Poolse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Polen

Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 01-01-1991 t/m heden

Regeling inzake vermindering van Poolse belasting op dividenden, interest en royalty's uit Poolse bron, genoten door Inwoners van Nederland

De staatssecretaris van Financiën,

Door plaatsing in de Staatscourant het navolgende ter kennis van belanghebbende inwoners van Nederland te brengen:

Besluit:

Artikel 1. Aanspraken van inwoners van Nederland

Aan de op 20 september 1979 tussen Nederland en Polen gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het Protocol bij die Overeenkomst (Trb. 1979, nr. 168), kunnen inwoners van Nederland onder meer de volgende aanspraken ontlenen, geregeld in de hieronder tussen haakjes vermelde artikelen van de Overeenkomst en onderdelen van het Protocol:

 • a. Vermindering tot 15% van de Poolse belasting op dividenden, betaald door een lichaam dat inwoner van Polen is aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 10, tweede lid).

 • b. Algehele vrijstelling van de Poolse belasting op dividenden betaald door een lichaam dat inwoner van Polen is aan een lichaam (niet zijnde een maatschap of een vennootschap onder firma) dat inwoner van Nederland is, indien dat lichaam de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden is en het onmiddellijk ten minste 25 percent bezit van het kapitaal van het Poolse lichaam dat de dividenden betaalt (artikel 10, derde lid).

 • c. Algehele vrijstelling van de Poolse belasting op interest, afkomstig uit Polen en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 11, eerste lid).

 • d. Algehele vrijstelling van de Poolse belasting op culturele royalty's (vergoedingen van welke aard ook voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik van, een auteursrecht op een werk op het gebied van letterkunde, kunst of wetenschap, daaronder begrepen bioscoopfilms), afkomstig uit Polen en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 12, derde lid).

 • e. Vermindering tot 10% van de Poolse belasting op niet onder onderdeel d vallende royalty's, afkomstig uit Polen en betaald aan een inwoner van Nederland de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 12, tweede lid).

Indien en voor zover de genieter van de royalty's aantoont dat de in Polen geheven belasting niet kan worden verrekend met zijn in Nederland over de royalty's verschuldigde belasting wordt een verdere vermindering van Poolse belasting verleend (onderdeel VI van het Protocol).

Vergoedingen, van welke aard ook, voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik van, nijverheids- en handelsuitrusting of wetenschappelijke uitrusting, voor diensten bestaande uit technische of wetenschappelijke studies of onderzoeken, of voor diensten van raadgevende, controlerende of toezichthoudende aard worden echter niet als royalty aangemerkt (onderdeel V van het Protocol).

De in de onderdelen b, c en d van dit artikel vermelde vrijstellingen alsmede de in de onderdelen a en b van dit artikel vermelde verminderingen zijn niet van toepassing, indien de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden, de interest of de royalty's in Polen een bedrijf uitoefent door middel van een aldaar gevestigde vaste inrichting of in Polen zelfstandige arbeid verricht vanuit een aldaar gevestigd vast middelpunt, en het aandelenbezit uit hoofde waarvan de dividenden worden betaald, de vordering uit hoofde waarvan de interest wordt betaald of het recht of de zaak uit hoofde waarvan de royalty's verschuldigd zijn, tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting of tot het beroepsvermogen van dat vaste middelpunt behoort (artikel 10, zevende lid, respectievelijk artikel 11, vierde lid, en artikel 12, zesde lid).

Artikel 2. Poolse regeling

Ter uitvoering van artikel 1 is van Poolse zijde de volgende regeling getroffen:

 • a. Dividenden, interest en royalty's

  • 1. Poolse belasting

   Volgens de huidige Poolse wetgeving zijn dividenden, interest en royalty's uit bronnen in Polen die door niet-inwoners worden verkregen, onderworpen aan een bronbelasting van 30% van het brutobedrag van die inkomsten.

  • 2. Wijze waarop de vermindering of vrijstelling wordt verleend

   De in artikel 1 vermelde vrijstellingen en verminderingen worden in Polen verleend door teruggaaf van hetgeen te veel is geheven. Voor het verkrijgen van deze teruggaaf is geen speciaal formulier vastgesteld. De betrokken inwoner van Nederland moet zich met een verzoek om teruggaaf wenden tot:

   Ministerstwo Finansów, Departament Podatków i Oplat, Swietokryska 12, Warszawa – Poland

   In het verzoek om teruggaaf, gesteld in de Engelse of Duitse taal, dient de betrokken inwoner van Nederland te vermelden:

   • a. de naam en het adres van de betalende maatschappij;

   • b. de datum(s) van betaalbaarstelling van de dividenden, interest of royalty's, de brutobedragen van de dividenden, interest of royalty's en de bedragen van de daarop ingehouden Poolse belasting In het geval als bedoeld in onderdeel VI van het Protocol dient het verzoek om teruggaaf vergezeld te gaan van een in dat onderdeel bedoelde verklaring.

  • 3. Termijn van indiening van verzoeken om teruggaaf van belasting Verzoeken om teruggaaf moeten worden ingediend binnen een tijdvak van drie jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting is geheven (onderdeel IV van het Protocol).

 • b. Woonplaatsverklaring

  De in Nederland wonende gerechtigde tot de dividenden, interest of royalty's behoeft geen woonplaatsverklaring over te leggen. In het geval dat deze verklaring toch zou worden gevraagd, kan de desbetreffende inwoner van Nederland zich wenden tot het hoofd van de eenheid van de Belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij woont of gevestigd is, met het verzoek de gevraagde woonplaatsverklaring af te geven.

  Verklaard dient te worden dat de gerechtigde tot de dividenden, interest of royalty's inwoner van Nederland is in de zin van artikel 4 van de Nederlands-Poolse Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting. Aangenomen moet worden dat de over te leggen woonplaatsverklaring niet in de Nederlandse taal zal kunnen worden gesteld, doch dat een verklaring in de Engelse of Duitse taal voor de Poolse autoriteiten aanvaardbaar zal zijn.

  In de Engelse taal zal de verklaring kunnen luiden als volgt:

  The undersigned, Head of the Taxation Unit at ............. certifies that ..... .......... ............. .................. (naam en adres van de verzoeker) on the payable date(s) of the dividends/interest/royalties concerned was a resident of the Netherlands within the meaning of Article 4 of the Convention between the Netherlands and Poland for the avoidance of double taxation

  De gedateerde en ondertekende verklaring zal voorzien zijn van het officiële stempel van de desbetreffende eenheid van de Belastingdienst.

Artikel 3. Intrekking

De beschikking van de staatssecretaris van Financiën van 5 april 1982, nr. 082-685 (Stcrt. van 15 april 1982, nr. 72), wordt ingetrokken.

Artikel 4. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als Poolse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Polen

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 1991.

 • 3 Zij vindt met inachtneming van het bepaalde in artikel 2, onderdeel a, derde lid, toepassing met betrekking tot dividenden, interest en royalty's die op of na 1 januari 1978 zijn betaald of worden betaald.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

M. J. J. van Amelsvoort

Naar boven