Zambiaanse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland–Zambia

Geraadpleegd op 12-06-2024.
Geldend van 19-06-1997 t/m heden

Regeling inzake vermindering en vrijstelling van Zambiaanse belasting op dividenden, interest en royalty's uit Zambiaanse bron, genoten door inwoners van Nederland

De Staatssecretaris van Financiën

Besluit:

Door plaatsing in de Staatscourant het navolgende ter kennis van belanghebbende inwoners van Nederland te brengen:

Artikel 1. Aanspraken van inwoners van Nederland

Aan de op 19 december 1977 tussen Nederland en Zambia gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 1978, nr. 1) kunnen inwoners van Nederland onder meer de volgende aanspraken ontlenen, geregeld in de hieronder tussen haakjes vermelde artikelen van de Overeenkomst:

 • a. Vermindering tot 15% van de Zambiaanse belasting op dividenden, betaald door een lichaam dat inwoner van Zambia is (artikel 10, tweede lid, onderdeel b).

 • b. Vermindering tot 5% van de Zambiaanse belasting op dividenden, indien de dividenden worden genoten door een Nederlandse vennootschap die onmiddellijk ten minste 25 percent bezit van het kapitaal van het Zambiaanse lichaam dat de dividenden betaalt (artikel 10, tweede lid, onderdeel a).

 • c. Algehele vrijstelling van de Zambiaanse belasting op uit Zambia afkomstige interest, indien deze wordt betaald aan de Regering van Nederland of aan een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam van Nederland dan wel aan een agentschap of instantie (daaronder begrepen een financiële instelling) die geheel eigendom is van de Regering van Nederland of van dat plaatselijke publiekrechtelijke lichaam van Nederland (artikel 11, derde lid).

 • d. Vermindering tot 10% van de Zambiaanse belasting op niet onder onderdeel c vallende interest, afkomstig uit Zambia (artikel 11, tweede lid).

 • e. Vermindering tot 10% van de Zambiaanse belasting op royalty's, afkomstig uit Zambia (artikel 12, tweede lid). De in de onderdelen a, b, d en e van dit artikel vermelde verminderingen zijn te berekenen over het brutobedrag van de dividenden, interest en royalty's.

De in onderdeel c van dit artikel vermelde vrijstelling alsmede de in de onderdelen a, b, d en e van dit artikel vermelde verminderingen zijn niet van toepassing indien de genieter van de dividenden, de interest of royalty's in Zambia een vaste inrichting heeft, en het aandelenbezit uit hoofde waarvan de dividenden worden betaald, de vordering uit hoofde waarvan de interest verschuldigd is, of het recht of de zaak uit hoofde waarvan de royalty's verschuldigd zijn, tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting behoort (artikel 10, zesde lid, respectievelijk artikel 11, zesde lid, en artikel 12, vijfde lid).

Artikel 2. Zambiaanse regeling

Ter uitvoering van artikel 1 is van Zambiaanse zijde de volgende regeling getroffen:

 • 1. Dividenden, interest en royalty's

  • a. Zambiaanse belasting

   Volgens de huidige Zambiaanse wetgeving zijn dividenden, interest en royalty's uit bronnen in Zambia onderworpen aan een bronbelasting. Deze bronbelasting bedraagt voor dividenden 20% en voor interest en royalty's 30% van het brutobedrag van die inkomsten.

  • b. Wijze waarop de vermindering of vrijstelling wordt verleend

   • 1º. Als algemene regel geldt dat de Zambiaanse belasting bij de uitbetaling van de dividenden, interest en royalty's ten volle wordt ingehouden en dat de vermindering of vrijstelling waarop de belanghebbende inwoner van Nederland op grond van de Overeenkomst aanspraak heeft, hem wordt verleend door teruggaaf van hetgeen te veel is ingehouden. Tot het verkrijgen van de teruggaaf dient de belanghebbende inwoner van Nederland gebruik te maken van een formulier ITF.3(DT). Indien het zijn eerste verzoek is, moet de belanghebbende inwoner van Nederland het formulier ITF.3(DT), nadat het volledig is ingevuld en ondertekend, zenden aan het hoofd van de eenheid van de Belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij woont of gevestigd is.

    Nadat hij het formulier, voorzien van dagtekening en ondertekening van de daarop voorkomende bevestiging, van vorenbedoeld hoofd heeft terugontvangen, zendt hij dit met de desbetreffende tax deductions certificates naar de Commissioner of Taxes, P.O. Box RW 140, Lusaka, Zambia. Indien het niet zijn eerste verzoek is, dient de belanghebbende inwoner van Nederland het formulier ITF.3(DT), na invulling en ondertekening, tezamen met de desbetreffende tax deductions certificates rechtstreeks te zenden aan voornoemde Commissioner.

   • 2º. In afwijking van de in sub 1° hiervoor vermelde algemene regel kan de belanghebbende inwoner van Nederland de uit de Overeenkomst voortvloeiende vrijstelling en verminderingen van Zambiaanse belasting als bedoeld in artikel 1 reeds aan de bron verkrijgen. Daartoe dient de belanghebbende inwoner van Nederland zich te wenden tot de Commissioner of Taxes, P.O. Box RW 140, Lusaka, Zambia, met het verzoek op de voet van de sections 81 en 82A van de Income Tax Act aan de Zambiaanse betaler van de dividenden, interest en royalty's een verklaring op het formulier WHT.4. af te geven dat die inkomsten op grond van de Overeenkomst mogen worden uitbetaald zonder inhouding van Zambiaanse belasting of onder inhouding van Zambiaanse belasting naar ten hoogste het in die Overeenkomst neergelegde percentage.

   • 3º. Termijn van indiening van verzoeken om teruggaaf van belasting Verzoeken om teruggaaf van Zambiaanse belasting moeten worden ingediend binnen een tijdvak van zes jaren na het einde van het aanslagjaar (dit loopt van 1 april tot en met 31 maart) waarin de belasting is geheven (onderdeel II van het Protocol).

 • 2. Verkrijgbaarheid van het formulier ITF.3(DT)

  Exemplaren van het formulier ITF.3(DT) zijn op aanvraag verkrijgbaar, in Nederland bij de Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening, Afdeling Logistiek reprografisch centrum, Postbus 1314, 7301 BN Apeldoorn, en in Zambia bij The Commissioner of Taxes, P.O. Box RW 140, Lusaka.

Artikel 3. Intrekking

De beschikking van de Staatssecretaris van Financiën van 26 augustus 1986, nr. 086-2275 (Stcrt. van 26 augustus 1986, nr. 163), wordt ingetrokken.

Artikel 4. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als: Zambiaanse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland–Zambia.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

De

staatssecretaris

van Financiën,

M. J. J. van Amelsvoort

Naar boven