Tsjechoslowaakse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Tsjechoslowakije

Geraadpleegd op 14-07-2024.
Geldend van 27-01-1991 t/m heden

Regeling inzake vermindering van Tsjechoslowaakse belasting op dividenden, interest en royalty's uit Tsjechoslowaakse bron, genoten door inwoners van Nederland

De Staatssecretaris van Financiën,

Besluit:

Door plaatsing in de Staatscourant het navolgende ter kennis van belanghebbende inwoners van Nederland te brengen:

Artikel 1. Aanspraken van inwoners van Nederland

Aan de 4 op maart 1974 tussen Nederland en Tsjechoslowakije gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen (Trb. 1974, nr. 98) kunnen inwoners van Nederland onder meer de volgende aanspraken ontlenen, geregeld in de hieronder tussen haakjes vermelde artikelen van de Overeenkomst:

 • a. Vermindering tot 10% van de Tsjechoslowaakse belasting op dividenden, betaald door een lichaam dat inwoner van Tsjechoslowakije is (artikel 10, tweede lid).

 • b. Algehele vrijstelling van de Tsjechoslowaakse belasting op dividenden, indien de genieter van de dividenden een Nederlands lichaam is waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld en dat onmiddellijk ten minste 25% bezit van het kapitaal van het Tsjechoslowaakse lichaam dat de dividenden betaalt (artikel 10, derde lid).

 • c. Algehele vrijstelling van de Tsjechoslowaakse belasting op interest, afkomstig uit Tsjechoslowakije (artikel 11, eerste lid). Deze vrijstelling is niet van toepassing op hypotheekrente waarvoor een in Tsjechoslowakije gelegen onroerend goed is verbonden (artikel 6, eerste en tweede lid, en artikel 11, tweede lid).

 • d. Vermindering tot 5% van de Tsjechoslowaakse belasting op royalty's, afkomstig uit Tsjechoslowakije (artikel 12, tweede lid).

De in dit artikel vermelde vrijstellingen en verminderingen zijn niet van toepassing, indien de genieter van de dividenden, de interest of de royalty's in Tsjechoslowakije een vaste inrichting heeft en het aandelenbezit uit hoofde waarvan de dividenden worden betaald, de vordering uit hoofde waarvan de interest verschuldigd is, of het recht of de zaak uit hoofde waarvan de royalty's verschuldigd zijn, tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting behoort (artikel 10, zevende lid, respectievelijk artikel 11, derde lid, en artikel 12, vijfde lid).

Artikel 2. Tsjechoslowaakse regeling

Ter uitvoering van artikel 1 is van Tsjechoslowaakse zijde de volgende regeling getroffen:

 • 1. Wijze waarop de vermindering of vrijstelling wordt verleend

  De in artikel 1 vermelde vrijstellingen en verminderingen worden in Tsjechoslowakije bij de bron verleend. De Tsjechoslowaakse schuldenaar van de inkomsten mag de betalingen aan de in Nederland wonende gerechtigde doen:

  De Nederlandse gerechtigde tot de inkomsten behoeft derhalve geen verzoek om verlening van vermindering of vrijstelling bij de Tsjechoslowaakse belastingautoriteiten in te dienen.

 • 2. Woonplaatsverklaring In het algemeen behoeft de in Nederland wonende gerechtigde tot de dividenden, interest of royalty's geen woonplaatsverklaring over te leggen. Slechts in het geval dat de Tsjechoslowaakse schuldenaar van de dividenden, interest of royalty's in het onzekere verkeert of de gerechtigde tot die inkomsten inwoner van Nederland is, is hij verplicht de overlegging van een woonplaatsverklaring te vragen. In dat geval kan de desbetreffende inwoner van Nederland zich wenden tot het hoofd van de eenheid van de Belastingdienst binnen wiens amtsgebied hij woont of gevestigd is, met het verzoek de gevraagde woonplaatsverklaring af te geven.

  Verklaard dient te worden dat de gerechtigde tot de dividenden, interest of royalty's inwoner van Nederland is in de zin van artikel 4 van de Overeenkomst tussen Nederland en Tsjechoslowakije tot het vermijden van dubbele belasting. Aangenomen moet worden dat de over te leggen woonplaatsverklaring niet in de Nederlandse taal zal kunnen worden gesteld, doch dat een verklaring in het Engels, Duits of Frans voor de Tsjechoslowaakse autoriteiten aanvaardbaar zal zijn.

  In de Engelse taal zal de verklaring kunnen luiden als volgt:

  The undersigned, Head of the Taxation

  Unit at .....,

  certifies that..........

  (naam en adres van de verzoeker) is a resident of the Netherlands within the meaning of Article 4 of the Convention between the Netherlands and Czechoslovakia for the avoidance of double taxation.

  De gedateerde en ondertekende verklaring zal voorzien zijn van het officiële stempel van de desbetreffende eenheid van de Belastingdienst.

 • 3. Verzoek om teruggaaf, indien te veel Tsjechoslowaakse belasting is ingehouden

  In gevallen waarin in afwijking van het bepaalde in het eerste lid bij de uitbetaling van de dividenden, interest of royalty's ten onrechte of te veel Tsjechoslowaakse belasting is ingehouden, kan de Nederlandse genieter van die inkomsten zich met een verzoek om teruggaaf van hetgeen ten onrechte of te veel is ingehouden wenden tot het Tsjechoslowaakse Ministerie van Financiën. Dergelijke verzoeken kunnen als volgt worden geadresseerd: Federal Ministry of Finance

  Letenská 15

  11810 Praha 1 – Malá Strana Czechoslovakia

  Ook met betrekking tot verzoeken om teruggaaf moet worden aangenomen dat deze niet in de Nederlandse taal kunnen worden gesteld, doch dat verzoeken in het Engels, Duits of Frans voor de Tsjechoslowaakse autoriteiten aanvaardbaar zullen zijn.

 • 4. Termijn van indiening van verzoeken om teruggaaf van belasting Verzoeken om teruggaaf moeten worden ingediend binnen een tijdvak van drie jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting is geheven (onderdeel II van het Protocol).

Artikel 3. Intrekking

De beschikking van de Staatssecretaris van Financiën van 12 april 1978, nr. 078-604 (Stcrt. van 12 april 1978, nr. 71), wordt ingetrokken.

Artikel 4. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als: Tsjechoslowaakse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Tsjechoslowakije.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

 • 3 Zij vindt met inachtneming van het bepaalde in artikel 2, vierde lid, toepassing met betrekking tot dividenden, interest en royalty's die op of na 1 januari 1972 zijn betaald of worden betaald.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

M. J. J. van Amelsvoort

Naar boven