Besluit ICPR

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geraadpleegd op 19-05-2024.
Geldend van 22-12-1990 t/m 30-06-2013

Besluit ICPR

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

Er is een Interdepartementale Coördinatievergadering Personeelsbeleid Rijksdienst (ICPR).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

  • 1 De commissie wordt ingesteld voor de periode van 1 januari 1991 tot en met 31 december 1994.

  • 2 Voorzitter van de ICPR is de directeur generaal Management en Personeelsbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Plaat vervangend voorzitter zijn de directeur Arbeidsvoorwaarden en de directeur Personeelsmanagement van het directoraat generaal Management en Personeelsbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

  • 3 Leden van de ICPR zijn de directeuren Personeel van de ministeries alsmede de directeur Personeel van de Belastingdienst van het Ministerie van Financiën. De leden vertegenwoordigen het topmanagement van de ministeries, Plaatsvervangende leden zijn de plaatsvervangend directeuren Personeel van de ministeries.

  • 4 Het secretariaat wordt verzorgd door het directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid.

  • 5 De ICPR vergadert zo vaak als door de voorzitter of de leden voor de uitvoering van de taak wenselijk wordt geacht.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

  • 1 De ICPR heeft tot taak gevraagd en ongevraagd een standpunt te bepalen met betrekking tot de hoofdlijnen van het te voeren personeelsbeleid in de burgerlijke rijksdienst.

  • 2 Door de ICPR ingenomen standpunten worden in beginsel schriftelijk aan de minister van Binnenlandse Zaken uitgebracht.

  • 3 De ICPR heeft tevens de taak de minister van Binnenlandse Zaken voorstellen te doen met betrekking tot de noodzakelijke ontwikkeling van het personeelsbeleid bij de rijksdienst.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

De ICPR is bevoegd ten behoeve van haar werkzaamheden commissies in te stellen. De ICPR bepaalt de samenstelling en de taakomschrijving van deze commissies en stelt de werkwijze vast. Voorts kan de ICPR bepalen dat een aan een commissie voorgelegde aangelegenheid door de commissie zelfstandig wordt afgehandeld.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

Het secretariaat stelt ieder jaar een verslag op van de werkzaamheden van de ICPR. Hierin wordt o.a. aangegeven in hoeverre de vergadering beantwoordt aan haar taakopdracht en of knelpunten aanwezig zijn bij het functioneren. De jaarverslagen dienen mede voor de evaluatie aan het einde van de instellingstermijn.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van plaatsing van het besluit en de toelichting in de Staatscourant.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit ICPR.

's-Gravenhage, 11 december 1990

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

C.I. Dales

Naar boven