Instellingsbeschikking Bouwdienst Rijkswaterstaat

Geldend van 22-12-2009 t/m heden

Instellingsbeschikking Bouwdienst Rijkswaterstaat

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Op voordracht van de directeur-generaal van de Rijkswaterstaat.

Overwegende dat door samenvoeging van de directies Bruggen en Sluizen & Stuwen van de Rijkswaterstaat tot één dienst een bundeling van deskundigheid wordt verkregen waarbij door een integrale en meer efficiënte benadering de kwaliteit van de geleverde produkten en diensten wordt verbeterd.

Gelet op artikel 8 van het Organiek Besluit Rijkswaterstaat van 14 januari 1971, Stb. 42,

Besluit:

  • 1 Met ingang van 1 januari 1991 wordt ingesteld de Dienst Infrastructuur Rijkswaterstaat met hoofdvestigingsplaats Utrecht.

  • 2 Per gelijke datum treedt de Dienst Infrastructuur Rijkswaterstaat in de rechten plichten van de directies Bruggen en Sluizen & Stuwen, respectievelijk te Voorburg en Utrecht, die beide worden opgeheven.

  • 3 De Dienst Infrastructuur Rijkswaterstaat heeft als hooftaken:

    • a. Het leveren van bijdragen aan de beleidsvoorbereiding ten aanzien van infrastructuur en het waterbeheer.

    • b. Het realiseren en inspecteren van kunstwerken.

    • c. Het verstrekken van adviezen met betrekkeing tot het instrumentarium en de technieken die nodig zijn om de onder a. en b. genoemde taken binnen Rijkswaterstaat efficiënt en effectief te kunnen verrichten.

  • 5 Dit besluit zal in de Nederlandse Staatscourant worden geplaatst en een afschrift daarvan zal aan de Algemene Rekenkamer worden gezonden.

's-Gravenhage, 17 december 1990

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
Namens deze,
De

secretaris-generaal

,

H. N. J. Smits

Terug naar begin van de pagina