Besluit aanwijzing keuringsinstantie emissie-eisen stookinstallaties

[Regeling vervallen per 01-04-2010.]
Geldend van 20-02-1991 t/m 31-03-2010

Besluit aanwijzing keuringsinstantie emissie-eisen stookinstallaties

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 3, eerste lid, van het Besluit emissie-eisen stookinstallaties Hinderwet (Stb. 1990, 197) en de voorschriften 10.3.2 en 10.3.12 van bijlage I, behorende bij het Besluit emissie-eisen stookinstallaties Hinderwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2010]

Het VEG-gasinstituut wordt aangewezen als instantie voor de uitvoering van bekeuringen, bedoeld in de voorschriften 10.3.2 en 10.3.12, opgenomen in bijlage I, behorende bij Besluit emissie-eisen stookinstallaties Hinderwet (Stb. 1990, 197).

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop het in de Staatscourant wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 15 februari 1991.

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. G. M. Alders

Terug naar begin van de pagina