Chinese uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-China

Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 19-06-1997 t/m heden

Chinese voorschriften tot uitvoering van de op 13 mei 1987 tussen Nederland en China gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting.

De Staatssecretaris van Financiën

Besluit:

Door plaatsing in de Staatscourant het navolgende ter kennis van belanghebbende inwoners van Nederland te brengen:

Regeling inzake vermindering en vrijstelling van Chinese belasting op dividenden, interest en royalty's, genoten door inwoners van Nederland.

Artikel 1. Aanspraken van inwoners van Nederland

Aan de op 13 mei 1987 tussen Nederland en China gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 1987, nr. 93), en het Protocol bij die Overeenkomst, kunnen inwoners van Nederland onder meer de volgende aanspraken ontlenen, geregeld in de hieronder tussen haakjes vermelde artikelen van de overeenkomst en onderdelen van het Protocol:

 • a. Vermindering tot 10% van de Chinese belasting op dividenden, betaald door een lichaam dat inwoner van China is aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is ( artikel 10, tweede lid).

  Als dividenden worden mede aangemerkt de voordelen die door een inwoner van Nederland worden verkregen uit zijn investeringen in een "joint venture" met Chinese en buitenlandse investeringen ( onderdeel VI van het Protocol).

 • b. Algehele vrijstelling van de Chinese belasting op interest, afkomstig uit China en betaald aan de Regering van Nederland, de lagere overheden van Nederland, de Nederlandsche Bank, de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. en de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. (artikel 11, derde lid, onderdeel a en vierde lid, onderdeel a).

 • c. Algehele vrijstelling van de Chinese belasting op interest, afkomstig uit China en betaald ter zake van een lening gegarandeerd of verzekerd door de Regering van Nederland, de lagere overheden van Nederland, de Nederlandsche Bank, de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. en de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. (artikel 11, derde lid, onderdeel b en vierde lid, onderdeel a).

 • d. Vermindering van 10% van de Chinese belasting op niet onder de onderdelen b en c vallende interest, afkomstig uit China en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 11, tweede lid).

 • e. Vermindering tot 10% van de Chinese belasting op royalty's (vergoedingen van welke aard ook voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik van, een auteursrecht op een werk op het gebied van letterkunde, kunst of wetenschap - daaronder begrepen bioscoopfilms of films of geluidsbanden voor radio- en televisieuitzendingen -, van een octrooi, "know how", een fabrieks- of handelsmerk, een tekening of model, een plan, een geheim recept of een geheime werkwijze, dan wel voor het gebruik van, of het recht van gebruik van, nijverheids- en handelsuitrusting of wetenschappelijke uitrusting, of voor inlichtingen omtrent ervaringen op het gebied van nijverheid, handel of wetenschap), afkomstig uit China en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 12, tweede en derde lid).

  Vergoedingen voor het verrichten van technische diensten worden echter niet als royalty's in de zin van artikel 12 aangemerkt (artikel 12, derde lid, laatste volzin).

De in de onderdelen a, d en e van dit artikel vermelde verminderingen zijn te berekenen over het brutobedrag van de dividenden, interest en royalty's, zulks met dien verstande dat voor royalty's die worden betaald voor het gebruik of het recht van gebruik van nijverheids- en handelsuitrusting of wetenschappelijke uitrusting de heffingsgrondslag wordt beperkt tot 60% van het brutobedrag van deze betalingen ( onderdeel VII van het Protocol).

De in de onderdelen b en c van dit artikel vermelde vrijstellingen alsmede de in de onderdelen a, d en e van dit artikel vermelde verminderingen zijn niet van toepassing, indien de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden, de interest of de royalty's in China een bedrijf uitoefent door middel van een aldaar gevestigde vaste inrichting of in China zelfstandig arbeid verricht vanuit een aldaar gevestigd vast middelpunt, en het aandelenbezit uit hoofde waarvan de dividenden worden betaald, de vordering uit hoofde waarvan de interest wordt betaald of het recht of de zaak uit hoofde waarvan de royalty's verschuldigd zijn, tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting of tot het beroepsvermogen van dat vaste middelpunt behoort (artikel 10, vierde lid, respectievelijk artikel 11, zesde lid, en artikel 12, vierde lid).

Artikel 2. Chinese regeling

Ter uitvoering van artikel 1 is van Chinese zijde de volgende regeling getroffen:

 • a. Dividenden, interest en royalty's

  • 1. Chinese belasting

   Volgens de huidige Chinese wetgeving zijn dividenden, interest en royalty's uit bronnen in China die door niet-inwoners worden verkregen, onderworpen aan een bronbelasting van 20%.

  • 2. Verzoek om vrijstelling bij de bron

   De in artikel 1 vermelde verminderingen en vrijstellingen worden in China in het algemeen bij de bron verleend. De Chinese schuldenaar van de dividenden, interest en royalty's mag, nadat hij daartoe van de bevoegde Chinese belastingautoriteit toestemming heeft verkregen, deze inkomsten uitbetalen zonder inhouding van Chinese belasting of onder inhouding van het volgens de Overeenkomst verlaagde tarief van de Chinese belasting.

   De in Nederland wonende gerechtigde van vorenbedoelde inkomsten dient, ten einde de Chinese schuldenaar van de inkomsten in staat te stellen de toestemming van de bevoegde Chinese belastingautoriteit te verkrijgen, aan de Chinese schuldenaar over te leggen:

   • a. twee volledig ingevulde en ondertekende formulieren "Application Form for Tax Agreement to Foreign Resident";

   • b. een gedateerde en ondertekende verklaring van het hoofd van de eenheid van de Belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij woont of gevestigd is, inhoudende een bevestiging dat hij op de datum(s) van betaling van de desbetreffende dividenden/interest/royalty's iwnoner van Nederland is in de zin van artikel 4 van de Overeenkomst.

   Deze verklaring kan door de belanghebbende inwoner van Nederland worden aangevraagd bij vorenbedoeld hoofd van de eenheid van de Belastingdienst.

   In de Engelse taal zal de verklaring kunnen luiden als volgt:

   The undersigned, Head of the Taxation Unit at ...............

   certifies that ..............................................

   .... (naam en adres van de verzoeker) on the payable date(s) of the dividends/interest/royalties concerned is a resident of the Netherlands within the meaning of Article 4 of the Agreement between the Netherlands and the People's Republic of China for the avoidance of double taxation.

   De gedateerde en ondertekende verklaring zal voorzien zijn van het officiële stempel van de desbetreffende eenheid van de Belastingdienst.

  • 3. Verzoek om teruggaaf, indien te veel Chinese belasting is ingehouden

   In gevallen waarin bij de uitbetaling van de dividenden, interest of royalty's te veel Chinese belasting is ingehouden, kan de Nederlandse genieter van die inkomsten zich met een verzoek om teruggaaf van de te veel ingehouden belasting wenden tot de Chinese belastingautoriteit binnen wiens ambtsgebied de Chinese schuldenaar van de dividenden, interest of royalty's woont of gevestigd is.

   In het verzoek om teruggaaf, gesteld in de Engelse of Chinese taal, dient de inwoner van Nederland te vermelden:

   • a. de naam en het adres van de Chinese betaler van de dividenden, interest of royalty's;

   • b. de datum(s) van betaalbaarstelling van de dividenden, interest of royalty's, de datum en de duur van het contract uit hoofde waarvan de interest of royalty's worden betaald, de brutobedragen van de dividenden, interest of royalty's en de bedragen van de daarop ingehouden Chinese belasting.

   Bij het verzoek om teruggaaf moet de belanghebbende inwoner van Nederland overleggen een gedateerde en ondertekende verklaring van het hoofd van de eenheid van de Belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij woont of gevestigd is, inhoudende een bevestiging dat hij op de datum(s) van betaling van de desbetreffende dividenden/interest/royalty's inwoner van Nederland was in de zin van artikel 4 van de Overeenkomst. Deze verklaring kan door de belanghebbende inwoner van Nederland worden aangevraagd bij vorenbedoeld hoofd van de eenheid van de Belastingdienst.

   In de Engelse taal zal deze verklaring kunnen luiden als volgt:

   The undersigned, Head of the Taxation Unit at ................

   certifies that ...............................................

   .... (naam en adres van de verzoeker) on the payable date(s) of the dividends/interest/royalties concerned was a resident of the Netherlands within the meaning of Article 4 of the Agreement between the Netherlands and the People's Republic of China for the avoidance of double taxation.

   De gedateerde en ondertekende verklaring zal voorzien zijn van het officiële stempel van de desbetreffende eenheid van de Belastingdienst.

  • 4. Termijn van indiening van verzoeken om teruggaaf van belasting

   Verzoeken om teruggaaf moeten worden ingediend binnen een tijdvak van drie jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting is geheven ( onderdeel VIII van het Protocol).

 • b. Verkrijgbaarheid van het formulier ‘Application Form for Tax Agreement to Foreign Resident’

  Exemplaren van het formulier "Application Form for Tax Agreement to Foreign Resident" zijn op aanvraag verkrijgbaar, in Nederland bij de Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening, Afdeling Logistiek reprografisch centrum, Postbus 1314, 7301 BN Apeldoorn, en in China bij The Ministry of Finance, General Taxation Bureau, Beijing, People's Republic of China.

Artikel 3. Intrekking

De beschikking van de Staatssecretaris van Financiën van 15 december 1988, nr. 088-3633 (Stcrt. van 16 december 1988, nr. 245), wordt ingetrokken.

Artikel 4. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als: Chinese uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-China.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 1991.

 • 3 Zij vindt toepassing met betrekking tot dividenden, interest en royalty's die op of na 1 januari 1989 zijn verkregen of worden verkregen.

De

Staatssecretaris

van Financiën

M.J.J. van Amelsvoort

Naar boven