Wet herziening tariefindeling omzetbelasting voor rechtskundige diensten

Geraadpleegd op 26-02-2024.
Geldend van 01-01-1991 t/m heden

Wet van 19 december 1990, tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (herziening van de tariefindeling voor rechtskundige diensten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van de rijksbegroting voor het jaar 1991 wenselijk is de aan het verlaagde tarief van de omzetbelasting onderworpen rechtskundige diensten te brengen onder het algemene tarief;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

  • 1 De omzetbelasting die na 31 december 1990 wordt verschuldigd ter zake van diensten door advocaten en door procureurs in zaken betreffende het Personen- en Familierecht, geregeld in boek I van het Burgerlijk Wetboek en ter zake van diensten door advocaten en door procureurs in zaken voor onvermogenden waarvoor een vergoeding wordt verkregen van staatswege, die worden verricht vóór of op deze datum, wordt berekend naar het tarief dat geldt op het tijdstip waarop de dienst wordt verricht.

  • 2 Ingeval omzetbelasting vóór 1 januari 1991 wordt verschuldigd ter zake van de in het eerste lid bedoelde diensten die worden verricht op of na deze datum, wordt hetgeen meer verschuldigd zou zijn geweest indien de belasting zou zijn berekend naar het tarief dat geldt op het tijdstip waarop de dienst wordt verricht, alsnog verschuldigd op 1 januari 1991.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 19 december 1990

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

M. J. J. van Amelsvoort

Uitgegeven de achtentwintigste december 1990

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven