Instelling begeleidingscommissie computercriminaliteit

Geraadpleegd op 20-06-2024.
Geldend van 12-01-1991 t/m heden

Instelling begeleidingscommissie computercriminaliteit

De minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken, gezien het rapport ‘Informatietechniek en opsporing’ van de RAC-werkgroep computercriminaliteit;

Gelet op de huidige ontwikkelingen met betrekking tot computercriminaliteit;

Overwegende:

 • dat het wenselijk is meer inzicht te krijgen in het te vormen beleid inzake het verschijnsel computercriminaliteit;

 • dat in drie korpsen een pilot-project computercriminaliteit van start is gegaan;

 • dat een landelijke gecoördineerde begeleiding van dit project wenselijk is.

Besluiten:

Artikel 1

Ingesteld wordt de begeleidingscommissie computercriminaliteit hierna te noemen de begeleidingscommissie.

Artikel 2

De begeleidingscommissie heeft tot taak:

 • a. zorg te dragen voor de begeleiding van het project computercriminaliteit;

 • b. zorg te dragen voor de evaluatie van het project;

 • c. advies te geven op dit beleidsterrein en/of advisering met betrekking tot de bestrijding van de criminaliteit, waarbij sprake is van misbruik van informatietechnologie;

 • d. ter zake deskundigen te raadplegen bij voorkomende problemen.

Artikel 3

 • 1 De begeleidingscommissie is als volgt samengesteld:

  • Mw. mr. J. C. M. Couzijn, advocaat-generaal te 's-Gravenhage, voorzitter;

  • B. de Blouw, hoofd afdeling Onderwijsuitvoering Rechercheschool;

  • F. E. Jansen, coördinator van het team centrale recherche, Gemeentepolitie Haarlem;

  • R. Meijer, beleidsmedewerker bij de hoofdafdeling politiële criminaliteitspreventie van het Ministerie van Justitie;

  • drs. J. G. H. van Oortmerssen, beleidsmedewerker bij de directie politie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken;

  • Ir. H. J. J. Hardy, Gerechtelijk Laboratorium;

  • Mr. C. D. Schaap, plaatsvervangend hoofd fraudecentrale CRI;

  • Mr. A. Teerds, beleidsmedewerker bij de directie politie van het Ministerie van Justitie (tevens secretaris);

 • 2 Indien de begeleidingscommissie dat wenselijk oordeelt kunnen deskundigen voor vergaderingen van de begeleidingscommisie worden uitgenodigd.

 • 3 De begeleidingscommissie kan ten behoeve van de haar gestelde taken overgaan tot het instellen van één of meer werkgroepen, met door de begeleidingscommissie nader aan te geven taakopdracht en samenstelling.

Artikel 4

Deze beschikking, die zal worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en in het Algemeen Politieblad, treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van de Nederlandse Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 5 oktober 1990.

's-Gravenhage, 3 januari 1991

's-Gravenhage, 3 januari 1991.
De

Minister

voornoemd.
Namens de

Minister

,
Het

hoofd van de Directie Politie

,

J. J. H. Suyer

De

Minister

voornoemd,
voor deze,
De

Directeur Politie

,

H. C. J. L. Borghouts

Naar boven