Besluit typegoedkeuring navigatielantaarns Rijnvaart 1990

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 01-04-1994 t/m 30-06-2009

Besluit van 6 december 1990, houdende het van kracht zijn voor de Rijn in Nederland van de Voorschriften omtrent de kleur en de sterkte der lichten, alsmede omtrent de goedkeuring der navigatielantaarns voor de Rijnvaart

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 21 september 1990, nr. RVR 66529, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op de Herziene Rijnvaartakte van 17 oktober 1868 (Trb. 1955, 161 en 1964, 83) en op de door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart aangenomen resolutie (protocol 1990-I-16);

Gelet op de Scheepvaartverkeerswet (Stb. 1988, 352);

De Raad van State gehoord (advies van 16 november 1990, nr. W09.90.0478);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 3 december 1990, nr. RVR 78782, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

  • 1 Voor de Rijn in Nederland met inbegrip van de Waal en de Lek zijn van kracht de Voorschriften omtrent de kleur en de sterkte der lichten, alsmede omtrent de goedkeuring der navigatielantaarns voor de Rijnvaart, die zijn gevoegd bij dit besluit.

  • 2 Navigatielantaarns die zijn goedgekeurd met inachtneming van de in artikel 5, eerste lid, van het Besluit Rijnvaartpolitiereglement 1983 (Stb. 389), bedoelde voorschriften worden geacht te zijn goedgekeurd met inachtneming van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde voorschriften.

  • 3 Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is de bevoegde autoriteit voor Nederland bedoeld in de in het eerste lid vermelde voorschriften, tenzij door hem anders is bepaald.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

De besluiten, genomen door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat ter uitvoering van artikel 1, derde lid, worden in de Staatscourant geplaatst.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1991.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit typegoedkeuring navigatielantaarns Rijnvaart 1990".

Lasten en bevelen dat dit besluit en de daarbij behorende nota van toelichting, alsmede de bij dit besluit gevoegde Voorschriften omtrent de kleur en de sterkte der lichten, alsmede omtrent de goedkeuring der navigatielantaarns voor de Rijnvaart, in het Staatsblad zullen worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 6 december 1990

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Uitgegeven de eenendertigste december 1990

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Voorschriften omtrent de kleur en de sterkte der lichten, alsmede omtrent de goedkeuring der navigatielantaarns voor de Rijnvaart 1990

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Typegoedkeuring navigatielantaarns Rijnvaart 1990

Naar boven