Algemene Franse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Frankrijk

[Regeling vervallen per 17-03-2007.]
Geraadpleegd op 19-05-2024.
Geldend van 19-06-1997 t/m 16-03-2007

Algemene Franse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Frankrijk

De Staatssecretaris van Financiën

Besluit:

Door plaatsing in de Staatscourant het navolgende ter kennis van belanghebbende inwoners van Nederland te brengen:

Regeling inzake vermindering of vrijstelling van Franse belasting op dividenden, interest en royalty's, genoten door inwoners van Nederland

Artikel 1. Aanspraken van inwoners van Nederland

[Regeling vervallen per 17-03-2007]

Aan de op 16 maart 1973 tussen Nederland en Frankrijk gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen (Trb. 1973, 83), kunnen inwoners van Nederland onder meer de volgende aanspraken ontlenen, geregeld in de hieronder tussen haakjes vermelde artikelen van de Overeenkomst:

 • a. Vermindering tot 15% van de Franse bronbelasting op dividenden, betaald door een lichaam dat inwoner van Frankrijk is (artikel 10, tweede lid, onderdeel b).

 • b. Verdere vermindering tot 5% van de Franse bronbelasting op dividenden, indien de genieter van de dividenden een Nederlandse vennootschap op aandelen of vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is die onmiddellijk ten minste 25 percent bezit van het kapitaal van het Franse lichaam dat de dividenden betaalt (artikel 10, tweede lid, onderdeel a).

 • c. Toekenning van een ‘avoir fiscal’, onder aftrek van 15% Franse bronbelasting, op dividenden die, indien zij zouden zijn genoten door een inwoner van Frankrijk, recht zouden geven op een ‘avoir fiscal’ (artikel 10, derde lid, onderdeel a). Het ‘avoir fiscal’ wordt aangemerkt als ‘dividend’ in de zin van de Overeenkomst (artikel 10, vijfde lid, onderdeel b).

  De hier bedoelde aanspraak komt toe aan natuurlijke personen en lichamen die aan de Nederlandse belasting zijn onderworpen ter zake van het totale bedrag van de desbetreffende Franse dividenden en van het hiervoor bedoelde ‘avoir fiscal’.

  Voor beleggingsmaatschappijen en beleggingsfondsen is de toekenning van ‘avoir fiscal’ geregeld in de Bijzondere Franse uitvoeringsvoorschriften (Regeling van … 1990, nr. IFZ90/1870).

 • d. Teruggaaf, onder aftrek van 15%, onderscheidenlijk 5%, Franse bronbelasting, van de op de desbetreffende dividenden betrekking hebbende ‘précompte’, die in voorkomend geval is voldaan door het Franse lichaam dat de dividenden betaalt, en wel uitsluitend dan, wanneer geen aanspraak bestaat op toekenning van het in onderdeel c bedoelde ‘avoir fiscal’ (artikel 10, vierde lid). De bedragen die uit hoofde van de ‘précompte’ worden teruggegeven, worden aangemerkt als ‘dividend’ in de zin van de Overeenkomst (artikel 10, vijfde lid, onderdeel b).

 • e. Vermindering van de Franse bronbelasting op interest tot 10%, met dien verstande, dat de belasting op interest van obligaties die vóór 1 januari 1965 in Frankrijk zijn uitgegeven, wordt verminderd tot 12% (artikel 11, tweede lid).

 • f. Algehele vrijstelling van de Franse bronbelasting op uit Frankrijl afkomstige interest, indien deze –

  • 1. wordt betaald krachtens een financieringsovereenkomst of uit hoofde van uitstel van betaling, verband houdende met de verkoop van nijverheids- of handelsuitrusting of wetenschappelijke uitrusting of met de constructie van installaties voor nijverheids- of handelsdoeleinden of wetenschappelijke doeleinden dan wel met openbare werken; of

  • 2. wordt betaald op een lening van welke aard ook, verstrekt door een bankinstelling; of

  • 3. wordt betaald – als gevolg van een schriftelijke aanmaning of van het instellen van een vordering in rechte – bij wijze van schadeloosstelling voor te late betaling op een vordering waarvoor geen interest was bedongen (artikel 11, derde lid).

 • g. Algehele vrijstelling van Franse bronbelasting op uit Frankrijk afkomstige royalty's (artikel 12, eerste lid). De in de onderdelen a tot en met f van dit artikel vermeide voordelen zijn niet van toepassing indien de genieter van de dividenden of de interest in Frankrijk een vaste inrichting heeft en het aandelenbezit uit hoofde waarvan de dividenden worden betaald of de vordering uit hoofde waarvan de interest verschuldigd is, tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting behoort (artikel 10, zesde lid, respectievelijk artikel 11, zesde lid).

  De in onderdeel g van dit artikel vermelde vrijstelling is niet van toepassing indien de genieter van de royalty's in Frankrijk, hetzij commerciële activiteiten bedrijft met behulp van een vaste inrichting, hetzij een vrij beroep uitoefent met behulp van een vast middelpunt, en het recht of de zaak uit hoofde waarvan de royalty's verschuldigd zijn, tot het bedrijfsvermogen daarvan behoort (artikel 12, derde lid).

Artikel 2. Franse regeling

[Regeling vervallen per 17-03-2007]

Ter uitvoering van artikel 1 is van Franse zijde de volgende regeling getroffen:

Voor het verkrijgen van de in artikel 1 genoemde voordelen moeten inwoners van Nederland het formulier invullen dat van Franse zijde voor de desbetreffende soort van inkomsten is vastgesteld.

Alle formulieren zijn voorzien van een aanwijzingenblad (‘notice explicative’), waarop, in de Franse en in de Nederlandse taal, wordt aangegeven op welke wijze het formulier moet worden ingevuld, welke bijzondere gegevens eventueel afzonderlijk moeten worden verstrekt en hoe met de onderscheidene exemplaren van het formulier moet worden gehandeld.

In alle gevallen moeten alle exemplaren van het formulier (met uitzondering van het voor de rechthebbende op de opbrengsten bestemde exemplaar) na invulling, dagtekening en ondertekening worden gezonden aan het hoofd van de eenheid van de Belastingdienst binnen wiens ambtsgebied de rechthebbende woont of gevestigd is. Het vorenbedoelde hoofd houdt het eerste exemplaar van het formulier achter ten behoeve van de legger van de rechthebbende en zendt de overige exemplaren, na deze van de vereiste verklaring te hebben voorzien, aan de rechthebbende terug. De rechthebbende handelt vervolgens met deze exemplaren zoals op het aanwijzingenblad is aangegeven.

Van Franse zijde zijn de volgende formulieren vastgesteld:

Formulier ‘RFI Pays-Bas’:

Te gebruiken door natuurlijke personen en lichamen met betrekking tot dividenden ter zake waarvan aanspraak bestaat op het ‘avoir fiscal’.

Door middel van dit formulier wordt zowel vermindering van de Franse bronbelasting op de dividenden tot 15% verzocht, als de toekenning van het ‘avoir fiscal’ (onder aftrek van 15% Franse bronbelasting).

Bij de uitbetaling van het dividend wordt de volle Franse bronbelasting, naar een tarief van 25%, ingehouden. Na behandeling van het op het formulier gedane verzoek volgt teruggaaf van de te veel ingehouden belasting alsmede uitbetaling van het aan de rechthebbende toekomende ‘avoir fiscal’.

Formulier ‘RF2 Pays-Bas’:

Te gebruiken door natuurlijke personen en lichamen met betrekking tot dividenden ter zake waarvan geen aanspraak bestaat op het ‘avoir fiscal’. Onder deze categorie gebruikers vallen in de eerste plaats Nederlandse vennootschappen die een dividend genieten van een Franse vennootschap dat moet worden aangemerkt als een vrijgesteld winstbestanddeel in de zin van artikel 13, eerste lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (deelnemingsdividend); voorts andere lichamen die ter zake van de ontvangen dividenden niet aan de Nederlandse belasting zijn onderworpen (met uitzondering van de beleggingsmaatschappijen en beleggingsfondsen, bedoeld in de Bijzondere Franse uitvoeringsvoorschriften (Regeling van 28 december 1990, nr. IFZ90/1870)), alsmede alle lichamen en natuurlijke personen in de uitzonderingsgevallen dat ter zake van de dividenden ingevolge de Franse wetgeving geen aanspraak op het ‘avoir fiscal’ bestaat.

Door middel van dit formulier wordt zowel vermindering van de Franse bronbelasting op de dividenden (tot 15% of tot 5%) verzocht, als, in voorkomende gevallen, teruggaaf van de ‘précompte’, bedoeld in artikel 1, onderdeel d (onder aftrek van 15% of 5% Franse bronbelasting).

Het formulier dient als regel bij de aanbieding van de dividendbewijzen of bij de inning van het dividend te worden overgelegd (vrijstellingsprocedure). In bepaalde uitzonderingsgevallen, aangegeven in de aanwijzingen bij het formulier, kan het formulier ook nà de inning van de dividenden worden ingediend (teruggaafprocedure).

Formulier ‘RF3 Pays-Bas’:

Te gebruiken voor dividenden, uitgekeerd door Franse beleggingsmaatschappijen.

De Nederlandse genieters van deze dividenden hebben, naast de aanspraak op vermindering van Franse bronbelasting krachtens de Overeenkomst, eveneens aanspraak op bepaalde verrekeningen van belasting die krachtens de nationale Franse wetgeving aan die dividenden zijn verbonden.

Het formulier kan gebruikt worden zowel om bij de uitbetaling van de dividenden de vermindering en verrekening van belasting te genieten, als om achteraf teruggaaf van te veel ingehouden belasting en toekenning van de uit de verrekening van belasting voortvloeiende voordelen te vragen.

Formulier ‘RF4 Pays-Bas’:

Te gebruiken om vermindering of algehele vrijstelling van belasting op interest te verkrijgen.

Het formulier dient als regel te worden overgelegd vóór de betaling van de interest, of, indien de interest betaalbaar is op overlegging van coupons, bij de aanbieding van die coupons (vrijstellingsprocedure). In bepaalde uitzonderingsgevallen, aangegeven in de aanwijzingen bij het formulier, kan het formulier ook nà de inning van de interest worden ingediend (teruggaafprocedure).

Formulier ‘RF5 Pays-Bas’:

Te gebruiken om vrijstelling van belasting op royalty's te verkrijgen.

Het formulier, dat geldig is voor alle in een bepaald kalenderjaar door één en dezelfde schuldenaar betaalde royalty's, dient vóór de eerste betaling in het desbetreffende jaar aan de schuldenaar te worden gezonden (vrijstellingsprocedure). Slechts in uitzonderingsgevallen, genoemd in de aanwijzingen bij het formulier, kan het worden gebruikt om teruggaaf te vragen van de op de royaltybetalingen ingehouden belasting.

Artikel 3. Termijn van indiening van verzoeken om teruggaaf van belasting

[Regeling vervallen per 17-03-2007]

In die gevallen waarin teruggaaf van te veel ingehouden belasting kan worden verzocht, dient het formulier door middel waarvan het verzoek wordt gedaan, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een tijdvak van drie jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting werd geheven, te worden ingediend bij de instantie, genoemd in de aanwijzingen bij het desbetreffende formulier.

Artikel 4. Verkrijgbaarheid van de formulieren

[Regeling vervallen per 17-03-2007]

De formulieren RF1, RF2, RF3, RF4 en RF5 zijn voor belanghebbenden kosteloos verkrijgbaar, in Nederland bij de Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening, Afdeling Logistiek reprografisch centrum, Postbus 1314,7301 BN Apeldoorn, en in Frankrijk bij het ‘Centre des Impôts des non-résidents’, 9, rue d'Uzès, 75094 Paris Cedex 02.

Artikel 5. Intrekking

[Regeling vervallen per 17-03-2007]

De beschikking van de Staatssecretaris van Financiën van 29 maart 1974, nr. B74/7386 (Stcrt. van 1 april 1974, nr. 64), wordt ingetrokken.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 17-03-2007]

 • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als: Algemene Franse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Frankrijk.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 1991.

 • 3 Zij vindt met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 toepassing:

  • a. met betrekking tot dividenden en interest: op opbrengsten die op of na 29 maart 1974 betaald of betaalbaar zijn gesteld;

  • b. met betrekking tot royalty's: op betalingen die op of na 1 januari 1974 zijn gedaan.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

M. J. J. van Amelsvoort

Naar boven