Aanwijzing bevoegde autoriteit typegoedkeuring navigatielantaarns

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 02-12-2023.
Geldend van 23-05-1997 t/m 30-06-2009

Regeling houdende aanwijzing van de bevoegde autoriteit bedoeld in de Voorschriften omtrent de kleur en de sterkte der lichten, alsmede omtrent de goedkeuring der navigatielantaarns voor de Rijnvaart 1990

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 1, derde lid, van het Besluit typegoedkeuring navigatielantaarns Rijnvaart 1990 (Stb. 611);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

  • 1 De Minister van Verkeer en Waterstaat beslist op een verzoek om typegoedkeuring van een navigatielantaarn en verleent bij een typegoedkeuring een goedkeuringsnummer.

  • 2 Een verzoek om typegoedkeuring wordt ingediend bij de Vaarwegmarkeringsdienst van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

De Directeur-Generaal Goederenvervoer brengt ter kennis van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart de typen navigatielantaarns waaraan een typegoedkeuring is verleend onder vermelding van het verleende goedkeuringsnummer.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

De regeling, houdende aanwijzing van de dienst, belast met de keuring der navigatielantaarns voor de Rijnvaart van 26 november 1987, nr. RJV 34035 (Stcrt. 1987, 237), wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling wordt geplaatst in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 7 februari 1991

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Namens deze,

De plv. secretaris-generaal,

T. J. van Beek

Naar boven