Regeling registratienummers op kleine vaartuigen en markeerboeien

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geraadpleegd op 22-06-2024.
Geldend van 13-02-1991 t/m 31-07-2006

Regeling registratienummers op kleine vaartuigen en markeerboeien

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van het Reglement zee- en kustvisserij 1977 (Stb. 666);

Gehoord het Produktschap van Vis en Visprodukten, het Visserijschap en het Bedrijfschap voor de groothandel in Vis en Aanverwante Produkten;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

vissersvaartuig:

vaartuig waar de visserij mee wordt uitgeoefend en dat de vlag voert van, of geregistreerd is in een lidstaat van de Europese Gemeenschap;

markeerboei:

boei die bestemd is om de plaats waar een vistuig zich bevindt aan te geven;

registratienummer:

combinatie van lettertekens en nummers die volgens de regelgeving in de verschillende lidstaten van de Europese Gemeenschap op vissersvaartuigen moet zijn aangebracht.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

  • 1 Het is verboden kleine vaartuigen aan boord van een vissersvaartuig te houden zonder dat deze zijn voorzien van het registratienummer van het vissersvaartuig aan boord waarvan het vaartuig zich bevindt.

  • 2 Het in het eerste lid bedoelde registratienummer moet zijn geplaatst op de romp van het vaartuig aan beide kanten van de boeg, met dien verstande dat de afstand tussen de bovenrand van de romp en de bovenkant van het nummer niet meer dan 10 cm mag bedragen.

  • 3 Het in het eerste lid bedoelde nummer moet met wit zijn geschilderd op een constrasterende ondergrond, alsmede goed gevormd en duidelijk leesbaar zijn. De hoogte van elke letter of elk cijfer bedraagt tenminste 10 cm, met een lijndikte van tenminste 2 cm. De onderlinge afstand tussen letters en cijfers moet tenminste 2 cm zijn.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

  • 1 Het is verboden een markeerboei in het water uit te zetten of aan boord van een vissersvaartuig te houden, zonder dat deze is voorzien van het registratienummer van het vissersvaartuig waarmee de visserij met het vistuig waaraan de boei is gehecht, wordt uitgeoefend, danwel van het vissersvaartuig aan boord waarvan de boei zich bevindt.

  • 2 Het in het eerste lid bedoelde registratienummer moet zijn geplaatst op het deel van de boei dat, indien de boei in het water drijft, boven de waterspiegel uitsteekt.

  • 3 Het in het eerste lid bedoeld registratienummer moet met wit zijn geschilderd op een constrasterende ondergrond, alsmede goed gevormd en duidelijk leesbaar zijn. De hoogte van elke letter of elk cijfer bedraagt tenminste 5 cm, met een lijndikte van tenminste 1 cm. De onderlinge afstand tussen letters en cijfers moeten tenminste 1 cm zijn.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

  • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling registratienummers op kleine vaartuigen en markeerboeien.

  • 2 Zij treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 5 februari 1991

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Naar boven