit besluit wordt in de Staatscourant bekend gemaakt. Het treedt in werking met ingang van de dag na de datum van het nummer van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 20 februari 1991

De

Staatssecretaris

voornoemd,

A. Kosto

Naar boven