Regeling leerlingenadministratie ISOVSO

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 25-04-2024.
Geldend van 01-08-1992 t/m 30-12-2004

Regeling leerlingenadministratie ISOVSO

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van het Bekostigingsbesluit ISOVSO/OISOVSO (Staatsblad 1987, 617);

Besluit:

Artikel 1. Registratie inschrijving en uitschrijving leerlingen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Voor de registratie van de inschrijving en uitschrijving van de leerlingen bevat de leerlingenadministratie op de school in ieder geval de volgende gegevens van iedere leerling:

  • a. naam, roepnaam, eerste voornaam en voorletters van eventuele overige voornamen, nationaliteit;

  • b. geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en, indien niet in Nederland geboren, geboorteland en nationaliteit van de ouders, eventuele vluchtelingenstatus van de ouders;

  • c. adres, woonplaats en telefoonnummer;

  • d. uitsluitend voor wat betreft de school voor kinderen die zijn opgenomen in ziekenhuizen de verklaring van de behandelend arts als bedoeld in artikel 35 van de ISOVSO waaruit blijkt dat de vermoedelijke opnameduur in het ziekenhuis ten minste drie weken bedraagt;

  • e. datum van inschrijving als leerling bij een bepaald gedoceerd onderwijs en indien de leerling dat onderwijs voordien volgde op een andere school ook de eerste datum van inschrijving bij dat onderwijs;

  • f. indien van toepassing datum van uitschrijving bij een bepaald gedoceerd onderwijs;

  • g. de vorige verblijfplaats van de leerling en indien de leerling voordien was ingeschreven op een school voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, naam en adres van die school;

  • h. de volgende verblijfplaats van de leerling en indien de leerling is uitgeschreven naar een school voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, naam en adres van die school.

 • 2 De leerlingenadministratie bevat voorts de volgende gegevens:

  • a. of en zo ja gedurende welke periode en gedurende welk aantal uren per week de leerling onderwijs volgt op een school voor basisonderwijs of op een school voor voortgezet onderwijs, onder vermelding van naam en adres van die school, alsmede de onderwijsactiviteiten onderscheidenlijk vakken waarin dit onderwijs wordt ontvangen;

  • b. of en zo ja wanneer en gedurende welk aantal uren per week en in welk(e) vak(ken) de leerling symbiose-onderwijs volgt op een school voor voortgezet onderwijs, onder vermelding van naam en adres van die school;

  • c. of de leerling onderwijs in eigen taal en cultuur volgt op de eigen school en zo ja, de wilsverklaring van de ouders;

  • d. of de leerling onderwijs in eigen taal en cultuur volgt op een andere school voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, onder vermelding van naam en adres van de school en zo ja, de wilsverklaring van de ouders;

  • e. of de leerling stage volgt en zo ja, de stage-overeenkomst, met ingang van welke datum, voor elk schooljaar het aantal dagen dat stage is gelopen, alsmede voor wat betreft het lopende schooljaar het aantal dagen dat naar verwachting stage zal worden gelopen;

  • f. of voor de leerling door de minister dan wel de inspecteur een beschikking is afgegeven.

 • 3 Indien een leerling wordt uitgeschreven als gevolg van inschrijving op een school voor basisonderwijs of voortgezet onderwijs of een andere school voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs is bij de gegevens genoemd in het eerste lid onder f en h, gevoegd de mededeling van de inschrijving van de directeur van deze school.

Artikel 2. Registratie verzuim leerlingen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Voor de registratie van het verzuim van de leerlingen bevat de leerlingenadministratie op de school de volgende gegevens van iedere leerling:

 • a. de naam en roepnaam;

 • b. de groep of klas waarin de leerling is geplaatst;

 • c. het ziekteverzuim;

 • d. de afwezigheid anders dan vanwege ziekte;

 • e. of de afwezigheid anders dan vanwege ziekte al dan niet geoorloofd is.

Artikel 3. Registratie leerlingen toegelaten tot het onderwijs in eigen taal en cultuur

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Indien tot de school leerlingen op grond van artikel 18, tweede lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs zijn toegelaten tot het onderwijs in eigen taal en cultuur, bevat de leerlingenadministratie op de school de volgende gegevens van ieder van deze leerlingen:

 • a. naam, roepnaam, eerste voornaam en voorletters van eventuele overige voornamen;

 • b. geboortedatum;

 • c. adres en telefoonnummer;

 • d. naam en adres van de school waarop de leerling is ingeschreven;

 • e. welk onderwijs in eigen taal en cultuur de leerling volgt.

Artikel 4. Registratie ambulante begeleiding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Van de ambulant begeleide leerlingen bevat de leerlingenadministratie behalve de in artikel 1, eerste lid onder a, bedoelde gegevens het advies van de commissie van onderzoek inzake de noodzaak van ambulante begeleiding, op welke school de ambulante begeleiding plaatsvindt onder vermelding van naam en adres van de school, alsmede per school begin- en einddatum van de ambulante begeleiding.

Artikel 5. Mutaties

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat mutaties in de leerlingenadministratie onverwijld worden verwerkt.

Artikel 6. Leerlingenlijst

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Op de teldatum dient een lijst samengesteld te worden van die leerlingen die op de teldatum ingeschreven zijn. Deze lijst bevat behalve de in artikel 1, eerste lid onder a, en b, bedoelde gegevens ten minste de volgende gegevens:

 • a. de datum van inschrijving als leerling;

 • b. indien van toepassing of de leerling deelneemt aan:

  • ambulante begeleiding;

  • symbiose-onderwijs;

  • onderwijs in eigen taal en cultuur op de eigen school dan wel op een andere school;

  • stage;

 • c. klas/groep waarin de leerling is geplaatst.

De totalen van deze lijst dienen overeen te stemmen met de totalen van het telformulier.

Artikel 7. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt bekendgemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1991.

Artikel 9. Citeertitel

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling leerlingenadministratie ISOVSO’.

Naar boven