Subsidieregeling managementondersteuning 1991

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geraadpleegd op 19-05-2024.
Geldend van 21-10-1991 t/m 31-12-2009

Subsidieregeling managementondersteuning 1991

De minister van Economische Zaken

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. het IMKN:

de Stichting Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Nederland te Diemen;

b. een ondernemer:
 • 1º. een natuurlijke persoon voor wiens rekening een onderneming in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (Stb. 1990, 103) wordt gedreven,

 • 2º. een belastingplichtige in de zin van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Stb. 469);

c. een groep:

een economische eenheid, waarin organisatorisch zijn verbonden:

 • 1º. een natuurlijke persoon of niet-publiekrechtelijke rechtspersoon die direct of indirect

  • -

   meer dan de helft van het geplaatste kapitaal verschaft aan,

  • -

   volledig aansprakelijk vennoot is van of

  • -

   overwegende zeggenschap heeft over een of meer rechtspersonen of vennootschappen en

 • 2º. laatstbedoelde rechtspersonen en vennootschappen;

d. het KNOV:

het Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond te Rijswijk;

e. het NCOV:

de Stichting NCOV ondernemersadvies te Rijswijk.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De Minister van Economische Zaken maakt ieder kalenderjaar in de Staatscourant bekend welk bedrag in dat jaar beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze regeling.

 • 2 Het in het eerste lid bedoelde bedrag bedraagt voor de jaren 1991 en 1992 tezamen f 7 000 000,00.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Op een overeenkomstig deze regeling ingediende aanvraag wordt subsidie verstrekt ter tegemoetkoming in de kosten van verkrijging van een door een extern adviseur aan de aanvrager schriftelijk uitgebracht advies van strategische aard betreffende de verbetering van de bedrijfsvoering of de continuïteit van de in Nederland gevestigde onderneming van de aanvrager.

 • 2 Subsidie wordt slechts verleend aan een ondernemer, niet zijnde een publiekrechtelijke rechtspersoon, in wiens onderneming meer dan de helft van de jaaromzet wordt verkregen uit activiteiten op het gebied van industrie, ambacht, handel of dienstverlening, niet zijnde activiteiten als vermeld in de bij deze regeling behorende bijlage 1, en bij wie niet meer dan 25 werknemers in dienst zijn.

 • 3 Voor de bepaling van het aantal werknemers dat bij een ondernemer in dienst is worden indien de ondernemer tot een groep behoort de bij de tot die groep behorende natuurlijke personen of rechtspersonen in dienst zijnde werknemers in aanmerking genomen.

 • 4 Voor de bepaling van het aantal werknemers dat bij een ondernemer in dienst is geldt als peildatum de dag van indiening van de aanvraag en worden deeltijdwerkers naar evenredigheid van de met hen overeengekomen arbeidsduur in aanmerking genomen.

 • 5 Onder advies, bedoeld in het eerste lid, wordt niet begrepen:

  • a. het opstellen van een ondernemingsplan voor een startende onderneming;

  • b. advies als bedoeld in artikel 23 van de Regeling borgstelling MKB-kredieten 1988 (Stcrt. 232);

  • c. advies als bedoeld in artikel 3 van de Subsidieregeling energiebesparings- en milieuadviezen en haalbaarheidsonderzoeken WKK 1991.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Als kosten, bedoeld in artikel 3, eerste lid, worden slechts in aanmerking genomen de kosten die de aanvrager verschuldigd was voor en heeft betaald aan de extern adviseur die het advies aan hem heeft uitgebracht.

 • 2 Tot de kosten wordt niet gerekend de verschuldigde omzetbelasting.

 • 3 Het bepaalde in het eerste lid, dat de kosten moeten zijn betaald, geldt indien het advies is uitgebracht door het KNOV of het NCOV, en de aanvraag door het KNOV of het NCOV als vertegenwoordiger van de ondernemer wordt ingediend, slechts voor het bedrag van de in dit artikel bedoelde kosten, verminderd met het bedrag van de mogelijke, overeenkomstig artikel 5 berekende subsidie.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De subsidie bedraagt 30% van de in artikel 4 bedoelde kosten.

 • 2 Voor een ondernemer bij wie niet meer dan negen werknemers in dienst zijn, bedraagt de subsidie ter zake van die in artikel 4 bedoelde kosten, die kunnen worden toegerekend aan de eerste twee mensdagen per periode van twaalf maanden, die een externe adviseur aan een advies heeft besteed, 70% van die kosten.

 • 3 Per mensdag van acht uur worden geen hogere kosten dan f 1 500 in aanmerking genomen.

Paragraaf 2. Aanvragen

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Een aanvraag om subsidie dient te worden ingediend binnen dertien weken nadat het schriftelijk advies door de extern adviseur aan de ondernemer is uitgebracht, doch uiterlijk 31 december 1991.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De aanvraag dient schriftelijk te worden ingediend bij het IMKN, met gebruikmaking van een juist en volledig ingevuld aanvraagformulier overeenkomstig het in de bij deze regeling behorende bijlage 2 opgenomen model.

 • 2 De aanvraag dient vergezeld te gaan van:

  • a. een exemplaar van het schriftelijk uitgebrachte advies;

  • b. de declaratie van de externe adviseur, gespecificeerd naar bestede tijd en verrichte activiteiten;

  • c. het bewijs dat de in de onder b bedoelde declaratie vermelde kosten zijn voldaan;

  • d. een uittreksel uit het handelsregister met betrekking tot de onderneming, dat niet ouder is dan dertien weken.

 • 3 Indien het advies is uitgebracht door het KNOV of het NCOV, en de aanvraag door het KNOV of het NCOV als vertegenwoordiger van de ondernemer wordt ingediend, dient de in het vorige lid, onder b, bedoelde declaratie door de ondernemer voor accoord te worden getekend en behoeft het in het vorige lid, onder c, bedoelde bewijs slechts betrekking te hebben op het bedrag dat ingevolge artikel 4, derde lid, moet zijn betaald.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Indien de aanvrager niet heeft voldaan aan artikel 7, stelt het IMKN hem in de gelegenheid binnen vier weken de aanvraag zodanig aan te vullen, dat hij voldoet aan artikel 7.

 • 2 Indien de aanvraag na toepassing van het eerste lid nog niet voldoet aan artikel 7, besluit het IMKN de aanvraag niet te behandelen. Een besluit de aanvraag niet te behandelen wordt aan de aanvrager meegedeeld binnen vier weken nadat de in artikel 6 bedoelde termijn is verstreken.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Als dag van indiening van de aanvraag geldt de dag waarop het aanvraagformulier door het IMKN is ontvangen.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Het IMKN kan de aanvrager verzoeken binnen een door hem te stellen termijn de aanvraag aan te vullen door nadere gegevens of bescheiden, die nodig zijn voor de beoordeling van de aanvraag of de voorbereiding van de beschikking, te verschaffen.

 • 2 Indien de aanvrager niet heeft voldaan aan een verzoek als bedoeld in het eerste lid, besluit het IMKN de aanvraag niet te behandelen.

 • 3 Een besluit de aanvraag niet te behandelen wordt aan de aanvrager meegedeeld binnen vier weken nadat de in het eerste lid bedoelde termijn is verstreken.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

De aanvrager dient onverwijld nadat een verzoek tot verlening van surséance van betaling of faillietverklaring van de aanvrager bij de rechtbank is ingediend, daarvan mededeling te doen aan het IMKN.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Door het IMKN aangewezen personen kunnen, voor zover dat voor een goede uitvoering van deze regeling noodzakelijk is, de aanvrager verzoeken hun:

 • a. toegang te verlenen tot door hem gebruikte plaatsen;

 • b. inzage te verlenen in alle boeken en bescheiden en de gelegenheid te bieden daarvan afschrift te nemen;

 • c. medewerking te verlenen aan het verstrekken van gegevens door derden.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Het IMKN geeft op de aanvraag een beschikking binnen acht weken na de dag van indiening van de aanvraag en zendt de beschikking toe aan de aanvrager. Deze termijn kan bij schriftelijke mededeling eenmaal worden verlengd met een redelijke, door het IMKN in de mededeling te noemen termijn

 • 2 Het IMKN geeft geen beschikking indien een verzoek tot verlening van surséance van betaling aan of failliet-verklaring van de aanvrager bij de rechtbank is ingediend, totdat op dat verzoek is beslist dan wel, indien surséance van betaling wordt verleend, totdat een maand na de intrekking van de surséance van betaling is verstreken Gedurende deze periode worden de termijnen, bedoeld in het eerste lid, opgeschort.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Het IMKN beschikt afwijzend op een aanvraag:

 • a. indien de aanvraag niet aan deze regeling voldoet;

 • b. indien niet is voldaan aan een verzoek als bedoeld in artikel 12;

 • c. indien de in artikel 4, eerste lid, bedoelde kosten per aanvraag minder dan f 800 bedragen;

 • d. indien ter zake van het advies, waarop de aanvraag betrekking heeft, reeds subsidie is toegezegd of verstrekt op grond van de Subsidieregeling managementondersteuning 1988 (Stcrt. 187);

 • e. indien aan de aanvrager ter zake van de in artikel 4 bedoelde kosten waarop de aanvraag betrekking heeft, reeds uit anderen hoofde subsidie is toegezegd of verstrekt vanwege de Commissie der Europese Gemeenschappen, het Rijk, een provincie of een gemeente;

 • f. indien de ondernemer failliet is verklaard;

 • g. voor zover in de periode van twaalf maanden, voorafgaand aan de indiening van de aanvraag aan de aanvrager of een tot diens groep behorende ondernemer reeds f 6 000 subsidie is verstrekt op grond van deze regeling of is toegezegd of verstrekt op grond van de Subsidieregeling managementondersteuning 1988 dan wel dat bedrag door verstrekking van de gevraagde subsidie zou worden overschreden;

 • h. voor zover het bedrag, dat in het betrokken kalenderjaar voor subsidieverstrekkingen beschikbaar is, door het totaal van voorafgaande subsidieverstrekkingen met betrekking tot eerder ingediende aanvragen is uitgeput dan wel dat bedrag door verstrekking van de gevraagde subsidie zou worden overschreden.

Paragraaf 3. Terugbetaling

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Het IMKN kan een beschikking, inhoudende de verstrekking van subsidie, intrekken, indien de beschikking ten gevolge van een aan de aanvrager te wijten onjuistheid of onvolledigheid van verstrekte gegevens anders luidde dan het geval zou zijn geweest, indien de gegevens juist en volledig zouden zijn verstrekt.

 • 2 Indien toepassing is gegeven aan het eerste lid, zijn ter beschikking gestelde financiële middelen terstond opeisbaar.

Paragraaf 4. Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

De Subsidieregeling managementondersteuning 1988 wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op aanvragen die zijn ingediend voor 1 januari 1991.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1991.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Subsidieregeling managementondersteuning 1991.

's-Gravenhage, 21 december 1990

De

minister

van Economische Zaken,

J.E. Andriessen

Bijlage 1

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Activiteiten bedoeld in artikel 3, tweede lid A.

 • A.

  • landbouw,

  • tuinbouw,

  • veeteelt,

  • visteelt,

  • visserij,

  • teelt van vee- of visvoer;

 • B. het beroep van

  • -

   huisarts,

  • -

   medisch specialist,

  • -

   tandarts,

  • -

   tandarts-specialist,

  • -

   apotheker,

  • -

   fysiotherapeut,

  • -

   oefentherapeut Cesar/Mensendieck,

  • -

   logopedist,

  • -

   verloskundige,

  • -

   dierenarts,

  • -

   notaris,

  • -

   advocaat,

  • -

   gerechtsdeurwaarder.

Deze bijlage hoort bij de regeling van de Minister van Economische Zaken van 21 december 1990 nr. 90122430 WJA/JZ

De

minister

van Economische Zaken,

J.E. Andriessen

Bijlage 2

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Aanvraagformulier, bedoeld in artikel 7

1

Naam ondernemer

 

2

Contactpersoon van de ondernemer

 
   

Naam

   

Functie

3

Bezoekadres ondernemer

 

4a

Postadres ondernemer

 

b

Postcode + woonplaats

 

5

Telefoonnummer

 

6

Bankrekeningnummer van de aanvrager of diens gemachtigde (zie vraag 20)

 
   

Postbankrekening nr.

   

Ander bankrekeningnr.

7

Ingeschreven in het Handelsregister van de KvK en F te

 
   

nr.

 

(uittreksel Handelsregister, niet ouder dan dertien weken, bijvoegen)

 

8

Rechtsvorm van de ondernemer

 

9

IB of VpB-nummer

 

10

Aantal werknemers (deeltijdwerkers naar evenredigheid)

 

11a

Hoofdwerkzaamheid

 

b

sector of branche

 

c

standaardbedrijfsindelingscode (SBI 1974) indien bekend

 

12

Maakt de ondernemer deel uit van een groep?

 
 

0 ja

0 nee

 

Zoja, hieronder specificeren wie de andere deelnemers zijn in de groep, met het aantal werknemers (deeltijdwerknemers naar evenredigheid)

 
 

Naam

Aantal werknemers

13

Is voor de ondernemer een verzoek tot surcèance van betaling dan wel een aanvraag voor faillissement ingediend?

 
 

0 ja

0 nee

14

Naam adviseur

 

15

Advieskosten excl. BTW

 

16

Op welke datum is het rapport uitgebracht?

 

17

Is aan de ondernemer in de afgelopen twaalf maanden op grond van de smo 1991 of de smo 1988 al subsidie verstrekt?

 
 

0 ja

0 nee

 

Zo ja, hieronder specificeren voor welk bedrag en door welke instantie.

 

Datum

Instantie

Aanvraagnr.

Bedrag

18

Is voor de advisering waarop deze aanvraag betrekking heeft al uit anderen hoofde subsidie toegezegd of verstrekt?

 
 

0 ja

0 nee

 

Zo ja, hieronder specificeren voor welke bedrag en bij (door) welke instantie

 

Datum

Instantie

Aanvraagnr.

Bedrag

19

Datum aanvraag

 

20

1Handtekening

Naam

Door ondertekening van deze aanvraag verklaart de aanvrager dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Meezenden:

 • 1. Kopie van het schriftelijk advies van de extern adviseur

 • 2. Declaratie(s) van de extern adviseur, gespecificeerd naar bestede tijd en verrichte activiteiten

 • 3. Het bewijs dat de in de onder 2 genoemde declaratie(s) vermelde kosten zijn voldaan (giro- en/of bankafschriften)

 • 4. Uittreksel handelsregister, niet ouder dan dertien weken

Deze bijlage hoort bij de regeling van de Minister van Economische Zaken van 21 december 1990 nr. 90122430 WJA/JZ

De

minister

van Economische Zaken,

J.E. Andriessen

 1. Indien de aanvraag namens de ondernemer door het KNOV of het NCOV wordt ingediend, dient onder 19 getekend te worden door KNOV of NCOV en dient de ondernemer het volgende te ondertekenen: Ondergetekende machtigt het KNOV/NCOV nemens hem/haar subsidie aan te vragen als hiervoor bedoeld en deze subsidie te innen Naam (als 1) Datum Handtekening ^ [1]
Naar boven