Joegoslavische uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Joegoslavië

Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 27-01-1991 t/m heden

Regeling inzake vermindering van Joegoslavische belasting op dividenden, interest en royalty's uit Joegoslavische bron, genoten door inwoners van Nederland

De Staatssecretaris van Financiën

Besluit:

Door plaatsing in de Staatscourant het navolgende ter kennis van belanghebbende inwoners van Nederland te brengen:

Artikel 1. Aanspraken van inwoners van Nederland

Aan de op op 22 februari 1982 tussen Nederland en Joegoslavië gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen (Trb. 1982, nr. 41) kunnen inwoners van Nederland onder meer de volgende aanspraken ontlenen, geregeld in de hieronder tussen haakjes vermelde artikelen van de Overeenkomst:

 • a. Vermindering tot 15% van de Joegoslavische belasting op dividenden, betaald door een lichaam dat inwoner van Joegoslavië is (artikel 10, tweede lid, onderdeel b).

 • b. Vermindering tot 5% van de Joegoslavische belasting op dividenden, indien de genieter van de dividenden een Nederlands lichaam (niet zijnde een maatschap of een vennootschap onder firma) is dat onmiddellijk ten minste 25 percent bezit van het kapitaal van het Joegoslavische lichaam dat de dividenden betaalt (artikel 10, tweede lid, onderdeel a).

 • c. Algehele vrijstelling van de Joegoslavische belasting op interest, afkomstig uit Joegoslavië (artikel 11, eerste lid).

 • d. Vermindering tot 10% van de Joegoslavische belasting op royalty's, afkomstig uit Joegoslavië (artikel 12, tweede lid).

De in de onderdeel c van dit artikel vermelde vrijstelling alsmede de in de onderdelen a, b en d van dit artikel vermelde verminderingen zijn niet van toepassing, indien de genieter van de dividenden, de interest of de royalty's in Joegoslavië een bedrijf uitoefent door middel van een aldaar gevestigde vaste inrichting of in Joegoslavië zelfstandige arbeid verricht vanuit een aldaar gevestigd vast middelpunt, en het aandelenbezit uit hoofde waarvan de dividenden worden betaald, de vordering uit hoofde waarvan de interest wordt betaald of het recht of de zaak uit hoofde waarvan de royalty's verschuldigd zijn, tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting of tot het beroepsvermogen van dat vaste middelpunt behoort (artikel 10, zesde lid, respectievelijk artikel 11, derde lid, en artikel 12, vijfde lid).

Artikel 2. Joegoslavische regeling

Ter uitvoering van artikel 1 is van Joegoslavische zijde de volgende regeling getroffen:

 • a. Dividenden en interest

  Van Joegoslavische zijde zijn met betrekking tot dividenden thans nog geen regels vastgesteld, die voorzien in de inhouding van een bronheffing. Met betrekking tot interest zijn van Joegoslavische zijde evenmin regels vastgesteld, omdat de Joegoslavische wetgeving niet voorziet in een bronheffing op uitgaande interest.

 • b. Royalty's

  • 1. Joegoslavische belasting

   Volgens de huidige Joegoslavische wetgeving zijn royalty's genoten door niet-inwoners onderworpen aan een bronheffing van 20%.

  • 2. Wijze waarop de vermindering wordt verleend

   De in artikel 1, onderdeel d, vermelde vermindering wordt in Joegoslavië verleend door teruggaaf van hetgeen te veel is geheven. Voor het verkrijgen van deze teruggaaf is geen speciaal formulier vastgesteld. De betrokken inwoner van Nederland moet zich met een verzoek om teruggaaf wenden tot:

   Federal Secretariat for Finance Omladinskih Brigada-1

   11000 — Beograd

   Joegoslavië

   In het verzoek om teruggaaf, gesteld in de Engelse taal, dient de betrokken inwoner van Nederland te vermelden:

   • a. de naam en het adres van de Joegoslavische schuldenaar;

   • b. de gegevens omtrent de royalty's;

   • c. de datum(s) van betaalbaarstelling van de royalty's, de brutobedragen van de royalty's en de bedragen van de daarop ingehouden Joegoslavische belasting.

   Bij het verzoek om teruggaaf moet de belanghebbende inwoner van Nederland overleggen een gedateerde en ondertekende verklaring van het hoofd van de eenheid van de Belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij woont of gevestigd is, inhoudende een bevestiging dat hij op de datum(s) van betaling van de desbetreffende royalty's inwoner van Nederland was in de zin van artikel 4 van de Nederlands-Joegoslavische belastingovereenkomst.

   Deze verklaring kan door de belanghebbende inwoner van Nederland worden aangevraagd bij vorenbedoeld hoofd van de eenheid van de Belastingdienst.

   In de Engelse taal zal de verklaring kunnen luiden als volgt:

   The undersigned, Head of the Taxation Unit at ....................................................... certifies that ........................................................................... naam en adres van de verzoeker) on the payable date(s) of the royalties concerned was a resident of the Netherlands within the meaning of Article 4 of the Convention between the Netherlands and Yugoslavia for the avoidance of double taxation.

   De gedateerde en ondertekende verklaring zal voorzien zijn van het officiële stempel van de desbetreffende eenheid van de Belastingdienst.

  • 3. Termijn van indiening van verzoeken om teruggaaf van belasting Verzoeken om teruggaaf moeten worden ingediend binnen een tijdvak van vijf jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting is geheven (onderdeel V van het Protocol).

Artikel 3. Intrekking

De beschikking van de Staatssecretaris van Financiën van 16 september 1983, nr. 083-2362 (Stcrt. van 20 september 1983, nr. 182), wordt ingetrokken.

Artikel 4. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als: Joegoslavische uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Joegoslavië.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

 • 3 Zij vindt met inachtneming van het bepaalde in artikel 2, onderdeel b, derde lid, toepassing met betrekking tot dividenden, interest en royalty's die op of na 1 januari 1984 zijn betaald of worden betaald.

De

staatssecretaris

van Financiën,

M. J. J. van Amelsvoort

Naar boven