Roemeense uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Roemenië

Geraadpleegd op 17-07-2024.
Geldend van 27-01-1991 t/m heden

Regeling inzake vermindering van Roemeense belasting op dividenden, interest, royalty's en commissiebeloningen uit Roemeense bron, genoten door inwoners van Nederland

De Staatssecretaris van Financiën

Besluit:

Door plaatsing in de Staatscourant het navolgende ter kennis van belanghebbende inwoners van Nederland te brengen:

Artikel 1. Aanspraken van inwoners van Nederland

Aan de op 27 maart 1979 tussen Nederland en Roemenië gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen (Trb. 1980, nr. 50) kunnen inwoners van Nederland onder meer de volgende aanspraken ontlenen, geregeld in de hieronder tussen haakjes vermelde artikelen van de Overeenkomst:

 • a. Vermindering tot 15% van de Roemeense belasting op dividenden, betaald door een lichaam dat inwoner van Roemenië is (artikel 10, tweede lid, onderdeel b).

 • b. Vermindering tot 10% van de Roemeense belasting op dividenden, indien de genieter van de dividenden een Nederlands lichaam is waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld en dat onmiddellijk ten minste 25% bezit van het kapitaal van het Roemeense lichaam dat de dividenden betaalt (artikel 10, tweede lid, onderdeel a).

 • c. Algehele vrijstelling van de Roemeense belasting op uit Roemenië afkomstige interest, indien deze wordt betaald aan een bank of aan een andere financiële instelling of indien deze wordt betaald uit hoofde van leningen van welke aard ook die worden verstrekt, gewaarborgd, verzekerd of onmiddellijk of middellijk zijn gefinancierd door de Nederlandse overheid of door een openbare instelling daarvan (artikel 11, derde lid).

 • d. Vermindering tot 10% van de Roemeense belasting op niet onder onderdeel c vallende interest, afkomstig uit Roemenië (artikel 11, tweede lid). Deze vermindering is, tenzij het obligaties betreft, niet van toepassing op hypotheekrente waarvoor een in Roemenië gelegen onroerend goed is verbonden (artikel 6, tweede lid, en artikel 11, vierde lid).

 • e. Vermindering tot 10% van de Roemeense belasting op royalty's, afkomstig uit Roemenië (artikel 12, tweede lid).

 • f. Vermindering tot 5% van de Roemeense belasting op commissiebeloningen, afkomstig uit Roemenië (artikel 13, tweede lid); hierbij wordt opgemerkt dat de mogelijkheid bestaat om op een daartoe gedaan verzoek bij wege van aanslag in de Roemeense belastingheffing te worden betrokken, indien dit tot een lagere uitkomst leidt (artikel 13, zevende lid).

  De in de ond

 • g. erdeel c van dit artikel vermelde vrijstelling alsmede de in de onderdelen a, b, d en e van dit artikel vermelde verminderingen zijn niet van toepassing, indien de genieter van de dividenden, de interest of de royalty's in Roemenië een vaste inrichting heeft en het aandelenbezit uit hoofde waarvan de dividenden worden betaald, de vordering uit hoofde waarvan de interest verschuldigd is, of het recht of de zaak uit hoofde waarvan de royalty's verschuldigd zijn, tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting behoort (artikel 10, vijfde lid, respectievelijk artikel 11, vijfde lid, en artikel 12, vierde lid).

  De in onderdeel f van dit artikel vermelde vermindering is niet van toepassing indien de genieter van de commissiebeloningen in Roemenië een vaste inrichting heeft waarmede de commissiebeloningen verbonden zijn (artikel 13, vierde lid).

Artikel 2. Roemeense regeling

Ter uitvoering van artikel 1 is van Roemeense zijde de volgende regeling getroffen:

 • 1. Wijze waarop de vermindering of vrijstelling wordt verleend

  De in artikel 1 vermelde vrijstelling en verminderingen worden in Roemenië bij de bron verleend. De Roemeense schuldenaar van de inkomsten mag de betalingen aan de in Nederland wonende gerechtigde doen:

  • -

   in de in artikel 1, onderdelen a, b, d, e en f, genoemde gevallen: onder inhouding van Roemeense belasting naar het in de Overeenkomst neergelegde percentage;

  • -

   in het in artikel 1, onderdeel c, genoemde geval: zonder inhouding van Roemeense belasting.

  De Nederlandse gerechtigde tot de inkomsten behoeft derhalve geen verzoek om verlening van vermindering of vrijstelling bij de Roemeense belasting-autoriteiten in te dienen.

 • 2. Woonplaatsverklaring

  De in Nederland wonende gerechtigde tot de dividenden, interest, royalty's of commissiebeloningen behoeft geen woonplaatsverklaring over te leggen. In het geval dat deze verklaring toch zou worden gevraagd, kan de desbetreffende inwoner van Nederland zich wenden tot het hoofd van de eenheid van de Belastingdienst binnen wiens amtsgebied hij woont of gevestigd is, met het verzoek de gevraagde woonplaatsverklaring af te geven. Verklaard dient te worden dat de gerechtigde tot de dividenden, interest, royalty's of commissiebeloningen inwoner van Nederland is in de zin van artikel 4 van de Overeenkomst tussen Nederland en Roemenië tot het vermijden van dubbele belasting. Aangenomen moet worden dat de over te leggen woonplaatsverklaring niet in de Nederlandse taal zal kunnen worden gesteld, doch dat een verklaring in het Frans, Engels of Duits voor de Roemeense autoriteiten aanvaardbaar zal zijn.

  In de Franse taal zal de verklaring kunnen luiden als volgt:

  Le soussigné, Chef de l'unité du Service des Impôts à ..............., certifie que ...................... (naam en adres van de verzoeker) est un résident des Pays-Bas au sens de l'article 4 de la convention entre les Pays-Bas et la Roumanie contre la double imposition du 27 mars 1979.

  De gedateerde en ondertekende verklaring zal voorzien zijn van het officiële stempel van de desbetreffende eenheid van de Belastingdienst.

 • 3. Verzoek om teruggaaf, indien te veel Roemeense belasting is ingehouden

  In gevallen waarin in afwijking van het bepaalde in het eerste lid bij de uitbetaling van de dividenden, interest, royalty's of commissiebeloningen ten onrechte of te veel Roemeense belasting is ingehouden, kan de Nederlandse genieter van die inkomsten zich met een verzoek om teruggaaf van hetgeen ten onrechte of te veel is ingehouden wenden tot het Roemeense Ministerie van Financiën. Dergelijke verzoeken kunnen als volgt worden geadresseerd:

  Ministère des Finances

  Bucarest

  Roumanie

  Ook met betrekking tot verzoeken om teruggaaf moet worden aangenomen dat deze niet in de Nederlandse taal kunnen worden gesteld, doch dat verzoeken in het Frans, Engels of Duits voor de Roemeense autoriteiten aanvaardbaar zullen zijn.

 • 4. Termijn van indiening van verzoeken om teruggaaf van belasting

  Verzoeken om teruggaaf moeten worden ingediend binnen een tijdvak van drie jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting is geheven (onderdeel IV van het Protocol).

Artikel 3. Intrekking

De beschikking van de Staatssecretaris van Financiën van 2 november 1981, nr. 081-2183 (Stcrt. van 3 november 1981, nr. 211), wordt ingetrokken.

Artikel 4. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als: Roemeense uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Roemenië.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

 • 3 Zij vindt met inachtneming van het bepaalde in artikel 2, vierde lid, toepassing met betrekking tot dividenden, interest, royalty's en commissiebeloningen die op of na 1 januari 1980 zijn betaald of worden betaald.

De

staatssecretaris

van Financiën,

M. J. J. van Amelsvoort

Naar boven