Besluit ex artikel 16d Auteurswet 1912

[Regeling vervallen per 15-07-2003.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 08-12-1993 t/m 14-07-2003

Besluit van 20 december 1990, tot vaststelling van de algemene maatregel van bestuur bedoeld in artikel 16d, tweede lid, van de Auteurswet 1912

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 18 oktober 1990, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, Nr. 32914/690;

Gelet op artikel 16d, tweede lid, van de Auteurswet 1912;

De Raad van State gehoord (advies van 4 december 1990, Nr. W03.90.0512);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie van 18 december 1990, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, Nr. 39426/690;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 15-07-2003]

In dit besluit wordt verstaan onder "Onze Minister": Onze Minister van Justitie.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 15-07-2003]

 • 1 De regeringscommissaris wordt benoemd door Onze Minister van Justitie voor een tijdvak van vier jaren. Dezelfde persoon kan na afloop van deze periode opnieuw worden benoemd.

 • 2 Onze Minister kan één of meer plaatsvervangende regeringscommissarissen benoemen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 15-07-2003]

 • 2 De regeringscommissaris kan de in het eerste lid genoemde rechtspersoon, gevraagd en ongevraagd, van advies dienen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 15-07-2003]

 • 1 De regeringscommissaris heeft te allen tijde toegang tot de kantoren van de in artikel 4 bedoelde rechtspersoon.

  Hem wordt, desgevraagd, gelegenheid gegeven om vergaderingen van bestuursleden, commissarissen of andere leidende personen van de rechtspersoon bij te wonen en aan de beraadslagingen deel te nemen, alsmede om inzage te nemen van boeken, bescheiden of andere informatiedragers.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 15-07-2003]

 • 2 De regeringscommissaris is bevoegd ook andere belanghebbenden dan die genoemd in het eerste lid te horen.

 • 3 De regeringscommissaris kan één of meer vertegenwoordigers van de in artikel 4 bedoelde rechtspersoon in de gelegenheid stellen de besprekingen met de in het eerste lid bedoelde vertegenwoordigers bij te wonen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 15-07-2003]

De volgende besluiten mogen niet worden genomen dan na goedkeuring door de regeringscommissaris:

Artikel 8

[Regeling vervallen per 15-07-2003]

De regeringscommissaris brengt tenminste eenmaal per jaar aan Onze Minister verslag uit over zijn werkzaamheden. De regeringscommissaris verstrekt voorts aan Onze Minister alle door deze verlangde inlichtingen.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 15-07-2003]

 • 1 De regeringscommissaris geniet vergoeding van reis- en verblijfkosten overeenkomstig regels door Onze Minister te stellen.

 • 2 Onze Minister kan aan de regeringscommissaris een toelage toekennen.

 • 3 Het bedrag van de door de Staat ten behoeve van de uitoefening van het toezicht gemaakte kosten wordt door Onze Minister op door hem te bepalen tijdstippen vastgesteld en door de in artikel 4 bedoelde rechtspersoon aan de Staat voldaan.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 15-07-2003]

Dit besluit treedt in werking op hetzelfde tijdstip als de Wet van 30 mei 1990 houdende wijziging van de Auteurswet 1912 inzake een vergoeding voor het verveelvoudigen van beeld- of geluidsopnamen voor eigen oefening, studie of gebruik (Stb. 305).

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad wordt geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

’s-Gravenhage, 20 december 1990

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

A. Kosto

Uitgegeven de eenendertigste december 1990

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven